Ószövetségi exegézis módszertan

Annak ellenére, hogy az európai kultúrát alapvetően meghatározza a zsidó-keresztyén bibliai hagyomány, az Ószövetség több, mint 2000 éves gondolatvilága és nyelvezete sok esetben idegenül cseng a mai olvasó előtt. A reformátori teológiára alapvetően jellemző biblia-központúság azonban fölveti annak igényét, hogy Szentírást jobban megismerjük, megértsük és megértessük. Az Ószövetség exegézise ezt a megértést szolgálja. Egy konkrét szöveg elemzése kapcsán arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy mit jelentett az a bizonyos szöveg ott és akkor, ahol és amikor elhangzott?

A bibliai szövegek elemzése szövegtani, nyelvi, irodalmi, történeti és teológiai ismeretek rendszerezett szintézise révén valósul meg. Az Ószövetségi exegézis módszertan tárgy célja az, hogy a hallgató megismerje és elsajátítsa a Biblia héber nyelvű szövegeinek elemzéséhez szükséges módszertani lépéseket. A kurzus rendjén a hallgató megismerkedik az exegézis módszertanához kapcsolódó elsődleges és másodlagos irodalommal: a legfontosabb héber kéziratokkal, a Héber Biblia fontosabb kritikai kiadásaival, a héber szöveg legjelentősebb ókori fordításaival, a héber szókönyvek jelentőségével, a bibliai kommentárok (kommentársorozatok) módszertani jellegzetességeivel. A kurzus különös figyelmet szentel a bibliai szövegelemzésben messzemenő segítséget nyújtó bibliai szoftvereknek (elsősorban a BibleWorks programnak).

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A Biblia héber nyelvű szövegeinek elemzése a megtanult módszerek segítségével; a Biblia Hebraica Stuttgartensia kritikai apparátusának értelmezése és kiértékelése; héber szótanulmányok készítése, fontos kifejezések elemzése a szöveg összefüggéseinek figyelembe vételével; egy szöveg struktúrájának a fölvázolása; a szöveg műfajának meghatározása tartalmi szempontok figyelembe vételével; egy szöveg fő gondolatmenetének behatárolása; az ószövetségi könyvekhez kapcsolódó kommentárirodalom használata; a BibleWorks 9 bibliai szövegelemző szoftver megismerése.

Általános kompetenciák

Összetett szövegek elemzésére és értelmezésére való készség; idegen nyelvismeret fejlesztése.

Óraszerkezet

 1. Bevezetés az ószövetségi exegézisbe. Exegetikai módszerek és lépések

  Olvasmány:

  • Steck, Odil Hannes: Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, 1-25 (25)
  • Talstra, Eep: Oude en nieuwe lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, 91-111 (21)
  • Barton, John: Reading the Old Testament. Method in Biblical Study, 1-7 (7)
  • Fabiny Tibor: Szóra bírni az Írást - Újra. Irodalomkritikai és teológiai irányok a Biblia értelmezésében
 2. A Logos és a BibleWorks szoftver használata az exegézisben

  Megjegyzés: A BibleWorksban eredetileg meglévő 1908-as Revideált Károli magyar bibliafordítás mellett további magyar verziók tölthetők le és telepíthetők erről a linkről.

  Magyar bibliafordítás-modulok a BibleWorks programhoz
  Logos 7 felhasználói videók és letölthető magyar nyelvű modulok
  Logos 8 felhasználói videók és letölthető magyar nyelvű modulok

 3. Az Ószövetség héber szövegének története. Héber kéziratok és kódexek. A Masszoréta Szöveg

  Olvasmány:

  • Kustár Zoltán: A héber ószövetség szövege - A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, 27-82 (56) 83-101 (19) 235-345 (111)
  • Tov, Emanuel: Textual Criticism of the Hebrew Bible, 21-121 (101)
  • Würthwein, Ernst: Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblica Hebraica, 13-56 (44)
  • Groom, Sue: Linguistic Analysis of Biblical Hebrew, 16-27 (12)
  • Brotzman, Ellis R.: Old Testament Textual Criticism. A Practical Introduction, 37-62 (26)
 4. Az Ószövetség ókori fordításai és ezek szerepe az exegézisben

  Olvasmány:

  • Tov, Emanuel: Textual Criticism of the Hebrew Bible, 121-154 (34)
  • Würthwein, Ernst: Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblica Hebraica, 57-115 (59)
  • Groom, Sue: Linguistic Analysis of Biblical Hebrew, 72-101 (30)
  • Brotzman, Ellis R.: Old Testament Textual Criticism. A Practical Introduction, 63-86 (24)
 5. Szövegkritika. A Biblia Hebraica Stuttgartensia kritikai apparátusa

  Olvasmány:

  • Tov, Emanuel: Textual Criticism of the Hebrew Bible, 287-370 (84)
  • Würthwein, Ernst: Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblica Hebraica, 116-132 (17)
  • Steck, Odil Hannes: Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, 37-44 (8)
  • Brotzman, Ellis R.: Old Testament Textual Criticism. A Practical Introduction, 97-132 (36)
 6. Ószövetségi perikópák nyelvtani és nyelvi elemzése

  Olvasmány:

  • Groom, Sue: Linguistic Analysis of Biblical Hebrew, 103-174 (72)
  • Talstra, Eep: Oude en nieuwe lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, 112-117 (6)
  • Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa. Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, 54-150 (97)
 7. Irodalomkritika és redakciókritika

  Olvasmány:

  • Steck, Odil Hannes: Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, 45-61 (17) 75-96 (22)
  • Barton, John: Reading the Old Testament. Method in Biblical Study, 20-29 (10) 45-60 (16)
 8. Irodalmi forma és műfajelemzés

  Olvasmány:

  • Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa. Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, 179-273 (95)
  • Barton, John: Reading the Old Testament. Method in Biblical Study, 30-44 (15)
  • Steck, Odil Hannes: Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, 96-123 (28)
 9. Biblia-teológiai elemzés

  Olvasmány:

  • Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa. Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, 305-331 (27)
  • Steck, Odil Hannes: Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, 124-147 (24)
 10. A történeti és régészeti háttér szerepe a szövegelemzésben

  Olvasmány:

  • Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa. Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, 151-178 (28)
  • Steck, Odil Hannes: Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, 148-156 (9)
 11. A másodlagos irodalom használata az exegézisben. Kommentárok, szókönyvek, szaktanulmányok

  Olvasmány:

  • Steck, Odil Hannes: Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, 26-36 (11)
 12. Az exegézis lépéseinek bemutatása egy konkrét periópa elemzésével (1)

 13. Az exegézis lépéseinek bemutatása egy konkrét periópa elemzésével (2)

 14. Az exegézis dolgozat elkészítésének szempontjai

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 14 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 14 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 40 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 70 óra/szemeszter.
 • Összesen: 98 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató írásbeli dolgozatot készít ajánlott vagy választott textus alapján (a szabadon választott textust illetően előzetesen egyeztetni kell a szaktanárral). A dolgozatnak tartalmaznia kell a konkrét bibliai perikópa kimerítő elemzését a megtanult exegetikai módszerek és lépések segítségével. A dolgozat terjedelme 4000-5000 szó.