Limba ebraică IV

Scopurile cursurilor și exerciților din acest semestru sunt următoarele: îmbogățirea cunoștințelor morfologice cu cele sintactice, îmbogățirea fondului principal de cuvinte și dezvoltarea deprinderii de traducere.

Competențe

Competențe specifice

După însușirea cunoștințelor morfologice și sintactice, folosind vocabulare, studentul este capabil să traducă textul Vechiului Testament și prin acesta este pregătit din punct de vedere lingvistic să studieze exegeza Vechiului Testament.

Competențe generale

După însușirea cunoștințelor morfologice și sintactice și cu folosirea vocabularelor studentul este capabil să analizeze sintactic părțile de vorbire și propozițiile.

Structura cursului

 1. Recapitularea conjugărilor învățate în semestrul 3. Exercițiu de analiză morfologică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 112-120 (9)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 118-127 (10)
 2. Verbele ע״ע. Exercițiu de analiză morfologică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 120-122 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 128-132 (5)
 3. Teszt: verbele ע״ע. Exercițiu de analiză morfologică și de traducere

 4. Evaluarea testelor. Verbele ל״ה. Exerciții de analiză morfologică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 122-124 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 137-143 (7)
 5. Test: verbele ל״ה. Exercițiu de analiză morfologică și de traducere

 6. Evaluarea testelor. Verbele ל״א. Exerciții de analiză morfologică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 124-126 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 143-147 (5)
 7. Test: verbele ל״א. Exercițiu de analiză morfologică și de traducere

 8. Evaluarea testelor. Sintactică: propoziția principală. Exercițiu de analiză sintactică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 127-130 (4)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 157-160 (4)
 9. Propoziția compusă. Exercițiu de analiză sintactică și de traducere.

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 130-131 (2)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 160-162 (3)
 10. Clasificarea propoziților pe baza conținutului acestora. Exercițiu de analiză sintactică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 131-140 (10)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 187-196 (10)
 11. Propoziția subordonată. Exercițiu de analiză sintactică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 140-148 (9)
 12. Sintaxa perfectului și imperfectului. Exercițiu de analiză sintactică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 152-156 (5)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 170-178 (9)
 13. Relații genitivale. Exerciții de analiză morfologică și de traducere

  Bibliografie:

  • Molnár János: Héber nyelvtan, 174-176 (3)
  • Lettinga, Jan P.: Grammatik des biblischen Hebräisch, 165-168 (4)
 14. Evaluarea semestrului. Data examenului oral, cerințe

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 50 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 24 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 1 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Verificare pe parcurs se realizează prin teste. Nota finală se rezultă din media notelor obținute la testări (50%) și nota examenului oral (50%)