Catehetică unitariană I

Catehetica este o disciplină a teologiei practice care se ocupă de teoria și practica educației religioase- fie în școli, fie în cadrul parohiilor. Obiectivul cursului este de a învăța studenții arta educației, care prin prisma actului religios oferă un plus în a influența copiii în dezvoltarea lor spirituală. Studenții trebuie să însușească cunoștințe despre dezvoltarea sufletească a copiilor, precum și diferite metode prin care pot preda mesajul religios.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor cunoaște diferitele metode de predare, vor însuși cunoștințe de pedagogie contemporană, aptitudini de a deveni un model de viață pentru toți cei le vor fi discipoli în parohii și școli

Structura cursului

 1. Educația – definiția și atribuțiunile ei

  Bibliografie:

  • Csanád Béla: A keresztény nevelés általános alapjai, 9-20 (12)
  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 1-3 (3)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 23-30 (8)
  • Lukács László: Valláspedagógia, 11-25 (15)
 2. Istoria succintă a educației

  Bibliografie:

  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 3-8 (6)
  • Lukács László: Valláspedagógia, 2-5 (4)
 3. Posibilitatea educației

  Bibliografie:

  • Csanád Béla: A keresztény nevelés általános alapjai, 25-33 (9)
  • Sávai János: Neveléselmélet- Bevezetés a pedagógiába, 30-32 (3)
 4. Scopul și principiile educației

  Bibliografie:

  • Csanád Béla: A keresztény nevelés általános alapjai, 75-77 (3)
  • Sávai János: Neveléselmélet- Bevezetés a pedagógiába, 109-114 (6)
 5. Metodele și uneltele educației

  Bibliografie:

  • Csanád Béla: A keresztény nevelés általános alapjai, 53-92 (40)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 64-67 (4)
 6. Participanții la procesul de educație

  Bibliografie:

  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 53-62 (10)
  • Lukács László: Valláspedagógia, 8-16 (9)
 7. Eduacatorul

  Bibliografie:

  • Buza Ilona: Gyakorlati katekétika, 5-9 (5)
  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 12-18 (7)
  • Sávai János: Neveléselmélet- Bevezetés a pedagógiába, 66-76 (11)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 53-63 (11)
 8. Copilul ca „obiect” al educației religioase

  Bibliografie:

  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 19-27 (9)
  • Sávai János: Neveléselmélet- Bevezetés a pedagógiába, 91-108 (18)
  • Lukács László: Valláspedagógia, 10-13 (4)
  • Buza Ilona: Gyakorlati katekétika, 9-29 (21)
 9. Structurile educației

  Bibliografie:

  • Angyal Ferenc, Czimmer István László: Didactica minima, 12-42 (31)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 67-70 (4)
 10. Lucrări preparative ale orei de religie

  Bibliografie:

  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 27-32 (6)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 76-79 (4)
 11. Structura unei ore de religie

  Bibliografie:

  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 92-95 (4)
  • Kovács István: Katekétika - egyetemi jegyzet, 30-35 (6)
 12. Predarea materialului nou

  Bibliografie:

  • Angyal Ferenc, Czimmer István László: Didactica minima, 28-38 (11)
  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 100-110 (11)
 13. Chestiuni metodologice

  Bibliografie:

  • Boross Géza: Bevezetés a valláspedagógiába, 117-125 (9)
  • Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?, 3-38 (36)
 14. Pregătirea pentru Confirmare

  Bibliografie:

  • Gellérd Imre: A konfirmációra való felkészítés előzetes feladatai, 51-68 (18)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 2)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 28)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 16 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 12 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 16 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 46 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 74 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor da examen din materia predată și bibliografia aferentă cursului.