Omiletică I

Prelegerile semestrului I determină locul omileticii în cadrul teologiei practice pentru a promova orientarea teologică al studentului. Apoi justifică teologic predica ca slujbă bisericească unică, care nu poate fi substituită cu nici o altă formă de comunicare cu scopul de a consolida convingerea studentului despre însemnătatea acestei slujbe. Apoi prezintă detaliat rolul pastorului și congregației în prepararea slujbei, mai ales a predicii. Arată, că analiza generală și specială a congregației este indispensabil în prepararea predicii. Totodată accentuează rolul predicatorului, mai ales a reflexiei personale, și circumscrie acest proces.

Competențe

Competențe specifice

Studentul este conștient de caracteristicile propovăduirii și de raporturile dintre știința omileticii și celelalte discipline din cadrul teologiei practice și cunoaște interacțiunile între ele. Este ferm convins de unicitatea predicii ca mediu de comunicare a evangheliei. Are capacitatea ca prin analiza eclesziastică să-și formeze o imagine adecvată în general despre congregația și în special despre ascultătorii locali, la care se va adresa. În consecință va ține cont de ascultătorii în rândul preparării slujbei. Este capabile să vadă raportul dintre personalitatea sa și propovăduire.

Competențe generale

Studentul însușește metodologia scrierii discursului, care îl ajută în conceperea și redactarea predicii, precum și cunoștințele care îl ajută să se manifeste liber în public și să percepe comunitatea la care se adresează.

Structura cursului

 1. Omiletica ca disciplină teologică

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 3-15 (13)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 5-8 (4)
 2. Istoria predicii

  Bibliografie:

  • Stott, John R. W.: Hiszek az igehirdetésben, 11-42 (32)
  • Grözinger, Albrecht: Homiletik, 45-78 (34)
  • Fekete Károly: Homiletika FK, 8-49 (42)
 3. Predicatio verbi Dei est verbum Dei

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 16-26 (11)
 4. Predica ca mediu unic

 5. Predica si slujba

  Az istentisztelet az Isten és az ember találkozásának helye. Ez az óra kifejti, hogy hogyan szolgálja a prédikáció ezt a találkozást. Ugyanakkor rávilágít a prédikáció és az istentisztelet kapcsolatára.

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 47-52 (6)
  • Dingemans, G. D. J.: Als hoorder onder de hoorders. Hermeneutische homiletiek, 43-44 (2)
 6. Bazele teologice ale predicii

  Bibliografie:

  • Stott, John R. W.: Hiszek az igehirdetésben, 83-122 (40)
  • Nagy István: Homiletika NI, 53-60 (8)
 7. Tipuri de predici

  .

  Bibliografie:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 27-28 (2)
  • Pásztor János: Krisztus hirdetése a Magyarországi Református Egyházban. Homiletika , 130-137 (8)
 8. Roluri de predicator

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 104-109 (6)
 9. Scopul predicării

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 97-100 (4)
 10. Prima dimensiune a predicii: auditorii

  Bibliografie:

  • Grözinger, Albrecht: Homiletik, 99-121 (23)
  • Nagy István: Homiletika NI, 110-113 (4)
 11. Prima dimensiune a predicii: adresații predicii

  Bibliografie:

  • Oskamp, Paul, Geel, Rudolf: Gut predigen. Ein Grundkurs., 95-115 (21)
 12. Cea de a doua dimensiune a predicii: rolul personailății predicatorului in predică

  Bibliografie:

  • Nagy István: Homiletika NI, 101-102 (2)
 13. Cea de a doua dimensiune a predicii: Ce rol are starea sufletească actuală al predicatorului în predică?

  Bibliografie:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 13-15 (3) 39-41 (3) 67-69 (3) 97-98 (2) 123-124 (2)
 14. Cea de a doua dimensiune a predicii: Rolul emoționării perdicatorului în predică

  Bibliografie:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 28-29 (2) 56-57 (2) 87-89 (3) 113-114 (2) 136-137 (2)
  • Stott, John R. W.: Hiszek az igehirdetésben, 244-312 (69)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 75 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Examenul are ca scop verificarea cunoștințelor teoretice legate de disciplina omileticii. Verificarea se face prin întrebări delimitate.