Interpretare de texte I

Înțelegerea și interpretarea textelor este o disciplină generală și aplicativă. Astfel obiectivele disciplinei vizează dezvoltarea competenței cognitive și de comunicare în general. Obiectivele generale ale disciplinei sunt următoarele: cunoașterea și aplicarea unor cunoștințe de teoria textului, a unor strategii, tehnici de învățare și de înțelegere a textelor; analiza reflexivă a propriei activități de învățare.

Obiectivele specifice sunt: recunoașterea relațiilor dintre competența cognitivă și de comunicare (înțelegerea conceptului de competență, strategii și tehnici de învățare, comunicare, înțelegerea textului; metacogniție); identificarea, întelegerea și aplicarea unor strategii, metode și tehnici de învățare; identificarea, înțelegerea și aplicarea unor strategii și tehnici de înțelegere a textului. Recunoașterea relației dintre procesul de interpretare a textului și procesul de învățare; recunoașterea relațiilor dintre procesul de înțelegere și de redactare a textului (lectură și scriere); identificarea, analiza și aplicarea unor teorii și cunoștințe legate de teoria comunicării și teoria textului; identificarea situației de comunicare, aplicarea cunoștințelor legate de textologie, text, tipuri de texte, pragmatica, semantica și gramatica textului, strategii de lectură etc. în procesul de înțelegere și alcătuire a textelor.

Competențe

Competențe specifice

Identificarea și aplicarea fundamentelor teoretice și practice ale teoriei textului și a înțelegerii textului non literar și literar; identificarea și interpretarea prin gândire critică și metacogniție a procesului de înțelegere, interpretare și alcătuire a textelor orale și verbale; recunoașterea, definirea și aplicarea adecvată a strategiilor și a tehnicilor de comunicare în diferite situații de comunicare.

Competențe generale

Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități (activități de învățare, de comunicare, activități profesionale); aplicarea tehnicilor de învățare și de muncă eficientă în grupă și individual.

Structura cursului

 1. Prezentarea generală a disciplinei: conținuturi, obiective, formele examinării

 2. Concepte generale: competențe, competența cognitivă, competența de comunicare

  Bibliografie:

  • Nagy József: XXI. század és nevelés
  • Tóth László: Kompetencia alapú oktatás
 3. Procesul de învățare, paradigme

  Bibliografie:

  • Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia
  • Bernáth László: Tanulás és emlékezés, 224-239 (16)
  • Séra László: Percepció és figyelem, 192-239 (48)
 4. Procesul de învățare: stil, strategii, orientări, motivație, metode și tehnici de învățare

  Bibliografie:

  • Barabási Tünde: Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek
  • Metzig, Werner, Schuster, Martin: Tanuljunk meg tanulni! A tanulási stratégiák hatékony alkalmazásának módszerei
  • Mező Ferenc: A tanulás stratégiája. Diákoknak és felnőtteknek
  • Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról
 5. Invățare-lectură. Interferența strategiilor de învățate și a strategiilor și a metodelor de înțelegere a textului

  Bibliografie:

  • Nagy József: Olvasástanítás: A megoldás stratégiai kérdései, 17-43 (27)
  • Mező Ferenc: A tanulás stratégiája. Diákoknak és felnőtteknek
  • Szító Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése
 6. Capacitatea de înțelegere a textului (componentul competenței de comunicare, sistemul psihic al întelegerii textului)

  Bibliografie:

  • Nagy József: Olvasástanítás: A megoldás stratégiai kérdései, 17-43 (27)
 7. Textologie (pragmatica textului). Teorie, concepte și aplicații

  Bibliografie:

  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 200-239 (40)
 8. Strategii și metode de lectură (teorii, concepte, modele)

  Bibliografie:

  • Metzig, Werner, Schuster, Martin: Tanuljunk meg tanulni! A tanulási stratégiák hatékony alkalmazásának módszerei, 150-198 (49)
 9. Strategii, metode și tehnici de lectură (aplicații)

  Bibliografie:

  • Metzig, Werner, Schuster, Martin: Tanuljunk meg tanulni! A tanulási stratégiák hatékony alkalmazásának módszerei, 150-198 (49)
 10. Înțelegerea și interpretarea textului non literar și literar – comunicare non literară și literară. Aplicații

  Bibliografie:

  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 282-351 (70)
  • Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer, 88-126 (39)
 11. Perspectiva interdisciplinară si intertextuală în înțelegerea textelor

  Bibliografie:

  • A. Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene, 455-530 (76)
  • Benkes Zsuzsa, Nagy L. János, Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp
  • Benkes Zsuzsa, Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp
  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 329-355 (27)
  • Zsigmond István: Az értő olvasás fejlesztése. Útmutató kézikönyv pedagógusok és pedagógusjelöltek számára
 12. Teoria textului. Semantica textului

  Bibliografie:

  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 161-198 (38)
 13. Teoria textului. Gramatica textului

  Bibliografie:

  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 137-159 (23)
 14. Reflexie individuală și cooperativă. Evaluarea cursului

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 10 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 10 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 30 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 58 ore/semestru.

Examinare

Verificarea constă în evaluarea portofoliul studentului (participare activă la cursuri, lucrări) (pondere 50% din nota finală) și un test scris (pondere 50% din nota finală). Nota finală se calculează numai în cazul în care: nota minimă la proba scrisă este nota 5 (cinci) și nota minimă la portofoliu este nota 5 (cinci).