Istoria Bisericii Unitariene III

Scopul cursului este investigarea istoriei bisericești din secolul 20. în special în perioada comunistă. Probleme abordate: cauzele războaielor; alianţe politice; Holocaustul; Biserica Unitariană şi cele două războaie mondiale; consecinţele războaielor.

Competențe

Competențe specifice

Identificarea cauzelor şi consecinţelor unui eveniment, proces istoric. Investigarea unui eveniment / proces istoric. Construirea unei sinteze pe o temă istorică. Selectarea termenilor istorici adecvaţi pentru prezentarea unui subiect.

Competențe generale

Ordonarea pe criteriul cronologic a evenimentelor personale / evenimentelor istorice; Identificarea duratelor variate ale timpului istoric; Relatarea aspectelor ce demonstrează legăturile dintre mediul politic şi viaţa bsericii;

Structura cursului

 1. Viața și activitatea lui Ürmösi József și Balázs Ferenc

  Bibliografie:

  • Mikó Imre, Kicsi Antal, Horváth Sz. István: Balázs Ferenc monográfia, 112-220 (109)
 2. Acțiunea "Mediaș 1936"

  Bibliografie:

  • Máthé Zsigmond: Emlékezetből a medgyesi találkozóról, 179-183 (5)
  • Molnár B. Lehel: Újabb adatok a medgyesi mozgalomról Pál Tamás tollából, 228-235 (8)
  • Pál János: Újabb adalékok a medgyesi mozgalom történetéhez, 428-439 (12)
 3. Biserica Unitariană între cele două războaie mondiale

 4. Biserica Unitariană și Holocaustul

  Bibliografie:

  • Pál János: Zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájában (1940-1944) I, 381-420 (40)
  • Pál János: Zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájában (1940-1944) II, 531-560 (30)
 5. Cercul lui Kiss Elek sub lipa Securității

  Bibliografie:

  • Pál János: Unitárius egyházvezetés 1945-1965 között. Egy célcsoport metamorfózisa?, 82-175 (94)
 6. Retorziunile puterii comuniste

 7. Vița și activitatea curatorului Mikó Imre I

  Bibliografie:

  • Csapody Miklós: Mikó Imre a diákpolitikában (1929-1932), 264-283 (20)
  • Cseke Péter: Az Erdélyi Fiatalok unitárius munkatársai. A 110 éve született Balázs Ferenc és a 100 éve született Mikó Imre emlékének, 140-153 (14)
 8. Vița și activitatea curatorului Mikó Imre II

  Bibliografie:

  • Stefano Bottoni: Népszolgálat és túlélés. Mikó Imre és a román állambiztonság, 7-50 (44)
 9. Colaboratori ai Securității

  Bibliografie:

  • Oláh Sándor: Egy "demokratikus magatartású pap" az ügynökhálózatban I-III, 74-96 (23) 115-137 (23) 79-100 (22)
 10. Biserica Unitariană și Departamentul Cultelor

 11. Viața și activitatea lui Gellerd Imre

 12. Despre reconciliere

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 50 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 5 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Prezența la cursuri și studierea bibliografiei este precondiția participării la examen.