Héber nyelv I

A héber nyelv az Ószövetség legfontosabb eredeti nyelve. Ennek megfelelően az órák célja a klasszikus (bibliai) héber nyelv alapjainak elsajátítása. A szentírás-tudomány elmélyítése érdekében a hallgatók négy szemeszterben megtanulnak bibliai héber nyelven olvasni és írni, megismerkednek a bibliai héber nyelvtan alapjaival, alapszókincsével és ezen keresztül a héber bibliai gondolkodásmód alapelemeivel. A morfológia, a mondattan elsősorban a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. Mivel a tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, a nyelvtanulás is speciálisan erre irányul. Ezért a hallgatók bibliai szövegeken gyakorolva megtanulják a bibliai héber szöveg fordítását és felkészülnek annak szakszerű értelmezésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az írás-olvasás illetve a legelemibb nyelvtani alapismeretek elsajátításával a hallgató olvasni tudja a héber nyelvű szövegeket, illetve elkezdi megtanulni az alaktani szövegelemzés módszereit. Az elsajátított alaktani ismeretek birtokában a hallgató képes felismerni a héber nyelv és kifejezésmód sajátosságait, és érzékeli az eredeti szöveg és a lehetséges fordítások közötti különbségeket.

Óraszerkezet

 1. A héber írás-olvasás: I. rész

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 17-43 (27)
  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 1-4 (4)
 2. A héber írás-olvasás: II. rész

  - a többi héber betű és a velük képezhető szavak olvasási gyakorlatként
  - magánhangzók áttekintése
  - mássalhangzók csoportosítása
  - svák
  - a fontosabb hangsúlyjelek
  - egyéb írásjelek
  - szótagok

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 43-55 (13)
  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 5-16 (12)
 3. A főnév neme és száma

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 17-22 (6)
 4. A héber gyökrendszer: névszói gyökök mintái, gyenge gyökök, prefixumokkal képzett főnevek

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 23-37 (15)
 5. Geminata tövű főnevek, szegoláták, rendhagyó többesszámú főnevek

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 38-45 (8)
 6. Határozott névelő; Prepozíciók: bö, kö, lö, min; A we kötőszó; A Svá szabályai; Nominális mondatok

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 54-63 (10)
 7. Melléknevek; A min prepozíció speciális használata; Főnévi appozíciók

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 70-77 (8)
 8. Az igegyökök csoportosítása mássalhangzóik szerint; A qal participium activum és passivum alak- és mondattani kérdései

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 78-88 (11)
 9. Személyes névmások, névmási személyragok, a tárgy jelölésének lehetőségei

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 92-103 (12)
 10. A vonatkozó névmás; vonatkozó mellékmondatok; a "yesh" partikula használata; a tagadás formái; kérdő mondatok, felkiáltás és nyomatékosítás; az "asher" kötőszói használata

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 104-115 (12)
 11. A status constructus alak- és mondattani kérdései; a melléknév felsőfoka; a "kol" melléknév használata

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 116-128 (13)
 12. Birokos személyragokkal ellátott főnevek; Szövegtagolási jelek

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 64-69 (6) 132-144 (13)
 13. A perfectum/qatal forma; qal perfectum alak- és mondattani kérdései; a perfectum tagdása; a "he" directivus

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 145-156 (12)
 14. A gutturális- és gyenge igék qal perfectuma

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 22 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 3 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

 • A félév során időben teljesíteni kell minden megírandó nyelvtani ismeret-ellenőrző tesztet. Vizsgára álláshoz az összes teszt alkalmával legalább 7-est kell elérni. Összefoglaló tesztírásra egy-egy nyelvtani egység végén kerül sor, míg rövid, „ötperces teszteket” gyakrabban fognak írni.
 • A kitűzött memoritereket pontosan el kell sajátítani. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgató képes-e bemagolni egy hosszabb vagy rövidebb szöveget, hanem arra, ha képes-e értelemszerűen elmondani egy-egy megtanult igeszakaszt.
 • A paradigma-táblázatok ismerete mellett érteni kell a ragozások logikáját is.
 • A félév végi vizsgán egyidejűleg több kompetenciát kérünk számon: olvasási készség, nyelvtani ismeretek alkalmazása, szókincs ismerete, szövegértés.
 • A hallgató munkaportfoliót készít, amelyet vizsgán úgymond „meg kell védenie”. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza a különböző megoldott gyakorlatokat (írás- és betűismereti gyakorlatok, nyelvtani és nyelvi feladatok), a félév során megírt teszteket, a szakirodalom alapján készített táblázatokat, esetleges nyelvtani jegyzeteket, az órai jegyzetből átírt és szótár segítségével kiegészített szójegyzéket. Mind a portfolió, mind pedig a tesztek megírásánál fontos követelmény a szépírás.