Unitárius egyházi ének VI

Az egyházi ének és himnológia órák anyagát az érvényben levő egyházi énekeskönyv énekanyaga képezi. A tantárgy célja, hogy a hallgatók tanuljanak meg helyesen énekelni, sajátítsák el az érvényben lévő egyházi énekeskönyv énekanyagát, és legyenek tisztában a gyülekezeti éneklés lényegével és annak istentiszteleti szerepével. Az énekek dallamának és szövegének elsajátítása mellett az egyes énekek történeti (énekszerzők), stiláris, teológiai és funkcionális (liturgiai) sajátosságainak megismerésének segítségével a hallgató az énekeskönyv anyagában való teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre is szert tesz.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A helyes énekléshez szükséges légzés elsajátítása segítségére lesz a hallgatónak abban, hogy lelkészi szolgálatában érthetően, tagoltan, és a hangszálakat kímélő módon énekeljen és beszéljen. Az énekek könyvnélküli ismeretének köszönhetően a hallgató könnyebben tud az énekeskönyv anyagában tájékozódni. A hallgató képességet szerez arra, hogy bármilyen jellegű szolgálatra az annak leginkább megfelelő gyülekezeti éneket válassza ki, a szolgálatokon az énekeket énekelni vagy adott esetben akár vezetni is tudja.

Általános kompetenciák

A himnológiai ismeretek birtokában a hallgató felismerheti a gyülekezeti ének és a különböző teológiai tárgyak közötti összefüggéseket (biblia ismeret, egyháztörténet, liturgika stb.).

Óraszerkezet

 1. UÉ 29, UÉ 55

  Oh, meg nem alvó szeretetnek(UÉ 29)
  Hozzád jöttünk, Uram (UÉ 55)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 29-30 (2) 49-49 (1)
 2. UÉ 58, UÉ 62

  Mit remegsz, mért háborogsz(UÉ 58)
  Felséges Isten, hálát adunk néked(UÉ 62)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 51-51 (1) 55-55 (1)
 3. UÉ 75, UÉ 85

  Drága dolog az Úr Istent dicsérni(UÉ 75)
  Ura, terhednek földi hordozóit(UÉ 85)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 66-67 (2) 75-76 (2)
 4. UÉ 87, UÉ 99

  Éjnek, viharnak vége van(UÉ 87)
  Ne küldd le még, Uram, ne küldd napod(UÉ 99)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 77-77 (1) 86-86 (1)
 5. UÉ 108, UÉ 109

  Könyörülj, Úr Isten, én bűnös lelkemen(UÉ 108)
  Seregeknek hatalmas, nagy királya(UÉ 109)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 94-95 (2)
 6. UÉ 113, UÉ 146

  Istenem, én benned bízom(UÉ 113)
  Édes Atyánk, örök Úr odafönt(UÉ 146)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 99-99 (1) 127-128 (2)
 7. Részletvizsga az 1-6. órák anyagából

 8. UÉ 187, UÉ 114

  Áldom az én szent Uramat(UÉ 187)
  Bocsásd meg, Úristen(UÉ 114)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 99-100 (2) 163-164 (2)
 9. UÉ 115, UÉ 190

  Ne hagyj elesnem, felséges Isten (UÉ 115)
  No minden népek, dicsőítsétek (UÉ 190)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 100-101 (2) 167-168 (2)
 10. UÉ 205, UÉ 224

  Bűneimnek mély örvényében ülök (UÉ 205)
  Szíveket megáldó, édes jó Atyénk (UÉ 224)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 181-181 (1) 194-195 (2)
 11. UÉ 225, UÉ 251

  Hálaadássunkban Rólad emlékezünk(UÉ 225)
  Mire bánkodól,oh te én szívem(UÉ 251)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 195-196 (2) 215-216 (2)
 12. UÉ 257, UÉ 279

  Uram, kegyelmed pitvarán kopogtunk (UÉ 257)
  Mint célhoz ért folyamnak csendes árja (UÉ 279)

 13. UÉ 285, UÉ 315

  Uram, ne hagyj el engemet, nézd ügyemet (UÉ 285)
  Hozzád jövünk, oh, nagy Isten(UÉ 315)

  Olvasmány:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 232-233 (2) 252-252 (1)
 14. Részletvizsga a 8-13. órák anyagából

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 22 óra/szemeszter.
 • Összesen: 36 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató el kell tudja énekelni kívülről a kijelölt énekek dallamát azok első versszakával, szükség szerint tudnia kell a dallamot más szövegre is alkalmazni. A hallgatónak ismernie kell az énekek himnológiai sajátosságait a kiadott irodalom alapján. Elégséges minősítéshez a kapott tétel minden kérdésére (minden tételen két megadott és egy szabadon választott ének, az énekek himnológiai elemzése) el kell érni az elégséges minősítést.