Exegeza Vechiului Testament II

Scopul acestui curs este de a ilustra procesul de interpretare a textelor profetice din Vechiului Testament. Textele profetice au un limbaj specific și o structură literară aparte în contextul biblic. Ei apar deseori ca texte poetice. Mai mult, la cărțile profetice vorbim în general despre pericope scurte cu o origine proprie, independentă. Aceste unități independente au fost reunite în colecții mai mari și cărți de editori și redactori. Ca urmare a acestui proces de redactare, textul final superimpune câteva straturi retorice și teologice. De aceea analiza acestor texte începe la forma finală, dar nu se oprește aici, ci se întreabă de sensuri anterioare ale subunităților redactate.

Ca studiu de caz, acest curs se concentrează asupra cărții profetului Habacuc, care pare a fi fost compus în secolul al 6-lea î.Chr. Această carte profetică se desprinde deci dintr-o eră de o însemnătate aparte pentru Iuda și locuitorii acesteia. În acest secol identitatea poporului este contestată de mai multe schimbări istorice cum ar fi distrugerea templului și prăbușirea societății. Dar această eră este caracterizată și de o renaștere națională în cursul căreia patrimoniul literar iudean a fost colectat și reevaluat. Cartea lui Habacuc prezintă modul în care acest proces de reevaluare conduce la întrbări noi legate de interpretare. Cursul începe cu o prezentare a stării actuale de cercetare a cărții lui Habacuc, subliniind problemele cele mai însemnante, care vor fi analizate în detaliu pe parcursul tratării exegetice a pericopelor individuale aferente.

Competențe

Competențe specifice

Acest curs are ca scop ca studentul
 • să fie capabil să traducă orice text din Biblia Ebraică cu ajutorul materialului necesar (dicționare etc.) și să analizeze aceste texte într-un mod aprofundat prin metodele exegetice însușite;
 • să poată descrie procesul de compoziție a cărții profetului Habacuc;
 • să înțeleagă relevanța problemelor aferente procesului de compoziție pentru interpretarea textelor profetice;
 • să fie capabil să contureze într-o formă vizuală structura logică a unui text biblic complex;
 • să definească idea principală a unui text biblic și să interpreteze relația internă a propozițiilor;
 • să precepe importanța genului literar și a elementelor retorice pentru interpretarea textelor biblice;
 • să localizeze mesajul teologic al unei pericope în contextul mai larg al Vechiului Testament și al Bibliei în general.

Competențe generale

Cursul contribuie la competențele generale ale studentului
 • de a interpreta un text literar complex;
 • de a delinea o idee principală într-un text complex;
 • de a identifica caracteristicile retorice ale unui autor în prezentarea mesajului său;
 • de a recunoaște importanța factorilor multiple care joacă un rol în istoria unui text;
 • de a lua o poziție critică față de un text oarecare, precum și față de interpretările antice sau moderne ale acestora.

Structura cursului

 1. Introducere în cartea profetului Habacuc

  Acest curs introduce în istoria interpretării a cărții lui Habacuc, în problemele istorice, literar-istorice și teologice ale cărții. Va fi abordată istoria textului profeției, traducerile antice, precum și interpretăriile cele mai vechi ale acesteia. O atenție deosebită va fi acordată Peșerului lui Habacuc (1QpHab), care pe lângă comentariile interpretative păstrează și tradiția textuală cea mai veche a acestei cărți.

  Bibliografie:

  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 41-43 (3)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 43-52 (10)
  • Dangl, Oskar: Habakkuk in Recent Research, 131-168 (38)
  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 1-4 (4)
  • Roberts, J. J. M.: Nahum, Habakkuk, and Zephaniah: A Commentary, 81-85 (5)
  • Karasszon Dezső: Habakuk könyve az újabb kutatás fényében, 254-261 (8)
 2. Habacuc 1:1-4

  Bibliografie:

  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 9-11 (3)
  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 44-52 (9)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 53-56 (4)
  • Roberts, J. J. M.: Nahum, Habakkuk, and Zephaniah: A Commentary, 85-90 (6)
 3. Habacuc 1:5-11

  Bibliografie:

  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 52-57 (6)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 56-60 (5)
  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 11-14 (4)
  • Roberts, J. J. M.: Nahum, Habakkuk, and Zephaniah: A Commentary, 91-100 (10)
 4. Habacuc 1:12-17

  Bibliografie:

  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 57-61 (5)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 60-63 (4)
  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 14-17 (4)
  • Roberts, J. J. M.: Nahum, Habakkuk, and Zephaniah: A Commentary, 100-105 (6)
 5. Habacuc 2:1-3

  Bibliografie:

  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 61-65 (5)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 63-65 (3)
  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 17-21 (5)
  • Roberts, J. J. M.: Nahum, Habakkuk, and Zephaniah: A Commentary, 105-110 (6)
 6. Habacuc 2:4-6a

  Bibliografie:

  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 65-71 (7)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 66-71 (6)
  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 17-21 (5)
  • Roberts, J. J. M.: Nahum, Habakkuk, and Zephaniah: A Commentary, 111-118 (8)
  • Karasszon István: Egy sohasem élt próféta súlyos öröksége. Habakuk-tanulmányok, 132-133 (2)
 7. Habacuc 2:6b-11

  Bibliografie:

  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 70-74 (5)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 71-72 (2)
  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 20-22 (3)
  • Roberts, J. J. M.: Nahum, Habakkuk, and Zephaniah: A Commentary, 118-122 (5)
  • Karasszon István: Egy sohasem élt próféta súlyos öröksége. Habakuk-tanulmányok, 109-112 (4) 135-137 (3)
  • Otto, Eckart: Die Stellung der Wehe-Worte in der Verkündigung des Propheten Habakuk, 73-107 (35)
 8. Habacuc 2:12-20

  Bibliografie:

  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 74-81 (8)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 72-75 (4)
  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 22-24 (3)
  • Roberts, J. J. M.: Nahum, Habakkuk, and Zephaniah: A Commentary, 122-131 (10)
 9. Habacuc 3:1-7

  Bibliografie:

  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 81-88 (8)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 75-78 (4)
  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 24-30 (7)
  • Karasszon István: Habakuk 3, 251-267 (17)
  • Watts, James W.: Psalmody in Prophecy. Habakkuk 3 in Context, 209-223 (15)
  • Hiebert, Theodore: God of my victory: the ancient hymn in Habakkuk 3, 1-205 (205)
  • Markl, Dominik: Hab 3 in intertextueller und kontextueller Sicht, 99-108 (10)
  • Anderson, J. E.: Awating an Answered Prayer: The Development and Reinterpretation of Habakkuk 3 in its Contexts, 57-71 (15)
  • Albright, William Foxwell: The Psalm of Habakkuk, 1-18 (18)
 10. Habakuk 3:8-15

  Bibliografie:

  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 88-93 (6)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 78-81 (4)
  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 30-33 (4)
  • Karasszon István: Habakuk 3, 251-267 (17)
 11. Habacuc 3:16-19

  Bibliografie:

  • Perlitt, Lothar: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, 93-96 (4)
  • Seybold, Klaus: Nahum, Habakuk, Zephanja, 81-83 (3)
  • Kecskeméthy István: Kommentár a Tizenkét Kisprófétához. Habbakuk próféta könyve, 33-34 (2)
  • Karasszon István: Habakuk 3, 251-267 (17)
 12. Formarea cărții lui Habacuc (I)

  Bibliografie:

  • Dietrich, Walter: Habakkuk: ein Jesajaschüler, 197-215 (19)
  • Ruiten, J. T. A. G. M. van: “His Master’s Voice?” The Supposed Influence of the Book of Isaiah in the Book of Habakkuk, 397-411 (15)
 13. Formarea cărții lui Habacuc (II)

  Bibliografie:

  • Otto, Eckart: Die Theologie des Buches Habakuk, 274-295 (22)
  • Jeremias, Jörg: Kultprophetie und Gerichtsverkündigung in der späten Königszeit Israels, 1-214 (214)
  • Balogh Csaba: Survival of the Fittest: Habakkuk and the Changing Trail of the Prophetic Tradition, 27-44 (18)
 14. Evaluare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 48 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 48 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 98 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 126 ore/semestru.

Examinare

Studentul va pregăti analiza semantică și gramaticală a textului biblic care urmează a fi abordată in cadrul cursului (preparație). În final va avea loc un examen scris din întregul material analizat în cadrul cursurilor. Nota finală se compune din pregătirea regulară pentru cursuri (20%) și examenul final (80%).