Unitárius egyháztörténet I

A tárgy célja a radikális reformáció erdélyi és magyarországi fogadtatásának és elterjedésének, az unitárius egyház kialakulásának és korai történetének bemutatása. Az órákon a hallgatók megismerkednek a legfontosabb egyháztörténeti forrásokkal, a 16. században zajlott hitviták szövegével, a reformáció prédikátorainak harcmodorával. A közép-kelet-európai antitrinitarizmus legmarkánsabb, az európai eszme- és filozófiatörténetben is jelentős szerepet játszó személyiségeinek az erdélyi unitarizmusra gyakorolt hatását mutatjuk be. Dávid Ferenc és munkatársai életművén keresztül a hallgatók bepillantást nyernek a radikális reformáció kolozsvári műhelyébe.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Egyház- és művelődéstörténeti ismeretek elsajátítása, a radikális reformáció erdélyi sajátosságainak megismerése, rendszerezésének képessége. Egyház- és kultúrtörténeti ismeretek alapos elsajátítása.

Általános kompetenciák

Az erdélyi protestantizmusra jellemző felekezeti és kulturális közegben való eligazodás, az egymás mellett élő felekezetek, egyházak,kultúrák értékeinek elfogadása, a másság tiszteletben tartása.

Óraszerkezet

 1. Erdőelvétől a protestáns Transsylvaniáig

  Olvasmány:

  • Juhász István: Hitvallás és türelem, 5-28 (24)
  • Bitskey István: Hitviták tüzében, 7-81 (75)
  • Horváth János: A reformáció jegyében, 5-22 (18)
 2. A genfi máglya lángjai

  Olvasmány:

  • Kovács Sándor: Adalékok a Szervét-irodalom, -ikonográfia és -kultusz történetéhez, 176-209 (34)
  • Bitskey István: Hitviták tüzében, 83-100 (18)
  • Balázs Mihály: Kálvin és Szervét, 21-25 (5)
  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 12-16 (5)
 3. Szentháromságtani hitviták Erdélyben és a Partiumban

  Olvasmány:

  • Horváth János: A reformáció jegyében, 344-367 (24)
  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 15-22 (8)
  • Kathona Géza: A Heidelbergi Káté deformálódása az antitrinitárizmussal vívott harcokban, 95-129 (35)
  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I, 167-199 (33)
 4. János Zsigmond valláspolitikája. Történeti adalék a csíksomlyói búcsú eredetéhez

  Olvasmány:

  • Balázs Mihály: Felekezetiség és fikció. Tanulmányok 16-17. századi irodalmunkról, 11-37 (27)
  • Mohay Tamás: Egy ünnep alapjai: a csíksomlyói pünkösdi búcsú új megvilágításban, 107-134 (28)
  • Balázs Mihály: Megjegyzések János Zsigmond valláspolitikájáról, 67-93 (27)
 5. A mártíriumtól a megdicsőülésig. Dávid Ferenc élete és munkássága

  Olvasmány:

  • Balázs Mihály: Az erdélyi antitrinitarianizmus az 1560-as évek végén, 11-72 (62) 132-161 (30)
  • Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja, 176-210 (35)
  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 17-26 (10)
 6. A Hunyadi – Blandrata recept

  Olvasmány:

  • Pozsár Anna-Mária: Újabb adatok Hunyadi Demeter élettörténetéhez, 178-194 (17)
  • Pirnát Antal: A Kelet-Közép-Európai antitrinitarizmus fejlődésének vázlata az 1570-es évek elejéig, 9-59 (51)
 7. A magyar művelődés szolgálatában: Heltai Gáspár

  Olvasmány:

  • Kovács Sándor: Egy hitvita – két jegyzőkönyv. Adalék Heltai Gáspár megtéréséhez, 437-443 (7)
  • Balázs Mihály: Heltai Gáspár imádságos könyve (1570–1571), 7-63 (57)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 87-106 (20)
 8. A vendég. Fausto Sozzini Erdélyben

  Olvasmány:

  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 60-86 (27)
  • Godbey, John: Socinus and Christ, 57-64 (8)
  • Williams, H. George: The christological issues between Fráncis Dávid and Faustus Socinus during the Disputation on the invocation of Christ, 1578-1579, 287-322 (36)
 9. Lengyel, magyar - két jó barát...?

  Olvasmány:

  • Keserű Gizella: Az erdélyi unitárius egyház megkésett konfesszionalizálódása és a lengyel testvérek a 17. század elején, 429-449 (21)
  • Balázs Mihály: Felekezetiség és fikció. Tanulmányok 16-17. századi irodalmunkról, 37-75 (39)
 10. Székely emberek zsidó istenek

  Olvasmány:

  • Kovács András: Az erdélyi szombatosság nyomában, 7-130 (124)
  • Dán Róbert: Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon, 27-71 (45)
 11. Unitáriusok és jezsuiták Kolozsváron a 17. század első harmadában

  Olvasmány:

  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II., 11-33 (23) 477-499 (23)
  • Balázs Mihály: Felekezetiség és fikció. Tanulmányok 16-17. századi irodalmunkról, 119-132 (14)
 12. A dési komplanáció következményei

  Olvasmány:

  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II., 499-543 (45) 55-92 (38)
 13. Az unitárius liturgia a 16-17. században. Rekonstrukció és hipotézis

  Olvasmány:

  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I, 785-816 (32)
  • Kovács Sándor: Unitárius felfogások az úri szent vacsoráról a 16-18. században. Bevezetés és források, 214-240 (27)
 14. A kolozsvári unitárius iskola története 1693-ig

  Olvasmány:

  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története I, 503-590 (88)
  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II., 41-174 (134)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 60 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 5 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Az óralátogatás és a kiadott bibliográfia ismerete a szóbeli vizsga feltétele.