Evangélikus liturgika gyakorlat V

A liturgika gyakorlat anyagát az érvényben levő Ágenda szerinti istentiszteleti rendek, valamint a liturgia részét képező, az énekeskönyvben megtalálható liturgikus énekek képezik. A hallgatóknak el kell sajátítanuk az istentiszteleti rendeket, a liturgikus énekeket, a kötött szövegeket (vótumokat), valamint szert kell tegyenek a liturgia proprium részei megszerkesztésére, megírására való jártasságra. A dallamok elsajátítása mellett a liturgia egyes elemeivel kapcsolatosan teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre (zsoltártónusok, imatónusok, olvasó-tónusok) is szert tesznek a hallgatók. A gyakorlat hangsúly fektet a liturgikus térben való mozgás, beszéd és éneklés gyakorlására is.

Az istentiszteleti rendek tanítása, illetve elsajátítása 6 félévre felosztott rotációban történik. A Liturgika gyakorlat V az egyházi évvel, ezen belül a karácsonyi ünnepkör sajátos istentiszteleti alkalmaival, annak jellegzetes liturgiai elemeivel foglalkozik (a karácsonyi liturgikus énekek, liturgikus szövegek, jellegzetes jelképek, liturgikus cselekmények).

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A liturgika gyakorlat folyamán a hallgatók elsajátítják az érvényben levő Ágenda szerinti istentiszteleti rendeket, valamint a liturgia részét képező, az énekeskönyvben megtalálható liturgikus a kötött szövegeket (vótumokat). A gyakorlatok eredményeként a hallgatók képesek lesznek megszerkeszteni és megforgalmazni egy-egy istentiszteleti alkalom liturgiájának változó elemeit (proprium – imádságok, énekek, prédikáció), valamint elsajátítják a liturgikus énekek, szövegek teológiai-tartalmi jellemzőit, jártasak lesznek a liturgia elemeire vonatkozó himnológiai ismeretekben (zsoltártónusok, imatónusok, olvasó-tónusok). A gyakorlat eredményeként a hallgatók megtanulnak szakszerűen , az istentisztelet méltóságához mérten és a gyakorlati elvárásoknak megfelelően mozogni, beszélni és énekelni a liturgikus rétben. A Liturgika gyakorlat V tananyagának köszönhetően a hallgatók ismerni fogják a karácsonyi ünnepkör hagyományos istentiszteleti alkalmainak liturgiáját, azok sajátos elemeit, érteni fogják, és helyesen tudják majd alkalmazni az ünnepkörhöz kapcsolódó sajátos jelképeket és liturgikus cselekményeket. Ezek mellett ismerni fognak a gyakorlatból már kikopott, elfeledett, de értékes istentiszteleti alkalmakat, valamint új,alternatív istentiszteleti lehetőségeket is.

Általános kompetenciák

A liturgika gyakorlat folyamán a hallgató megtanul helyesen énekelni, beszélni, elsajátítja a természetes, de alkalomhoz szabott testtartást, fejleszti előadói képességét és gazdagítja általános műveltségét.

Óraszerkezet

 1. A liturgikus év

  ünnepek, a karácsonyi ünnepkör, advent, epifánia.

  Olvasmány:

  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 121-132 (12)
  • Szénási Sándor: Ünnepeink. A református egyházi év, 34-40 (7)
 2. Adventi vasárnapok I

  liturgikus szín, lila, olvasmányok

  Olvasmány:

  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 146-147 (2)
  • : Ágenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára , 121-132 (12)
 3. Adventi vasárnapok II

  proprium, imádságok, énekek

  Olvasmány:

  • : Ágenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára , 90-97 (8)
  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 146-147 (2)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 99-116 (18) 480-484 (5)
 4. Adventi vesperák I

  vespera, zsoltározás, zsoltártónus

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 702-710 (9)
  • Evangelisches Michaelisbruderschaft: Evangelisches Tagzeitenbuch, 7-16 (10)
 5. Adventi vesperák II

  adventi antifónák, „O”-antifónák

  Olvasmány:

  • Evangelisches Michaelisbruderschaft: Evangelisches Tagzeitenbuch, 461-489 (29)
 6. Adventi vesperák III

  magnificat

  Olvasmány:

  • Evangelisches Michaelisbruderschaft: Evangelisches Tagzeitenbuch, 461-489 (29)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 646-647 (2)
 7. Áhítatok adventben

  áhítat, egyházzene, énekprédikáció, kontemplatív jelleg, meditációs képek

  Olvasmány:

  • Werner Reich: Adventszeit, 12-27 (16) 39-49 (11)
 8. Karácsony ünnepének liturgiája I

  liturgikus szín, olvasmányok

  Olvasmány:

  • : Ágenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára , 98-103 (6)
  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 147-149 (3)
  • Adorjáni Zoltán: Ünnepeink, 40-51 (12)
 9. Karácsony ünnepének liturgiája II

  proprium, imádságok, énekek

  Olvasmány:

  • : Ágenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára , 98-103 (6)
  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 147-149 (3)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 117-136 (20) 485-503 (19)
 10. A karácsony éjjeli istentisztelet liturgiája

  olvasmányok, énekek

  Olvasmány:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 711-715 (5)
 11. Karácsonyi gyermek istentisztelet liturgiája

  evangélium, karácsonyi gyermekénekek, gyermekprédikáció

  Olvasmány:

  • Adelheid Schnelle: Gottesdienste mit Kindern.Handreichungen von Neujahr bis Christfest, 316-321 (6)
 12. Az egyházzene lehetőségei a karácsonyi ünnepkörben.

  kantáta, protestáns korál, Magnificat, zenés karácsonyi történet (Weihnachtshistori), Karácsonyi oratórium, korál-fantázia

  Olvasmány:

  • Schmidt-Lauber, H. C., Meyer-Blanck, M., Bieritz, K. H.: Handbuch der Liturgik, 773-778 (6)
 13. Istentiszteletek karácsony nyolcadában

  az óév esti istentisztelet, új évi istentisztelet, az úr körülmetélésének ünnepe

  Olvasmány:

  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 149-151 (3)
  • Adorjáni Zoltán: Ünnepeink, 51-53 (3)
 14. Vízkereszt - epifánia

  az Úr megkeresztelésének ünnepe, az Úr megjelenésének ünnepe, karácsony ünnepének régi időpontja

  Olvasmány:

  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 151-153 (3)
  • Adorjáni Zoltán: Ünnepeink, 53-57 (5)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 5 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 47 óra/szemeszter.
 • Összesen: 61 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók óráról-órára megtanulják és felmondják a kiadott liturgikus szövegeket, énekeket. A félév folyamán több alkalommal házi dolgozatban imádságokat, liturgikus szövegeket írnak. A hallgatók minősítést kapnak a liturgikus éneklésre, liturgikus szövegek mondására, a liturgikus térben való mozgásra.