Istoria culturii maghiare

Scopul cursului: Conştientizarea interferenţelor privind fenomenele culturale dominante într-o epocă sau alta. Dobândirea cunoştinţelor mai vaste din domeniul literaturii, muzicii, artelor plastice şi al arhitecturii.
Obiectivul principal este prezentarea istoriei culturii maghiare în ansamblul ei, de la începuturi pâna la sfârşitul primului război mondial, urmarind familiarizarea studentilor cu probleme de metodologie a cercetarii istoriei culturii.

Competențe

Competențe specifice

Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul istoriei culturii; Comunicarea eficientă, scrisă şi orală în limba maghiară; Analiza și prezentarea fenomenelor culturale în contextul istoric; Prezentarea sintetică şi analitică, estetică a culturii maghiare.

Competențe generale

Utilizarea componentelor domeniului limbii și literaturii în deplină concordanţă cu etica profesională Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice; Îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.

Structura cursului

 1. Introducere în studiul istoriei culturii maghiare

 2. Etnogeneza maghiarilor (3000 î. Hr.–895 d. Hr.)

  Bibliografie:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 11-38 (28)
 3. De la destrămarea societăţii gentilice la formarea statului feudal (895-1301)

  Bibliografie:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 54-133 (80)
 4. Feudalismul dezvoltat (1301-1541)

  Bibliografie:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 136-201 (66)
 5. Formarea şi dezvoltarea Principatului Transilvaniei (1541-1699)

  Bibliografie:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 204-256 (53)
 6. Reforma în Transylvania

  Bibliografie:

  • Gaal György: A protestantizmus szerepe a magyar művelődés történetében, 10-32 (23)
 7. Disputatio pia et religiosa

  Bibliografie:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 215-256 (42)
 8. Cultură Transilvăneană la începuturile sec. 16-17.

  Bibliografie:

  • Horváth János: A reformáció jegyében, 5-22 (18)
 9. Jozefinizmul în Transylvania

  Bibliografie:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 258-329 (72)
 10. Sec. 19. era reformelor. Viața culturală maghiară

  Bibliografie:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 332-396 (65)
 11. Viața și activitatea lui Széchenyi István

  Bibliografie:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 263-319 (57)
 12. Populaţia maghiară transilvăneană în Imperiul Austro-Ungar (1867-1914)

  Bibliografie:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 359-396 (38)
 13. Viață culturală în perioada comunistă

  Bibliografie:

  • Kósa László: Magyar művelődéstörténet, 398-459 (62)
 14. Transilvanismul

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 30 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 30 ore/semestru.
 • Tutoriat: 5 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Prezența activă la cursuri este precondiția participării la examen.