Interpretare de texte II

Înțelegerea și interpretarea textelor este o disciplină generală și aplicativă. Astfel obiectivele disciplinei vizează dezvoltarea competenței cognitive și de comunicare în general. Obiectivele generale ale disciplinei sunt următoarele: cunoașterea și aplicarea unor cunoștințe de teoria textului, a unor strategii, tehnici de învățare și de înțelegere a textelor; analiza reflexivă a propriei activități de învățare.

Obiectivele specifice includ: recunoașterea relațiilor dintre competența cognitivă și de comunicare (înțelegerea conceptului de competență, strategii și tehnici de învățare, comunicare, înțelegerea textului; metacogniție); identificarea, întelegerea și aplicarea unor strategii, metode și tehnici de învățare; identificarea, înțelegerea și aplicarea unor strategii și tehnici de înțelegere a textului. Recunoașterea relației dintre procesul de interpretare a textului și procesul de învățare; recunoașterea relațiilor dintre procesul de înțelegere și de redactare a textului (lectură și scriere); identificarea, analiza și aplicarea unor teorii și cunoștințe legate de teoria comunicării și teoria textului; identificarea situației de comunicare, aplicarea cunoștințelor legate de textologie, text, tipuri de texte, pragmatica, semantica și gramatica textului, strategii de lectură etc. în procesul de înțelegere și alcătuire a textelor.

Competențe

Competențe specifice

Identificarea și aplicarea fundamentelor teoretice și practice ale teoriei textului și a înțelegerii textului non literar și literar; identificarea și interpretarea prin gândire critică și metacogniție a procesului de înțelegere, interpretare și alcătuire a textelor orale și verbale; recunoașterea, definirea și aplicarea adecvată a strategiilor și a tehnicilor de comunicare în diferite situații de comunicare.

Competențe generale

Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activități (activități de învățare, de comunicare, activități profesionale); aplicarea tehnicilor de învățare și de muncă eficientă în grupă și individual.

Structura cursului

 1. Prezentarea generală a disciplinei: conținuturi, obiective, formele examinării

 2. Probleme generale de textologie. Introducere și recapitulare

  Retorica antică ca teorie de text şi de comunicare; filologia textului; gramatica textului /text-grammar/; semiotica textului; pragmatica textului.

  Bibliografie:

  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 137-159 (23) 161-198 (38) 200-239 (40)
  • Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana
 3. Text şi comunicare. Factori practice ca determinanţi în înțelegerea, formularea, redactarea, constituirea textului

  Loc, timp, situaţie, relaţiile dintre interlocutori, intenţii, scopuri etc.). Factorii situaţiei comunicative (emiţător, auditor, limbă etc.

  Bibliografie:

  • Benkes Zsuzsa, Petőfi S. János, Vass László: Mondatgrammatika, szövegnyelvészet, szövegtan, 207-227 (21)
  • Pléh Csaba: Nyelv – kommunikáció – cselekvés
 4. Intenţii şi scopuri comunicative (perspective intelectuale / raţionale, emoţionale, morale; informare şi argumentare; persuasiune şi manipulare). Rolul partenerului în constituirea textului

  Bibliografie:

  • Pléh Csaba: Nyelv – kommunikáció – cselekvés, 395-435 (41)
 5. Tipologia textelor (categorizarea textelor din perspective diacronice şi sincronice)

  Bibliografie:

  • Tolcsvai Nagy Gábor: Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok
 6. Problematica interpretării de texte

  Bibliografie:

  • Tolcsvai Nagy Gábor: Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok
  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 275-294 (20)
 7. Problematica interpretării de texte / modele și strategii

  Bibliografie:

  • A. Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene, 263-338 (76)
  • Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban, 282-351 (70)
 8. Micronivelul textului. Deixis. Coreferenţă

  Bibliografie:

  • Petőfi S. János: Szemiotikai szövegtan
 9. Coreferenţă conceptuală (bazată pe semantica cuvântului). Formele şi factorii coerenţei textului. Progresie tematică

  Bibliografie:

  • Petőfi S. János: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai. Linearizáció: tematikus progresszió, 9-16 (8) 65-80 (16)
 10. Mezo- şi macronivelul textului

  Introducere; coordonare; structura, tematica, titlul, subtitlul textului.

  Bibliografie:

  • Szabó Ferenc: Szövegtípus, szerkezet és stílus, 191-197 (7)
  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 242-273 (32)
 11. Structură și tipuri de texte

  Bibliografie:

  • Szabó Ferenc: Szövegtípus, szerkezet és stílus, 191-197 (7)
  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 242-273 (32)
 12. Stilistica textului. Rolul elementelor retorice în interpretarea și alcătuirea textelor (1)

  Bibliografie:

  • Máthé Dénes: Retorika a bölcsészeti oktatásban
  • Gyapai Márta: Gyakorlati retorika, 64-140 (77)
  • Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai, 44-92 (49)
 13. Stilistica textului. Rolul elementelor stilistice în interpretarea și alcătuirea textelor (2)

  Bibliografie:

  • Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, 296-328 (33)
  • Kemény Gábor: A nyelvi képek többféle csoportosításának lehetőségéről, 33-51 (19)
 14. Collocviu

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 10 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 10 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 30 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 58 ore/semestru.

Examinare

Verificarea constă în evaluarea portofoliul studentului (participare activă la cursuri, lucrări) (pondere 50% din nota finală) și un test scris (pondere 50% din nota finală). Nota finală se calculează numai în cazul în care: nota minimă la proba scrisă este nota 5 (cinci) și nota minimă la portofoliu este nota 5 (cinci).