Evangélikus liturgika gyakorlat VI

A liturgika gyakorlat anyagát az érvényben levő Ágenda szerinti istentiszteleti rendek, valamint a liturgia részét képező, az énekeskönyvben megtalálható liturgikus énekek képezik. A hallgatóknak el kell sajátítanuk az istentiszteleti rendeket, a liturgikus énekeket, a kötött szövegeket (vótumokat), valamint szert kell tegyenek a liturgia proprium részei megszerkesztésére, megírására való jártasságra. A dallamok elsajátítása mellett a liturgia egyes elemeivel kapcsolatosan teológiai-tartalmi tájékozódásra, valamint alapvető himnológiai ismeretekre (zsoltártónusok, imatónusok, olvasó-tónusok) is szert tesznek a hallgatók. A gyakorlat hangsúly fektet a liturgikus térben való mozgás, beszéd és éneklés gyakorlására is.

Az istentiszteleti rendek tanítása, illetve elsajátítása 6 félévre felosztott rotációban történik. A Liturgika gyakorlat VI az egyházi évvel, ezen belül a húsvéti ünnepkör sajátos istentiszteleti alkalmaival, annak jellegzetes liturgiai elemeivel foglalkozik (nagyböjti, nagyheti és húsvéti liturgikus énekek, liturgikus szövegek, jellegzetes jelképek, liturgikus cselekmények).

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A liturgika gyakorlat folyamán a hallgatók elsajátítják az érvényben levő Ágenda szerinti istentiszteleti rendeket, valamint a liturgia részét képező, az énekeskönyvben megtalálható liturgikus a kötött szövegeket (vótumokat). A gyakorlatok eredményeként a hallgatók képesek lesznek megszerkeszteni és megforgalmazni egy-egy istentiszteleti alkalom liturgiájának változó elemeit (proprium – imádságok, énekek, prédikáció), valamint elsajátítják a liturgikus énekek, szövegek teológiai-tartalmi jellemzőit, jártasak lesznek a liturgia elemeire vonatkozó himnológiai ismeretekben (zsoltártónusok, imatónusok, olvasó-tónusok). A gyakorlat eredményeként a hallgatók megtanulnak szakszerűen , az istentisztelet méltóságához mérten és a gyakorlati elvárásoknak megfelelően mozogni, beszélni és énekelni a liturgikus rétben. A Liturgika gyakorlat VI tananyagának köszönhetően a hallgatók ismerni fogják a húsvéti ünnepkör hagyományos istentiszteleti alkalmainak liturgiáját, azok sajátos elemeit, érteni fogják, és helyesen tudják majd alkalmazni az ünnepkörhöz kapcsolódó sajátos jelképeket és liturgikus cselekményeket. Ezek mellett ismerni fognak a gyakorlatból már kikopott, elfeledett, de értékes istentiszteleti alkalmakat, valamint új,alternatív istentiszteleti lehetőségeket is.

Általános kompetenciák

A liturgika gyakorlat folyamán a hallgató megtanul helyesen énekelni, beszélni, elsajátítja a természetes, de alkalomhoz szabott testtartást, fejleszti előadói képességét és gazdagítja általános műveltségét.

Óraszerkezet

 1. A liturgikus év

  ünnepek, a húsvéti ünnepkör, nagyböjt, nagyhét, triduum sacrum

  Olvasmány:

  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 121-132 (12)
  • Adorjáni Zoltán: Ünnepeink, 58-67 (10)
 2. A nagyböjt ideje

  liturgikus szín, lila, olvasmányok, perikópa, proprium, hamvazó szerda

  Olvasmány:

  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 154-156 (3)
  • Adorjáni Zoltán: Ünnepeink, 58-83 (26)
 3. Áhítatok nagyböjt idején

  passió, böjtölés, katekumenátus

  Olvasmány:

  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 154-156 (3)
 4. Gyermek istentisztelet nagyböjt idején

  böjt, passió

  Olvasmány:

  • Adelheid Schnelle: Gottesdienste mit Kindern.Handreichungen von Neujahr bis Christfest, 65-114 (50)
 5. Húsvét nagyhete- triduum sacrum

  a triduum sacrum története, palmarum, nagykedd, nagyszerda, nagypéntek, olvasmányok, proprium, passió

  Olvasmány:

  • : Ágenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára , 142-149 (8)
  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 156-158 (3)
  • Adorjáni Zoltán: Ünnepeink, 60-61 (2)
 6. Triduum sacrum

  Nagycsütörtök, Nagypéntek, nagyszombat, passió, Lamentatio Jeremiae, Kyrie Puerorum

  Olvasmány:

  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 156-158 (3)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 716-726 (11)
 7. A passió

  története, gregorián passió, énekverses passió

  Olvasmány:

  • Benkő Timea: A kiskapusi passió, 39-69 (31)
  • : Evangélikus istentisztelet- Liturgikus könyv, 563-574 (12)
 8. Húsvét I napjának liturgiája

  liturgikus szín, olvasmányok, keresztség, keresztelési emlékünnep

  Olvasmány:

  • : Ágenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára , 150-153 (4)
  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 158-159 (2)
 9. Húsvét I napjának liturgiája II

  proprium, imádságok, énekek

  Olvasmány:

  • : Ágenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára , 150-153 (4)
  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 158-159 (2)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 172-181 (10)
 10. Az egyházzene lehetőségei a húsvéti istentiszteleten.

  exsultet, halleluja

  Olvasmány:

  • Schmidt-Lauber, H. C., Meyer-Blanck, M., Bieritz, K. H.: Handbuch der Liturgik, 763-778 (16) 856-869 (14)
 11. A húsvét hajnali feltámadási istentisztelet I.

  virrasztás, a fény ünnepe- lucernárium, keresztség, keresztelési emlékünnep, úrvacsora

  Olvasmány:

  • Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. 1. Bevezetés, alapvetés, történeti vázlat, liturgikus év., 158-158 (1)
  • : Evangélikus istentisztelet- Liturgikus könyv, 573-590 (18)
 12. A húsvét hajnali feltámadási istentisztelet II.

  Az Egyesített Német Evangélikus-Lutheránus Egyház és a Magyar Evangélikus Egyház liturgiai bizottságának.

  Olvasmány:

  • Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands: Passion und Ostern. Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden, 119-186 (68)
  • : Evangélikus istentisztelet- Liturgikus könyv, 573-590 (18)
 13. Húsvét nyolcada, mennybemenetel és pünkösd ünnepe

  húsvéti örömidő, Quasimodogeniti vasárnapja, Misericordia Domini vasárnapja, Jubilate vasárnapja, Cantate vasárnapja, Rogate vasárnapja, az Úr mennybemenetelének ünnepe, Exaudi vasárnapja, Pünkösd ünnepe, Szentháromság ünnepe

  Olvasmány:

  • : Evangélikus istentisztelet- Liturgikus könyv, 251-271 (21)
 14. Kiértékelés, megbeszélés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 1 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 1)
 • 14 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 14)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 5 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 47 óra/szemeszter.
 • Összesen: 61 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók óráról-órára megtanulják és felmondják a kiadott liturgikus szövegeket, énekeket. A félév folyamán több alkalommal házi dolgozatban imádságokat, liturgikus szövegeket írnak. A hallgatók minősítést kapnak a liturgikus éneklésre, liturgikus szövegek mondására, a liturgikus térben való mozgásra.