Catehetică I

În primul semestru studenţii fac cunoștință cu procesele psihice personale și vor da seama de dispoziţiile, competenţele și limitele lor în relație cu educare și predare.
Mai departe vor învăța ideile și expresiile de bază a psihologiei personale, a psihologiei dezvoltării și a pedagogiei, vor însuși atitudinea pedagogiei constructive și vor învață să folosească în mediu bisericesc.

Competențe

Competențe specifice

Prin stăpânirea cunoștințelor psihologice și pedagogice, studentul va fi capabil de a evalua în mod corect competentele cognitive și emoționale a ucenicului care participă la catehizare, totodată abilitățile și nivelul de cunoștințe anterioare a ucenicului. Studentul va știe sa aleagă conținutul cunoștințelor adecvate pentru toate vârstele și va putea determina metodele de predare și procesul de învățare.

Competențe generale

Studentul va vi capabil de a folosi în fiecare situație a catehizării o comportare exemplară adecvată şi de a preda cunoștințele biblice conform scopului pre-definit.

Structura cursului

 1. Întroducere în catehetică

  Bibliografie:

  • N.Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, 51-73 (23)
 2. Examinarea cunoștințelor în grupă în domeniul cateheticii

  Bibliografie:

  • Kron, Friedrich W.: Pedagógia, 328-347 (20)
 3. Prezentarea catehizării ca un proces și implicarea studenților în el

  Bibliografie:

  • N.Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, 224-242 (19)
 4. Redactarea concepției de catehiză bazată pe cunoștințele pedagogice şi psihologice anterioare

  Bibliografie:

  • Vajda Zsuzsanna, Kósa Éva: Neveléslélektan, 334-344 (11)
 5. Idei fundamentale în psihologia personalității

  Bibliografie:

  • Carver, Charles S., Scheier, Michael F.: Személyiségpszichológia, 102-105 (4) 110-118 (9) 134-148 (15)
 6. Idei fundamentale în psihologia socială

  Bibliografie:

  • N.Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, 279-309 (31)
 7. Idei fundamentale în psihologia dezvoltării

  Bibliografie:

  • Cole, Michael, Cole, Sheila. R: Fejlődéslélektan, 26-70 (45)
 8. Idei fundamentale culturale, sociale și teologic-antropologice în legătură cu catehizare

  Bibliografie:

  • Kron, Friedrich W.: Pedagógia, 73-129 (57)
 9. A fi discipol - un mod de viaţă, scopul real al catehizării

  Bibliografie:

  • Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát?, 1-85 (85)
 10. Posibilități și resurse date de pedagogia modernă pentru a deveni discipol

  Bibliografie:

  • Kron, Friedrich W.: Pedagógia, 457-474 (18)
 11. Curriculum şi plan de lecții în catehizare

  Bibliografie:

  • : A tervezéstől az értékelésig, 59-83 (25)
 12. Folosirea pedagogiei în catehizarea diferitelor clase de vârsta

  Bibliografie:

  • Kron, Friedrich W.: Pedagógia, 185-221 (37)
 13. Personalitatea şi comportamentul profesorului ca factor determinant în catehizare

  Bibliografie:

  • N.Kollár Katalin, Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak, 418-450 (33)
 14. Organizarea catehizării ca un proces de predare și învățare

  Bibliografie:

  • : A tervezéstől az értékelésig, 95-125 (31)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 4 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 4 | Practică: 0)
 • 56 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 56 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 56 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 7 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 131 ore/semestru.

Examinare

Fiecare student prezintă în date predefinite lucrări de seminarii, notițe făcute din cărți citite în legătură cu conținutul însușit la ore. Fiecare student predă în clase alese. La sfârșitul semestrului va avea loc o lucrare scrisă de sinteză și un examen oral recapitulativ.