Bevezetés az Újszövetségbe I

Irodalomtörténeti, szövegtörténeti, kánontörténeti és teológiai bevezetés az Újszövetség könyveihez. Az előadások és tesztek a tárgyalt könyvek részletes tartalmi feldolgozását és a Bibliában való jártasság elsajátítását célozzák.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

- a Bibliával kapcsolatos alapvető terminológia alkalmazása az Újszövetség egyes könyveinek strukturális és tartalmi elemzése rendjén - az Újszövetség keletezésének leírásában a szocio-kulturális és vallási háttér alkalmazása, valamint a szöveg történetének és fontosabb témáinak fejlődési leírása - az egyes Újszövetségi könyvek sajátosságainak szintetizálása - az egyház jövendőbeli lelkészei számára egy teológiai kultúra kialakítása - a bibliai ismeretek alkalmazási képessége a lelkészi munka különböző területein - vallásközi és felekezetközi párbeszédben való részvétel képessége - a kereszténység megértése és tisztelete, az értelmezési különbségek felismerése

Óraszerkezet

 1. Általános bevezetés (fogalmak tisztázása, a kurzus felépítésének, módszerének stb. ismertetése)

 2. Evangéliumi források: csoda-elbeszélések gyűjteménye

 3. Evangéliumi források: beszéd-gyűjtemény(ek); a Q forrás

 4. Pál apostol: élete és jelentősége

 5. Alapvető páli gondolatok. Pál teológiai rendszerének áttekintése

 6. Az első thesszalonokai levél; Galatai levél: a Törvény, zsidóság és kereszténység szétválása

 7. Római levél

 8. A korinthusi levelezés

 9. A filippiekhez írt levél

 10. A Filemonhoz írt levél. A második thesszalonikai levél

 11. A kolosséiakhoz írt levél

 12. Az efézusiakhoz írt levél

 13. Az efézusiakhoz írt levél

 14. A félév áttekintése témák mentén: források, Jézus, eszkatológia, törvény, közösség, ellenfelek

 15. Kiértékelés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 30 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 52 óra/szemeszter.
 • Összesen: 80 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Félév végi szóbeli vizsga (65%), írásbeli tesztek (35%).
A vizsgára való jelentkezés feltétele a kurzusokon való minimum 50%-os részvétel, a teszteken átmenő osztályzat elérése, illetve a szóbeli vizsgát megelőző belépő teszt átmenőre való teljesítése.