Görög nyelv IV

Az igeragozási ismeretek további bővítése az athematikus igékkel, az az Újszövetség és Septuaginta szövegdarabjainak alaktani elemzése. Az újszövetségi szóanyag és a teológiai fogalmak ismeretének további bővítése. Az alapvető mondattani kérdések megismerése. A hangsúly az eredeti szövegek pontos fordítására esik.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az eddig elsajátított alaktani és mondattani ismeretek birtokában a hallgató képes önálló és pontos fordítást készíteni a görög Biblia szövegeiből, mondattanilag elemezni a görög szöveget, és felkészült az exegézis munkájának elkezdésére.

Óraszerkezet

 1. Az athematikus igeragozás jellegzetességei, az ide tartozó igék felismerése szövegrészletekben

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 180-182 (3)
 2. A létige ragozása és annak kompozitumai, a létige felismerése szövegrészletekben

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 138-139 (2)
 3. A négy mi-végű, imperfecta-reduplikációs ige. Teszt: a létige ragozása és alakjainak felismerése

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 182-190 (9)
 4. A νυ-vel bővült atematikus igék. Gyakorlat: felismerésük szövegrészletekben

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 191-196 (6)
 5. Szóképzéstan. Szócsaládok összeállítása az eddig szerzett szókészlet alapján

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 196-201 (6)
 6. Az egyszerű mondat. Teszt: atematikus igeragozás

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 209-216 (8)
 7. A tesztek kiértékelése. A tárgy és a határozó

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 232-240 (9)
 8. A dativus mondattana

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 240-245 (6)
 9. A genitivus mondattana

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 247-256 (10)
 10. Az összetett mondat. Alá- és mellérendelés

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 257-261 (5)
 11. A mellékmondatok fajtái

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 261-268 (8)
 12. Semitizmusok a bibliai görög nyelvben

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 272-276 (5)
 13. Néhány stilisztikai kérdés

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: Az újszövetségi görög nyelv. Hangtan, szótan, mondattan és stilisztika, 280-283 (4) 286-291 (6) 293-294 (2)
 14. A szemeszter kiértékelése, a szóbeli vizsga megbeszélése. (Esetlegesen elmaradt tesztek pótlása)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 45 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 24 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 1 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 70 óra/szemeszter.
 • Összesen: 98 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A folyamatos ellenőrzés tesztek által történik, és ezeknek mindegyikéből átmenő jegyet kell elérni, amely a szóbeli vizsga előfeltétele. A tesztek érdemjegyeinek általánosa a végső jegy 30%-át teszi ki.