Limba ebraică II

Limba ebraică este cea mai importantă limbă originală a Vechiului Testament. În cursurile oferite candidaţii vor avea posibilitatea să înveţe noţiunile de bază a acestei limbi. După învăţarea technicilor de scriere şi de citire, prin aprofundatrea în gramatica ebraică şi prin crearea unui vocabular de bază, studenţii se vor familiariza şi cu modul de gândire al Vechiului Testament. Deoarece scopul cursurilor este citirea Sfintei Scripturi în limbile originale şi interpretarea pe baza acestora, principalul accent cade pe pregătirea studenţilor de a fi capabili să lucreze individual cu ajutorul dicţionarelor şi gramaticilor, care le stau la dispoziţie.

Competențe

Competențe specifice

Pe baza cunoştinţelor morfologice candidatul este capabil să recunoască proprietăţile de bază ale limbii ebraice, şi după caz simte diferenţa între textul original şi traducerile folosite. După însușirea conjugării verbelor regulate şi a celor două grupuri de verbe "slabe", respectiv a celorlalte categorii morfologice, candidatul va fi capabil să utilizeze aceste cunoştinţe în analiza morfologica a textului biblic.

Structura cursului

 1. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 15.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 173-180 (8)
 2. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 16.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 181-192 (12)
 3. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 17.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 193-204 (12)
 4. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 18.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 205-213 (9)
 5. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 19.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 214-224 (11)
 6. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 20. + Excursul E

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 157-159 (3) 225-234 (10)
 7. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 21.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 235-246 (12)
 8. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 22-23.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 247-263 (17)
 9. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 24.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 264-274 (11)
 10. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 25.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 275-287 (13)
 11. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 26.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 288-298 (11)
 12. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 27.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 298-307 (10)
 13. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 28.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 308-319 (12)
 14. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew - lectia 29-30.

  Bibliografie:

  • Seow, Choon-Leong: A Grammar for Biblical Hebrew, 320-333 (14)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 50 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 22 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 3 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Cunoştinţele gramaticale se vor evalua prin teste în scris. La sfârşitul semestrului va avea loc un examen oral, prin care se va evalua capacitatea de a analiza texte biblice folosind cunoştinţele gramaticale şi de vocabular din materia semestrului.