Díszterem

Vargyasi Daniel István házasáágkötése után elhagyta unitárius vallását és nyomtatásban megjelenő műveiben korábbi felekezetét támadta. Az unitáriusok részéről Kozma Mihály szállt sorompóba, kettőjük polémiájáról szól az előadás.

Előadásomban a jezsuiták kolozsvári letelepedését szándékozom bemutatni és a rend viszonyát a város protestáns lakosaival.

A peregrinatio a 19. századi történelemszemlélet felől nézve a református diák számára nem volt más csak egy primér egyetemi oktatásért vállalt utazás. A legújabb kutatások fényében azonban úgy tűnik, hogy ebben sokkal nagyobb szerepet játszott a nemzetközi kálvinizmus eszme- és eszközrendszere, és emiatt ennek alanyai sokkal kevésbé diákok, mint
inkább diplomaták voltak.

Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy Zágoni Aranka György (1705−1767) püspök kéziratban maradt fordításának (Jo keresztyén Az Az: A keresztyén embernek minden tisztit XVII. szakaszokba foglaló idvességes trakta) angol és francia forrásait beazonosítsam, illetve a fordítás jelentőségét eszmetörténeti és homiletikai szempontokból értékeljem. Mivel Aranka György fordítása Herményi Dienes József 1755-ös másolatában is fennmaradt, és Hermányi Dienes egy előszót illesztett a fordításhoz, ezáltal tanulmányozhatóvá válik a kéziratos nyilvánosság működése a 18.

Az Erdélyi Református Egyház története szempontjából rendkívül tanulságos annak (az elsősorban teológiai) könyvállománynak a vizsgálata, amelyet a külföldön peregrináló diákok hoztak haza. Jelen előadásban 15 olyan svájci és németországi teológus Székelyudvarhelyen őrzött műveit vizsgáljuk, akiknek fontos szerepe volt az erdélyi reformátusság teológiájának formálódásában.

Oldalak

Subscribe to Díszterem