Homiletikai és liturgikai gyakorlat II

A gyakorlat három tevékenységből tevődik össze: ismeret-integrációs gyakorlat, legációs prédikációk elsajátítása, legációs élmények és tapasztalatok feldolgozása, illetve teológiai reflexió.

1. Ismeret-integrációs gyakorlat. Elkezdődik az a folyamat, melynek fő célkitűzése az, hogy a hallgatók meglássák a megszerzett teológiai ismeretek gyakorlati használhatóságának a lehetőségeit. A cél tehát, az integrációs készség alakítása.

Ezt olyan jellegű gyakorlatokkal kívánjuk elérni, melyek egy, a hallgatók által kiválasztott prédikáció elemzésétől vezet el az eddigi ismeretek (most még csak az I-III. szemeszter) alkalmazhatósági lehetőségeinek meglátásáig. Ezek, elsősorban prédikáció-elemzési gyakorlatok, melyek rendjén az igei gondolatokhoz egyháztörténeti, szépirodalmi, képzőművészeti, zeneművészeti vagy élet-illusztrációkat kell keresni, valamint olyan énekeket, melyek eszmei rokonságban vannak a textusban található témákkal. A gyakorlathoz hozzátartozik a prédikáció textusának nyelvi értelmezése (eredeti szöveg, több fordítás), egy pár meditációs gondolat „szalonképes” megfogalmazása, valamint ezeknek hitvallásaink rendszerében történő mérlegelése.

2. A húsvéti és pünkösdi legációk előtt, annak érdekében, hogy tudatosodjék, hogy az igehirdető még a legációs szolgálatok alkalmával sem maradhat semleges alany (még akkor sem, ha más igehirdető prédikációjával történik a szolgálata), lehetőséget biztosítunk arra, hogy mindenki megtanulja elsajátítani a mások prédikációját. Ezt úgy kívánjuk elérni, hogy a hallgatók (4-5-s csoportokban) kapnak egy konceptus-szerű, rövid igehirdetést (bővebb vázlatot), amit mindenki saját maga bővít ki, akár szemléltetésekkel, akár úgy, hogy az írott szöveget beszélt nyelvvé (szöveggé) alakítja. Ez utóbbi történhet értelmező magyarázatokkal, illusztrációkkal stb. A szöveg alaptartalma nem változhat. Az így született, sikeresebb prédikációkat, megbeszélés és esetleges stiláris javítások után, a legációban (is) elmondhatják.

3. Kísérő tevékenység. A legációs élmények, tapasztalatok feldolgozása, a teológiai reflexió.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyakorlat fejleszti a hallgató elméleti teológiai ismereteinek szakmai integrációját. A hatástörténeti tájékozódás fejleszti a hallgató illusztrációskészségét a későbbi igehirdetési szolgálathoz, és ezzel együtt általános műveltségét is. A hallgató gyakorolja a szövegértelmezés és szövegalkotás szabályait, és fejlesztik beszédtechnikai készségeit. A gyakorlat fejleszti azon készséget is, hogy a saját és mások igehirdetési gyakorlatára reflektáljon.

Általános kompetenciák

A gyakorlat segíti a csoportos tevékenységet, a gyakorlatias gondolkodásmódot.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

  • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 2)
  • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 28)

Szorgalmi idő

  • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
  • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 6 óra/szemeszter.
  • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
  • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
  • Szorgalmi idő összesen: 28 óra/szemeszter.
  • Összesen: 56 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Se evaluează participarea activă la discuții și prezentația proprie.