Filozofie antică

Tema principală a acestui semestru este prezentarea filozofiei clasice greceşti. Studentul este iniţiat în problemele filozofice ale perioadei dintre epoca presocratică şi cea a filozofiei eleniste în scopul de a putea înţelege mult mai bine contextul filozofic al expresiilor folosite în limbajul de specialitate a științelor religioase.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își dezvoltă atât capacitățile analitice cât și cele de sinteză, mai ales în privința comparării trăsăturilor similare ale diferitelor curente filozofice. Formarea și dezvoltarea deprinderilor profesionale legate de domeniul studiilor religioase, inclusiv a capacității de a conversa cu diferitele curente filozofice.

Competențe generale

Candidatul va însuși ideile, noțiunile și conceptele filozofilor antici privind religia și relația omului cu forța divină.

Structura cursului

 1. Definiţia, scopul şi rostul filosofiei

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 5-8 (4)
 2. Filosofia presocratică. Şcoala din Milet.

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 7-18 (12)
 3. Şcoala din Elea

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 30-50 (21)
 4. Eraclide

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 23-29 (7)
 5. Pitagora şi scoala pitagoreană: Anaxagora şi Empodocle

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 21-23 (3) 51-69 (19)
 6. Sofiştii

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 74-80 (7)
 7. Viaţa şi filozofia lui Socrate

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 80-89 (10)
 8. Viaţa şi activitatea lui Platon

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 93-104 (12)
 9. Doctrina despre lumea „ideilor” şi teoria anamnezei; gândirea politico-socială şi etica lui Platon

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 105-118 (14)
 10. Viaţa lui Aristotel; clasificarea aristoteliană a ştiinţelor

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 118-126 (9)
 11. Metafizica aristoteliană; teoria despre ousia/substantia. Logica aristoteliană şi teoria silogismului

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 126-137 (12)
 12. Diogen şi cinismul

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 152-161 (10)
 13. Filozofia stoică şi epicureană

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 163-178 (16)
 14. Neoplatonismul (Plotin; Iamblichos şi Proclos Diadochos). Întâlnirea filozofiei şi a creştinismului.

  Bibliografie:

  • Pásztori-Kupán István: Ókori görög gondolkodók. Filozófiai bevezetés a teológia tanulmányozásához, 194-242 (49)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 50 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 15 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 8 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Admiterea la examen este condiţionată de prezenţa studentului la cursuri – din totalul de 14 de minim 11 ori. Din totalul operelor autorilor antici susnumiţi un minim de 3 opere trebuie citite.
Examen oral pe baza celor discutate la cursuri şi în contextul bibliografiei.
Candidatul trebuie să cunoască noţiunile de bază şi contextul temelor prezentate. Competenţa de a putea actualiza diferitele probleme discutate se numeră printre cerinţele de bază.