Omiletică practică II

Scopul Omileticii practice este implementarea cunoștințelor teoretice în practică, prin redactarea și expunerea diferitelor predici. Studenții vor scrie și expune predici în fața profesorului și a colegilor, după care va urma evaluarea conținutului și modului predicii.

Competențe

Competențe specifice

Competențele vizate sunt cunoașterea omileticii Împărtășaniei și a Duminicii Floriilor, capacitatea de a redacta și expune predicile aferente. Studenții vor învăța diferitele metode de evaluare a predicii, și își vor expune opiniile referitoare la predicile auzite.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

  • 3 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 3)
  • 42 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 42)

Studiu individual

  • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 18 ore/semestru.
  • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 2 ore/semestru.
  • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 6 ore/semestru.
  • Tutoriat: 0 ore/semestru.
  • Total ore de studiu individual: 26 ore/semestru.
  • Timpul total estimat: 68 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor scrie și vor expune diferite predici.