Héber nyelv II

A héber nyelv az Ószövetség legfontosabb eredeti nyelve. Ennek megfelelően az órák célja a klasszikus (bibliai) héber nyelv alapjainak elsajátítása. A szentírás-tudomány elmélyítése érdekében a hallgatók négy szemeszterben megtanulnak bibliai héber nyelven olvasni és írni, megismerkednek a bibliai héber nyelvtan alapjaival, alapszókincsével és ezen keresztül a héber bibliai gondolkodásmód alapelemeivel. A morfológia, a mondattan elsősorban a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. Mivel a tantárgy végcélja a Biblia olvasása és fordítása, a nyelvtanulás is speciálisan erre irányul. Ezért a hallgatók bibliai szövegeken gyakorolva megtanulják a bibliai héber szöveg fordítását és felkészülnek annak szakszerű értelmezésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az eddig elsajátított alaktani ismeretek birtokában a hallgató képes felismerni a héber nyelv és kifejezésmód sajátosságait, és érzékeli az eredeti szöveg és a lehetséges fordítások közötti különbségeket. Az erős, a gutturális és a gyenge igeragozás két csoportjának elsajátításával a hallgató hasznosítani tudja elméleti ismereteit az alaktani szövegelemzésben.

Óraszerkezet

 1. A Pi'él perfectum és Pi'él participium

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 173-180 (8)
 2. A Hif'il perfectum és participium alak- és mondattani kérdései

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 181-192 (12)
 3. A tárgyas személyragokkal ellátott perfectumi alakok

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 193-204 (12)
 4. Az imperfectum/yiqtol-forma alak- és mondattani kérdései; a qal imperfectum, jussivus és cohortativus; az imperfectum tagadása; a "na" partikula

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 205-213 (9)
 5. Gutturális és gyenge igék qal imperfectuma

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 214-224 (11)
 6. A héber igeidők kifejezése, a héber költői nyelv jellegzetességei

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 225-234 (10) 157-159 (3)
 7. A qal jussivus sajátos formái, gyenge igék qal cohortativus alakjai; a qal imperativus; parancsok narratív szövegekben

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 235-246 (12)
 8. Az imperfectum és imperativus tárgyas személyragokkal ellátott alakjai; a qal infinitivus absolutus és constructus alak- és mondattani kérdései

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 247-263 (17)
 9. A Pi'él imperfectum, jussivus és cohortativus, infinitivus alak- és mondattani kérdései; számnevek

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 264-274 (11)
 10. A Hif'il imperfectum, jussivus és cohortativus, infinitivus alak- és mondattani kérdései

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 275-287 (13)
 11. A Nif'al alak- és mondattani kérdései

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 288-297 (10)
 12. A Hitpa'el és Histaf'él alak- és mondattani kérdései; esküformulák,

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 298-307 (10)
 13. A geminata tövű igék alakjai a tanult törzsekben

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 308-319 (12)
 14. A Pu'ál, Hof'ál, passzív Qal, rendhagyó és ritkább igetörzsek, feltételes mondatok, a "ki" kötőszó használata

  Olvasmány:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 320-333 (14)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 22 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 3 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

 • A félév során időben teljesíteni kell minden megírandó nyelvtani ismeret-ellenőrző tesztet. Vizsgára álláshoz az összes teszt alkalmával legalább 7-est kell elérni. Összefoglaló tesztírásra egy-egy nyelvtani egység végén kerül sor, míg rövid, „ötperces teszteket” gyakrabban fognak írni.
 • A kitűzött memoritereket pontosan el kell sajátítani. Nem arra vagyok kíváncsi, hogy a hallgató képes-e bemagolni egy hosszabb vagy rövidebb szöveget, hanem arra, ha képes-e értelemszerűen elmondani egy-egy megtanult igeszakaszt.
 • A paradigma-táblázatok ismerete mellett érteni kell a ragozások logikáját is.
 • A félév végi vizsgán egyidejűleg több kompetenciát kérünk számon: olvasási készség, nyelvtani ismeretek alkalmazása, szókincs ismerete, szövegértés.
 • A hallgató munkaportfoliót készít, amelyet vizsgán úgymond „meg kell védenie”. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza a különböző megoldott gyakorlatokat (írás- és betűismereti gyakorlatok, nyelvtani és nyelvi feladatok), a félév során megírt teszteket, a szakirodalom alapján készített táblázatokat, esetleges nyelvtani jegyzeteket, az órai jegyzetből átírt és szótár segítségével kiegészített szójegyzéket. Mind a portfolió, mind pedig a tesztek megírásánál fontos követelmény a szépírás.