Omiletică practică I

Scopul seminarului este ca studenţii să progreseze de la recitarea textului biblic până la prezentarea unei predici complete. După prezentarea profesorului, studenţii vor lucra individual la compunerea unei predici, iar apoi o vor prezenta în faţa colegilor, care vor trebui să critice cele auzite şi văzute, după anumite criterii bine definite. Astfel se va ajunge la o înţelegere colectivă asupra tehnicilor de compunere şi prezentare a predicilor.

Competențe

Competențe specifice

Competențele vizate sunt: cunoașterea metodelor de compunere și prezentare a predicilor, cu specific de advent și crăciun; cunoașterea metodelor de evaluare ale predicii, și punerea lor în practică după fiecare prelegere susținută de studenți.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

  • 3 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 3)
  • 42 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 42)

Studiu individual

  • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 18 ore/semestru.
  • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 2 ore/semestru.
  • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 6 ore/semestru.
  • Tutoriat: 0 ore/semestru.
  • Total ore de studiu individual: 26 ore/semestru.
  • Timpul total estimat: 68 ore/semestru.

Examinare

Studenții compun și vor prezenta predici.