Exegeza omiletică

Obiectivul seminarului este, ca studentul să înțeleagă fiecare element din prepararea slujbei religioase, să soluționeze sarcina atașată elementului respectiv aplicând cunoștințele teoretice omiletice, exegetice, ermeneutice și retorice, să înțeleagă și să-si însușească procedura pregătirii slujbei religioase; să reflecte asupra procesului de pregătire și asupra evaluării lucrării de seminar.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își formează și întărește abilitatea de a proiecta și elabora un discurs argumentat și relevant pe baza textelor sacre, precum și abilitatea de a prepara o slujbă religioasă consistentă.

Competențe generale

Studentul își formează și întărește abilitatea de a proiecta, elabora și a ține discursuri concludente.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână Curs Seminar Practică
2 ore/săptămână 0 2 0
28 ore/semestru 0 28 0
Studiu individual Ore/sem
Timpul total estimat 75
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri 25
Tutoriat 2
Total studiu individual 47

Examinare

Profesorul îndrumător acceptă și evaluează pregătirea slujbei religioase scrise (lucrare de seminar). Lucrarea scrisă va fi acceptată dacă conține toate elementele a pregătirii slujbei religioase și soluționarea satisfăcătoare din punct de vedere profesional a sarcinii atașate elementului respectiv. Pe baza evaluării stă calitatea soluționării a fiecărei sarcini și gradul de integrare a acesteia (coerența lucrării de seminar).