Szövegértelmezés I

A szövegértés, szövegértelmezés tantárgy az alapvető tanulási és szövegértési képességek fejlesztését célozza; gyakorlati jellegű.
Általános követelményei: a saját tanulási/szövegértési tevékenységre reflektálás, önszabályozás; különböző tanulási és szövegértési stratégiák és technikák megismerése és alkalmazása; a szövegtani ismeretek elsajátítása, beépítése és alkalmazása a tanulás és szövegértés folyamatában.

A tantárgy sajátos követelményei: a kognitív és kommunikációs kompetencia összefüggésének felismerése (a kompetencia fogalma, tanulási stratégiák és technikák, kommunikáció, szövegértés); tanulási stratégiák, módszerek és technikák azonosítása és alkalmazása; szövegértési stratégiák és technikák megismerése és alkalmazása; a szövegértés és tanulás közötti összefüggések felismerése; a szövegértés és szövegalkotás összefüggéseinek felismerése (olvasás-írás); a kommunikáció és szövegtan elméleti és gyakorlati kérdései; az összefüggések felismerése, elemzése (alkalmazás); a kommunikációs helyzet felismerése, szövegtani ismeretek (szövegtan, szöveg, szövegsémák és szövegtípusok/műfajok, szövegpragmatika, szövegszemantika, szöveggrammatika, olvasási stratégiák) alkalmazása a szövegértés és szövegalkotás folyamatában.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A szövegtani ismeretek szerepének tudatosítása és alkalmazása a nem irodalmi és irodalmi szövegek megértésében; a kritikai gondolkodás és metakognicíó tudatosítása és értelmezése a megértés, értelmezés, a szövegértés és szövegalkotás tevékenységhelyzeteiben; a különböző beszédhelyzeteknek megfelelő kommunikációs stratégiák és technikák felismerése, azonosítása és alkalmazása

Általános kompetenciák

Reflexió a saját tanulási folyamatra, tanulási igényre (tanulási tevékenységek, kommunikáció, szakmai tevékenységek); önszabályozás; a hatékony tanulási stratégiák és technikák alkalmazása egyénileg és csoportban.

Óraszerkezet

 1. A tantárgy ismertetése: célok, tartalmak, követelmények, értékelés

 2. Szemléleti megalapozás, alapvető fogalmak: kompetencia, kognitív és kommunikációs kompetencia

  Olvasmány:

  • Nagy József: XXI. század és nevelés
  • Tóth László: Kompetencia alapú oktatás
 3. A tanulási folyamat. Paradigmaváltások, tanuláselméletek

  Olvasmány:

  • Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia
  • Bernáth László: Tanulás és emlékezés, 224-239 (16)
  • Séra László: Percepció és figyelem, 192-239 (48)
 4. A tanulási folyamat: tanulási stílusok, motiváció, orientáció, tanulási módszerek, stratégiák, technikák, tanulási körülmények

  Olvasmány:

  • Barabási Tünde: Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek
  • Metzig, Werner, Schuster, Martin: Tanuljunk meg tanulni! A tanulási stratégiák hatékony alkalmazásának módszerei
  • Mező Ferenc: A tanulás stratégiája. Diákoknak és felnőtteknek
  • Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról
 5. Tanulás és szövegértés (olvasás). A tanulási és olvasási (szövegértési) stratégiák, módszerek és technikák közötti összefüggések

  Olvasmány:

  • Nagy József: Olvasástanítás: A megoldás stratégiai kérdései, 17-43 (27)
  • Mező Ferenc: A tanulás stratégiája. Diákoknak és felnőtteknek
  • Szító Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése
 6. A szövegértés. Az olvasás mint pszichikus rendszer; a kommunikációs kompetencia alapvető komponensrendszere

  Olvasmány:

  • Nagy József: Olvasástanítás: A megoldás stratégiai kérdései, 17-43 (27)
 7. Szövegtan. Szövegpragmatika

  Olvasmány:

  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 200-239 (40)
 8. Olvasási stratégiák (elméletek, fogalmak, modellek)

  Olvasmány:

  • Metzig, Werner, Schuster, Martin: Tanuljunk meg tanulni! A tanulási stratégiák hatékony alkalmazásának módszerei, 150-198 (49)
 9. Olvasási stratégiák (alkalmazás)

  Olvasmány:

  • Metzig, Werner, Schuster, Martin: Tanuljunk meg tanulni! A tanulási stratégiák hatékony alkalmazásának módszerei, 150-198 (49)
 10. Nem irodalmi és irodalmi kommunikáció (elméletek, stratégiák, gyakorlatok)

  Olvasmány:

  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 282-351 (70)
  • Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer, 88-126 (39)
 11. Az interdiszciplináris és intertextuális szemlélet és gyakorlat fontossága a szövegértésben

  Olvasmány:

  • A. Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene, 455-530 (76)
  • Benkes Zsuzsa, Nagy L. János, Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp
  • Benkes Zsuzsa, Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp
  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 329-355 (27)
  • Zsigmond István: Az értő olvasás fejlesztése. Útmutató kézikönyv pedagógusok és pedagógusjelöltek számára
 12. Szövegszemantika. A szövegszemantikai ismeretek szerepe a szövegértésben és szövegalkotásban

  Olvasmány:

  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 161-198 (38)
 13. Szöveggrammatika. A szöveggrammatikai ismeretek szerepe a szövegértésben és szövegalkotásban

  Olvasmány:

  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 137-159 (23)
 14. A félévi tevékenység értékelése (reflexió, értékelés, önértékelés)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 30 óra/szemeszter.
 • Összesen: 58 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató portfóliót készít (aktív részvétel az előadás tevékenységhelyzeteiben, házi dolgozatok). A végleges jegy összetétele: írásbeli próba (50%; min. 5-ös jegy), portfólió (50%; min. 5-ös jegy).