Missziológia II

A tárgy témája a kortárs teológiai párbeszéd határtudományának, a missziológiának teológiai és gyakorlati vizsgálata, megértése és elsajátítása. A hallgató egyfelől megismerkedik a missziológia fogalmával (a kérügma, koinónia és diakónia hármas egységében), valamint a missziológiára való teológiai, és a teológiára való missziológiai rálátassal és tárgyszerű reflektálással. Másfelől, a hallgató gyakorlati szempontból betekintést nyer a misszió és egyház kapcsolatának és a misszió egyházi gyakorlatának legfontosabb kérdéseibe.

1. A gyakorló teológiai hallgató megismerkedik az egyházunk által alapított vagy az egyházzal partnerségbe lépett missziói és diakóniai szolgálatokkal és betekintést nyer azok munkájába, illetve megérti a helyi gyülekezettel és egyetemes egyházzal való együttműködés lehetőségeit. A korábban elméletben elsajátított missziológiai szempontokat megfigyeli és alkalmazza ezen missziói szolgálatok elemzése, megfigyelése és missziológiai kiértékelése kapcsán. Ha ezen missziói szolgálatokat az egyháznak a világ felé meghosszabított karjának tekinthetjük, ez által gyakorolja a saját szakmai tapasztalata alapján történő személyes és irányított tanulást, hogy majd be tudja építeni annak eredményeit lelkipásztori szolgálatába és a gyülekezete stratégiai vezetésébe.

2. Miután megfigyelte az adott szolgálat működését, igyekszik azokat kritikailag kiértékelni, majd a megfogalmazott és benne felmerült kérdéseket megbeszéli mentorával. Ezután írásba foglalja a reflektálás legfontosabb elemeit, majd az általa választott szolgálat kiértékelését missziológiai szempontból feldolgozza és előadja szeminárium formájában.

3. A szemináriumi bemutatást a szaktanár irányítja és a hallgatók csoportja visszajelző csoportként vesz részt benne.

4. A gyakorló teológus választhat, hogy proporcionálisan kezelve a témát főleg vagy a kérügma, vagy a koinónia, vagy a dikónia elemeit emeli ki és helyezi vizsgálódása fókuszába.

5. Fontos, hogy a szemináriumi dolgozat szem előtt tartsa az adott missziói szolgálat kielemzésekor és értékelésekor azt a lelkipásztori és gyülekezeti szerepet és szempontokat, amely a helyi gyülekezet missziói beágyazódotságát hivatott előmozdítani helyi és egyben világmissziói szinten és, – Ravasz László szavait idézve – célul tudja kitűzni „az egyház missziósítását és a misszió egyháziasítását.”

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató képes a misszió fogalmának tisztázására és átlátja mind az evangélium/evangelizálás és a misszió egymáshoz való viszonyát, mind pedig a misszió és egyház, a misszió és teológia kapcsolatát. Képes lesz az evangelizáció, koinónia es diakónia együttesében értelmezett misszió fogalmának meghatározására, a különbségek tisztázására, valamint a missio Dei trinitárius értelmezésére. Elsajátítja a missziológia terén létrejött paradigmaváltások lényegét és azokra reflektálni tud az Isten országa üdvtörténeti értelmezésének beágyazásában, valamint a kontextualizációs missziói modellek érttékelésében.

Általános kompetenciák

A kurzus elősegíti a hallgató eligazodását a missziói modellek között. A misszió inkarnációs modelljére reflektálni képes és összefüggésbe tudja hozni saját önreflexív életmódjával, valamint a gyülekezeti igehirdetés és lelkigondozás, valamint a gyülekezetvezetés lelkipásztori szolgálatában mindezeket hasznosítani képes. Eligazítást és támpontokat nyer az evangélizáció, a diakónia és a koinónia gyülekezeti gyakorlatához. Megérti a lelkipásztori identitás és életvezetés missziói spiritualitását és alkalmazni tudja a rábízott gyülekezetben.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

  • 2 óra/hét (Kurzus: 1 | Szeminárium: 1 | Gyakorlat: 0)
  • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 14 | Szeminárium: 14 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

  • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
  • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 40 óra/szemeszter.
  • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 40 óra/szemeszter.
  • Személyre szabott konzultáció: 10 óra/szemeszter.
  • Szorgalmi idő összesen: 110 óra/szemeszter.
  • Összesen: 138 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A vizsgáztatás egy szóbeli vizsga és a szeminárium jegyéből áll. A szóbeli vizsgán minden hallgató tételt húz egy előre elkészített tételsorból, mindegyik tétel egy elméleti témát tartalmaz. Ehhez számítjuk hozzá a szeminárium jegyét, a sikeres vizsgához a hallgatónak legalább ötösre kell teljesíteniük.