Egyházzenetörténet I

Az Egyházzenetörténet I betekintést ad a keresztény istentiszteleti zene vázlatos történetébe a kezdetektől a reformáció koráig. A hallgatók megismerkednek az egyházzene bibliai alapjaival, az ókori görög zenének a keresztény zenére gyakorolt hatásával, a gregorian énekkel, majd a különböző korszakok egyházzenéjének jellemzőivel és kiemelkedő képviselőivel.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók megismerkednek a keresztény egyházzene kialakulásával, megtanulnak tájékozódni a különböző korszakok egyházzenéjében. A történeti adatok elsajátítása mellett, a hallgatók megismerik az egyházi zene, a liturgikus zene különböző műfajainak és formáinak célszerű, liturgikus használati módjait, lehetőségeit.

Általános kompetenciák

Az órák anyaga hozzájárul az általános műveltség bővítéséhez, az esztétikai érzék és a zenei ízlés fejlesztéséhez.

Óraszerkezet

 1. Bevezetés az egyházzene történetébe

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 69-69 (1)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 6-12 (7)
 2. Az ókori görög zenekultúra

  Kulcsfogalmak: ókori görög zeneelmélet, hangsorok, a zene lényege, filozófiája

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 70-71 (2)
 3. A keresztyén zene kialakulása.

  Kulcsfogalmak: bibliai ének, cantica, himnusz, házi éneklés, regionális liturgiák, viva voce-módszer.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 12-14 (3) 72-74 (3)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 22-27 (6)
  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 42-49 (8)
 4. A bizánci keresztyénség zenéje

  Kulcsfogalmak: az ortodox egyházak zenéje, az örmény, szír, a kopt és az etióp egyházak zenéje

  Olvasmány:

  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 161-183 (23)
 5. Nagy Gergely pápa liturgiai reformja. A gregorián zene kialakulása, elterjedése.

  Kulcsfogalmak: regionális liturgiák, kódex, hangsúlyozás-prozódia, neuma.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 14-16 (3)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 28-50 (23)
 6. Gregorián műfajok. A mise és a zsolozsma énekei.

  Kulcsfogalmak: recitáció, sillabikus ének, melizma, cantus planus, tónus, modus.

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 72-74 (3)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 28-51 (24)
 7. A többszólamúság kialakulása.

  Kulcsfogalmak: Organum, cantus firmus, notáció, szolmizáció.

  Olvasmány:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 89-94 (6)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 51-57 (7)
  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 75-75 (1)
 8. A lovagi dalkultúra.

  Kulcsfogalmak: etikett, trubadur, trouvere, Minnesang, mesterdalnok, BAR-forma.

  Olvasmány:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 72-88 (17)
 9. Ars antiqua és ars nova

  Kulcsfogalmak: Notre-Damei iskola, motetta, conductus, izoritmikus.

  Olvasmány:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 96-138 (43)
  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 76-77 (2)
 10. A reneszánsz zene általános bemutatása

  Kulcsfogalmak: humanizmus, á capella, musica reservata, parafrázis, paródia

  Olvasmány:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 78-85 (8)
  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 139-182 (44)
 11. Vokális és hangszeres műfajok a reneszánsz művészetben.

  Kulcsfogalmak: madrigál, tabulatúra, L’homme armé mise.

  Olvasmány:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 183-202 (20)
 12. Palestrina élete és műve

  Kulcsfogalmak: kánon-mise, tenor-mise, parafrázis-mise, motetta, madrigál, tridenti zsinat.

  Olvasmány:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 227-252 (26)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 85-94 (10)
 13. A reformáció és a zene

  Kulcsfogalmak: gyülekezeti ének, egyházi népének, protestáns korál, zsoltárpasrafrázis, service, anthem, collegium musicum

  Olvasmány:

  • Kelemen Imre: A zene története 1750-ig. , 203-208 (6)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 59-74 (16)
 14. Ismétlés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 14 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 0 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 16 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 4 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 34 óra/szemeszter.
 • Összesen: 62 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Félév folyamán folyamatos ellenőrzés a kiadott irodalomból és az órai jegyzet anyagából.