Istoria Bisericii Unitariene II

Obiectivul principal al cursului este prezentarea istoriei Bisericii Unitariene în secolele 17-20, urmarind familiarizarea studentilor cu probleme de metodologie a cercetarii istorice precum si a cunoasterii etapelor de dezvoltarea a institutiei eclesiale. Obiectivele secundare : explicarea şi înţelegerea fenomenelor istorice care au avut influenţe atât sub aspect religios cât şi social, vizând o mai bună înţelegere a vieții bisericești contemporane.

Competențe

Competențe specifice

Studentul va fi capabil să descrie evenimente, procese istorice, rolul unor personalităţi bisericești în istorie; să identifice cauzele şi consecinţele unui eveniment, proces istoric; să investigheze un eveniment / proces istoric; să construiească o sinteze pe o temă istorică.

Competențe generale

Studentul dobândeşte competenţe de natură metodologică în vederea cercetării istoriei, cunoaşterea aprofundată a istoriei, abilităţi în folosirea argumentelor istorice în context contemporan.

Structura cursului

 1. Biserica unitariană sub principii reformați I.

  Bibliografie:

  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II., 477-515 (39)
  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 27-30 (4) 153-160 (8)
  • Molnár B. Lehel: A háromszéki unitáriusok 17. századi történetéhez. Toposz és valóság közt, 245-275 (31)
  • Balázs Mihály: Varsolci János és Rettegi János ismeretlen szövegeiről, 5-22 (18)
 2. Biserica unitariană sub principii reformați II.

  Bibliografie:

  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II., 516-548 (33)
  • Szegedi Edit: Valentin Radecius és az egyházi hagyomány legitimitása, 284-296 (13)
  • Molnár Dávid: Valentinus Radecius: Apologia (1618), 39-60 (22)
  • Túri Tamás: Csanádi Pál és Bethlen István, 23-38 (16)
 3. Ultimele decenii ale principatului Transilvania

  Bibliografie:

  • Kénosi Tőzsér János, Uzoni Fosztó István: Az erdélyi unitárius egyház története II., 518-560 (43)
  • Molnár B. Lehel: A Diploma Leopoldinum és a háromszéki unitárius püspöki vizitáció, 483-489 (7)
  • Kovács Sándor: Metamorphosis Ecclesiæ. Az erdélyi unitárius intézményrendszer a 16–18. században, 272-286 (15)
 4. Academia Theologica 1568-1968

  Bibliografie:

  • Gál Kelemen, Benczédi Gergely, Gaal György: Fejezetek a Kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből, 139-182 (44)
  • Gaal György: Múzsák és erények jegyében. Dolgozatok Erdély unitárius múltjáról, 58-63 (6) 94-107 (14)
 5. Pregrinatio academica în secolul al 16–17-lea

  Bibliografie:

  • Szabó Miklós, Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700, 3-286 (284)
  • Szabó Miklós: Az erdélyi unitáriusok külföldi egyetemjárása 1848-ig, 85-104 (20)
 6. Edictul de toleranţă. Viaţa şi activitatea episcopului Lázár István 1786–1811

  Bibliografie:

  • Kovács Sándor: Lázár István (1742–1811), 58-66 (9)
  • Szabó Dezső: Templomépítés az Unitárius Egyházban a türelmi rendeletet követő 30. esztendő alatt, 157-177 (21)
 7. Viaţa şi activitatea episcopului Körmöczi János 1812–1826

  Bibliografie:

  • Csetri Elek: Együtt Európában, 118-130 (13)
  • Hajós József: Barangolás kolozsvári könyvtárakban, 305-377 (73)
 8. Benefactorii bisericii unitariene din secolul al 18–19-lea: Fundaţiile lui Suki László, Augusztnovics Pál şi Berde Mózsa

  Bibliografie:

  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 50-52 (3)
  • Gál Kelemen, Benczédi Gergely, Gaal György: Fejezetek a Kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből, 109-120 (12) 168-181 (14)
 9. Viaţa şi activitatea lui Bölöni Farkas Sándor

  Bibliografie:

  • Kovács Sándor: Angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században, 42-49 (8)
 10. Participarea unitarienilor la revoluţia din Transilvania din 1848–49

  Bibliografie:

  • Gaal György: "A sebesen rohanó háborús időkben". Az unitárius egyház és iskolái 1848-49-ben, 9-40 (32)
  • Kovács Sándor: Egy angol-magyar unitárius életútja. John Paget 1808-1892
 11. Viaţa şi activitatea episcopului Kriza János 1861–1875

  Bibliografie:

  • Kovács Sándor: Kriza János, a püspök, 418-425 (8)
  • Molnár B. Lehel: Kriza János és az 1868. évi emlékzsinat, 426-437 (12)
  • Antal Árpád, Faragó József, Szabó T. Attila: Kriza János, 9-66 (58)
 12. Biserica Unitariană de la 1867 pînă la sfîrşitul primului război mondial I.

  Bibliografie:

  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 55-60 (6)
  • Rezi Elek: Teológia és népszolgálat. Ferencz József unitárius püspök teológiai munkássága, 13-45 (33)
 13. Biserica Unitariană de la 1867 pînă la sfîrşitul primului război mondial II.

  Bibliografie:

  • Pál János: Az Unitárius Egyház Romániába való integrációjának koncepciója az első világháború után, 407-417 (11)
  • Pál János: Paradigmaváltó kisebbségi sors 1-3, 26-47 (22) 115-129 (15) 247-263 (17)
 14. Viaţa şi activitatea episcopului Boros György1828–1938

  Bibliografie:

  • Pál János: Vissza- és elrománosítási kísérletek ideológiai gyökerei a székelyföldi unitárius egyházközségekben, 38-56 (19)
  • Pál János: Vissza- és elrománosítási kísérletek ideológiai gyökerei a székelyföldi unitárius egyházközségekben 2, 384-408 (25)
  • Pál János: Vissza- és elrománosítási kísérletek ideológiai gyökerei a székelyföldi unitárius egyházközségekben 3, 499-527 (29)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 60 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 5 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Prezența la cursuri și studierea bibliografiei este precondiția participării la examen.