Introducere în Noul Testament IV

În cadrul cursului de Introducere în Noul Testament IV vă prezentăm aspectele de istorie literară (autor, destinatar, locul, timpul și circumstanțele în care au fost scrise, motivul care a stat la baza consemnării lor, forma și structura literară) ale scrisorii către Evrei, ale Epistolelor Generale, precum și a Cărții Revelației, principalul lor conținut, cele mai reprezentative teme și motive teologice ale acestora.
De asemenea, se vor prezenta premizele și circumstanțele istorice a formării Noului Testament ca un întreg (istoria Canonului) și a transmiterii acestuia (istoricul textual). Bazându-se pe informații istorice și factuale deja cunoscute, cursul introductiv inițiază cursantul în exegeză și în abordarea teologică privind Noul Testament.

Competențe

Competențe specifice

Cursantul învață istoricul literar a scrisorii către Evrei, a Epistolelor Generale, precum și a Cărții Revelației, conținutul lor, principalele teme și motive teologice, este capabil să combine aceste aspecte cu informațiile deja acumulate și le poate prezenta într-o manieră liberă și profesională.

Competențe generale

Cursantul exersează citirea apreciativă a Bibliei, își îmbogățește cunoștințele factuale, se formează și perfecționează gradual abordarea sa teologică, procesul său de luare a deciziilor este mai factual, exact și stabil iar capacitatea sa sistematică și integratoare crește.

Structura cursului

 1. Isus, Fiul lui Dumnezeu, Marele Preot după rânduiala lui Melhisedec (Evr 1–7)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1462-1469 (8)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 625-634 (10)
 2. Jertfa lui Isus şi consecinţele jertfei sale (Evr 8–13)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1469-1478 (10)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 303-314 (12)
 3. Probleme de introducere a epistolei către Evrei

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 89-93 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 250-258 (9)
 4. Probleme de introducere şi de conţinut a epistolei lui Iacov

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1479-1485 (7)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 635-639 (5)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 161-166 (6)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 259-264 (6)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 314-329 (16)
 5. Probleme de introducere şi de conţinut a epistolei 1Petru

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1486-1493 (8)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 640-643 (4)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 166-171 (6)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 264-270 (7)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 330-335 (6)
 6. Probleme de introducere şi de conţinut ale epistolelor 2Petru şi Iuda

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1494-1497 (4) 1509-1511 (3)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 644-646 (3) 653-654 (2)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 171-175 (5)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 264-270 (7) 278-282 (5)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 335-339 (5) 348-351 (4)
 7. Probleme de introducere şi de conţinut ale epistolelor 1–3 Ioan

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1498-1508 (11)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 647-652 (6)
  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 147-153 (7)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 270-278 (9)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 339-348 (10)
 8. Vedenia pregătitoare, cele şapte trimiteri, tronul lui Dumnezeu şi Mielul, primele vedenii despre urgii (Ap 1–11)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1512-1522 (11)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 655-669 (15)
 9. Balaurul, fiarele şi Babilon, desfrânarea cea mare, cerul şi pământul cel nou, noul Ierusalim (Ap 12–21)

  Bibliografie:

  • A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága: Biblia - Magyarázó jegyzetekkel, 1522-1532 (11)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 352-366 (15)
 10. Probleme de introducere a Apocalipsei lui Ioan

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 153-160 (8)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 283-291 (9)
 11. Scurt istoric a Canonului 1. Condiţiile de formare a canonului Noului Testament

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 10-16 (7)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 31-49 (19)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 28-52 (25)
 12. Scurt istoric a Canonului 2. Procesul de formare a canonului Noului Testament

  Bibliografie:

  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 49-63 (15)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 53-73 (21)
 13. Scurt istoric a textului 1. Cele mai importante manuscrise ale textului Noului Testament

  Bibliografie:

  • Budai Gergely, Herczeg Pál: Az Újszövetség története, 16-18 (3)
  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 64-67 (4) 81-96 (16)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 74-93 (20)
 14. Scurt istoric a textului 2. Ediţii critice şi criticismul textual

  Bibliografie:

  • Balla Péter: Az újszövetségi iratok története, 68-81 (14) 97-105 (9)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 93-109 (17)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 30 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 5 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 47 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 75 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da un examen final oral.