A lelkigondozói beszélgetés elvi alapjai, szakmai és személyi feltételei

Az előadások bemutatják a lelkigondozói kapcsolat, illetve beszélgetés szakmai és személyi aspektusait.
Elsőként leírják a lelkigondozói beszélgetés elméletét. Ennek érdekében ismertetik a releváns nyelvelméleteket (mediális nyelvhasználat, dialogikus nyelvfilozófia, a legfontosabb kommunikációs módozatokat (verbális, nonverbális, paraverbális), a releváns kommunikációs elméleteket (a kommunikáció különböző szintjeit, a tranzakcióanalízis koncepcióját) és a kommunikáció dinamikáját.
Ezt követően vázolják az egyszeri rövid beszélgetés, illetve a több alkalomra kiterjedő lelkigondozói beszélgetés-sorozat dinamikáját. Az előadások második tömbje tárgyalja a beszélgetésvezetéshez szükséges szakmai és személyi kompetenciákat.
Az előadásokhoz csatolt szeminárium kibővíti és megszilárdítja a lelkigondozói beszélgetéssel kapcsolatos ismereteket.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató elsajátítja azokat az alapismereteket, amelyek szükségesek a hatékony lelkigondozói kapcsolathoz és beszélgetéshez az egyénekkel, illetve a házastársakkal és a családokkal. Ezek alapján érti, hogy miben áll a jelenlét és a lelkigondozó beszélgetés gyógyító jellege, ismeri a kommunikálás törvényszerűségeit, valamint a lelkigondozáshoz szükséges szakmai és személyi kompetenciák tartalmát. Tisztában van a reflektálás, valamint a szakmai és személyi támogatás szükségességével, jótékony hatásával és lényegével.

Általános kompetenciák

A hallgató ismeri és érti azokat a törvényszerűségeket és dinamikákat, amelyek hatással vannak az emberek közötti beszélgetésre és hatékonyan használja azokat.

Óraszerkezet

 1. A lelkigondozás mint jelenlét

  Az előadás rámutat arra, hogy a lelkigondozás elsősorban a jelenlétben valósul meg. A lelkigondozói jelenlét egyfelől megelőzi és kíséri a főleg beszélgetésben zajló lelkigondozást, másfelől teljesen igénybe veszi a lelkigondozót mint embert. Az előadás alapját az Andries Baart és Neil Pembroke által által kidolgozott jelenlét-elmélet képezi.

  Olvasmány:

  • Menken-Bekius, Corja, Van der Melulen, Henk: Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, 129-160 (32)
  • Pembroke, Neil: The Art of Listening. Dialogue, Shame and Pastoral Care, 11-50 (40)
  • Andries Baart: Een theorie van de presentie, 209-282 (74)
 2. A lelkigondozás mint beszélgetés (I.): A nyelv szerepe a lelkigondozásban. A verbális és a nonverbális kommunkáció

  Az előadás Johannes Anderegg irodalomtudós nyomán rávilágít az instrumentális és mediális nyelvhasználat közötti különbségre. Kidomborítja, hogy a nyelv a lelkigondozói beszélgetésben médium, és nem eszköz. Ezt követően bemutatja Eugen Rosenstock Heussy dialogikus nyelvfilozófiáját.
  Végül rávilágít a verbális és nonverbális kommunikáció sajátosságaira és a lelkigondozói beszélgetésben betöltött szerepükre.

  Olvasmány:

  • Klessmann, Michael: Seelsorge, Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens, 117-146 (30)
  • Buda Béla: A közvetlen emberi kapcsolat szabályszerűségei , 71-106 (36)
  • Engemann, Wilfried: Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Profile , 158-176 (19)
 3. A lelkigondozás mint beszélgetés (II.): A kommunikáció alapszabályai és azok alkalmazása és lelkigondozói beszélgetésben

  Az előadás Paul Watzlawick elmélete nyomán bemutatja a kommunikáció öt apalapszabályát és kidomborítja azok jelentőségét a lelkigondozói beszélgetésben.

  Olvasmány:

  • Walter, Simon: GABALs großer Methodenkoffer. Grundlagen der Kommunikation, 22-31 (10)
 4. A lelkigondozás mint beszélgetés (III.): A kommunikáció négy aspektusa

  Az előadás bemutatja Schulz von Thun elmélete alapján a kommunikáció négy aspektusát: a tárgyi, a kapcsolati, az önleleplező és a felszólító aspektust, majd kidomborítja azok jelentőségét a lelkigondozói beszélgetésben.

  Olvasmány:

  • Walter, Simon: GABALs großer Methodenkoffer. Grundlagen der Kommunikation, 49-59 (11)
 5. A lelkigondozás mint beszélgetés (IV.): A tranzakcióanalízis elmélete és annak jelentősége a lelkigondozói beszélgetésben

  Az előadás bemutatja az Erich Berne által kidolgozott tranzakcióanalízis elméletét. Leírja azt a három én-állapotot, amelyből kommunikálunk, majd felvázolja a komplementáris, a keresztező és a burkolt tranzakciókat. Ezt követően körvonalazza a tranzakcióanalízis elméletének alkalmazási lehetőségeit a lelkigondozói beszélgetésben.

  Olvasmány:

  • Walter, Simon: GABALs großer Methodenkoffer. Grundlagen der Kommunikation, 32-48 (17)
 6. A lelkigondozás mint beszélgetés (V.): A lelkigondozói beszélgetés dinamikája

  A hallgatók megismerkednek a a lelkigondozói beszélgetés létrejöttének alaptényezőivel, valamint a lelkigondozói beszélgetés szakaszaival, és azok sajátosságaival. Ugyanakkor megtanulják, hogy melyek a lelkigondozó beszélgetés alapfeltételei és lehetséges nehézségei.

  Olvasmány:

  • Dijkstra, Jaap: Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voreren , 127-150 (24)
  • Faber, Heije, Van der Schoot. E.: A lelkigondozói beszélgetés lélektana, 76-101 (26)
  • Van de Geest, Hans: Négyszemközt
 7. Az egyszeri lelkigondozói beszélgetés (villámbeszélgetés) I.

  Az előadás bemutatja a villámbeszélgetés elméletének első részét.

  Olvasmány:

  • Lohse, Timm. H.: Villámbeszélgetések a lelkigondozásban és a tanácsadásban. Módszertani bevezetés, 1-123 (123)
 8. Az egyszeri lelkigondozói beszélgetés (villámbeszélgetés) II.

  Az előadás bemutatja a villámbeszélgetés második részét.

  Olvasmány:

  • Lohse, Timm. H.: Villámbeszélgetések a lelkigondozásban és a tanácsadásban. Módszertani bevezetés, 124-164 (41)
 9. A lelkigondozó szakmai kompetenciái I

  Az előadás tárgyalja a magatartás és a készség közötti különbséget: az előbbi a személyes fejlődés vagy növekedés eredménye, az utóbbi pedig a tanulás és a begyakorlás gyümölcse. Ezt követően ismerteti a meghallgatás, a beszélés és a nézés alapkészségeket.

  Olvasmány:

  • Dijkstra, Jaap: Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voreren , 105-111 (7)
  • Faber, Heije, Van der Schoot. E.: A lelkigondozói beszélgetés lélektana, 102-110 (9)
 10. A lelkigondozó szakmai kompetenciái II

  Az előadás témái a következő beszélgetésvezetési alapkészségek: kérdezés, reflektálás, parafrazálás, összefoglalás, konkretizálás, konfrontálás.

  Olvasmány:

  • Dijkstra, Jaap: Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voreren , 111-126 (16)
 11. Személyi kompetencák I. Lelkigondozói identitás

  Az előadás körülírja a lelkigondozói identitást a funkcionális háromszög segítségével, majd rávilágít a lelkigondozói identitást veszélyeztető jelenségekre: a tisztség a személy árnyékába kerül, vagy fordítva; a hivatás (szakmaiság) a tisztség árnyékába kerül, vagy fordítva; a személy a hivatás árnyékába kerül, vagy fordítva.

  Olvasmány:

  • Menken-Bekius, Corja, Van der Melulen, Henk: Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, 60-68 (9)
 12. Személyi kompetenciák II.: A lelkigondozó biográfiája, teológiája és spiritualitása

  Az előadás rámutat a lelkigondozó élettörténetének, sajátos teológiai gondolkodásának és spiritualitásának jelentőségére a lelkigondozó beszélgetésben. Az élettörténet szerepét a saját genogram, a teológiai látás szerepét az ún. imaginárius beszélgetés, a spiritualitást pedig a beavatottság fogalmának segítségével világítja meg.

  Olvasmány:

  • Menken-Bekius, Corja, Van der Melulen, Henk: Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, 68-84 (17)
  • Baumgartner, Isodor: Pasztorálpszichológia, 280-304 (25)
 13. A reflexió szerepe a lelkigondozói szolgálatban

  Az előadás leírja a reflektálás folyamatát és annak jelentőségét a tapasztalatalapú tanulásban.

  Olvasmány:

  • Menken-Bekius, Corja, Van der Melulen, Henk: Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, 85-94 (10)
  • Baumgartner, Isodor: Pasztorálpszichológia, 305-330 (26)
 14. A lelkigondozó szakmai és személyes támogatása (szupervízió, intervízió, lelkigondozás)

  Az előadás elsőként felmutatja és tudatosítja, hogy a lelkigondozónak szüksége van szakmai és személyes támogatásra ahhoz, hogy
  - megbirkózzon nehéz lelkigondozói helyzetekkel,
  - megtalálja a kiutat az elakadásokból,
  - megőrizze szakmai frissességét és lelki egészségét;
  ez után bemutatja, hogy hogyan támogatja a lelkigondozót a szupervízió és az intervízió, illetve a lelkigondozói segítség.

  Olvasmány:

  • Baumgartner, Isodor: Pasztorálpszichológia, 305-330 (26)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 4 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 56 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 100 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 140 óra/szemeszter.
 • Összesen: 196 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató írásbeli vizsga során bizonyítja, hogy elsajátította a lelkigondozói beszélgetés elméleti alapjait és tisztában van a lelkigondozásban elengedhetetlen szakmai és személyi kompetenciák lényegével.