Héber nyelv IV

„Ha számunkra valóban drága az evangélium, akkor a [bibliai] nyelvekhez ragaszkodnunk kell... Ezek a nyelvek olyan hüvelyek, amelyekben a Lélek kardja nyugszik”, és általuk „mind az evangéliumot, mind a hitet, mind pedig a keresztyénséget jobban megragadhatjuk.” (Luther: An die Radherrn aller stedte deutsches lands, 1527). Lutherrel és a többi reformátorral együtt valljuk, hogy a helyes írásmagyarázatnak és az Isten Igéjéhez hűséges igehirdetésnek elengedhetetlen előfeltétele a Biblia eredeti nyelveinek ismerete, tehát az ószövetségi (klasszikus) héber nyelv elsajátítása is, hogy a hallgatók megismerkedjenek ennek nyelvtani alapjaival, alapszókincsével és a héber bibliai gondolkodásmód alapelemeivel. Hangsúlyos a morfológia, a mondattan a nyelvgyakorlat során kerül előtérbe. A IV. szemeszteri héber oktatás célja a további szótani majd mondattani ismeretek elsajátítása, a szókészlet gyarapítása, a fordítási készség fejlesztése.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az eddig elsajátított alaktani és mondattani ismeretek birtokában a hallgató képes önálló és pontos fordítást készíteni a Biblia héber szövegeiből, és felkészült az exegézis munkájának elkezdésére. A gyenge igeragozás és a mondattani alapismeretek elsajátítása után a hallgató képes hasznosítani elméleti ismereteit a héber szöveg fordításában, illetve mondattanilag elemezni a szöveget.

Óraszerkezet

 1. A tanult gyenge igeragozások átismétlése. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése, fordítása

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 112-120 (9)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 118-127 (10)
 2. A gyenge igék ragozása: az ע״ע igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 120-122 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 128-132 (5)
 3. Tesztírás: az ע״ע igék ragozása. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése és fordítása

 4. A megírt tesztek kiértékelése. A ל״ה igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése és fordítása

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 122-124 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 137-143 (7)
 5. Tesztírás: a ל״ה igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése és fordítása

 6. A megírt tsztek kiértékelése. A ל״א igék. Az ige alakjainak felismerése. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése és fordítása

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 124-126 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 143-147 (5)
 7. Tesztírás: a ל״א igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése és fordítása

 8. A megírt tesztek kiértékelése. Mondattan: a főmondat. Kiválasztott szövegrészletek fordítása

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 127-130 (4)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 157-160 (4)
 9. Mondattan: az összetett mondat. Kiválasztott szövegrészletek fordítása

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 130-131 (2)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 160-162 (3)
 10. Mondattan: a mondatok tartalom szerinti fajtái. Kiválasztott szövegrészletek fordítása

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 131-140 (10)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 187-196 (10)
 11. Mondattan: a mellékmondat. Kiválasztott szövegrészletek fordítása

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 140-148 (9)
 12. Mondattan: a perfectum és imperfectum mondattani szerepe. Kiválasztott szövegrészletek fordítása

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 152-156 (5)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 170-178 (9)
 13. Mondattan: a genitivus-kapcsolatok. Kiválasztott szövegrészletek fordítása

  Olvasmány:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 174-176 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 165-168 (4)
 14. Felvetődött kérdések tisztázása, a vizsga megbeszélése

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 24 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 1 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A folyamatos írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal történik az erre kijelölt tanóra első felében. Szóbeli vizsgára az a hallgató állhat, aki megfelelően teljesített a folyamatos ellenőrzés alkalmain. Az ezeken szerzett jegyek általánosa a végső, vizsgai értékelés 50%-át teszi ki.