Genuri și forme în muzica bisericească I

Prim însușirea celor mai importante forme și genuri muzicale studenții vor însușii cunoștințe, care le vor ajuta să se orienteze în lumea formelor și genurilor muzicale, precum care în viitor le vor fii de folos în studierea istoriei muzicii bisericești. Tema orelor: Elemente de structură muzicală; forma monopartită, bipartită și tripartită; forma trio, forma rondo, Forma cu variaţiuni; canonul și fuga; suita; forma sonată, sonata, simfonia, concertul; Coralul protestant şi cantata, misa muzicală, patimile, oratoriul.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor cunoaște noţiunile de bază al formelor și genurilor muzicale, vor cunoaşte cele mai însemnate forme și genuri muzicale, structura și caracteristicile lor. Cu ajutorul instrucţiunilor primite la orele de practică de harmoniu/orgă studenţii trebuie să fie capabili să citească pe instrument o melodie nouă, precum și să cânte la instrument coraluri uşoare pe trei-patru voci.

Competențe generale

Materialul orelor contribuie la înbogățirea culturii generale, la dezvoltarea simțului estetic și al gustului muzical.

Structura cursului

 1. Elemente de structură muzicală

  motiv, frază, period, cezura, balanță între asemănare-diferență, mișcarea tonică-dominantă-tonică

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 94-98 (5)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 179-183 (5)
 2. Forma monopartită

  parte, period

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 98-98 (1)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 183-184 (2)
 3. Forma simplă bipartită

  parte, period, cezura

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 99-99 (1)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 183-184 (2)
 4. Forma bi- şi tripartită A-B-A

  parte, period, revenire

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 100-101 (2)
 5. Forma trio. Forma rondo.

  trio, rondeau, rondo, kuplé, epizod, refren

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 101-103 (3)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 205-209 (5)
 6. Forma cu variaţiuni

  tema, variaţiunea, variaţiunea liberă, variaţiunea severa, Ciacconna, Passacaglia

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 103-103 (1)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 210-224 (15)
 7. Canonul şi fuga.

  imitaţia, augmentarea, diminuarea, canonul liber, canonul-oglindă, contrapunct

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 104-105 (2)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 225-234 (10)
 8. Suita

  monotematism, formă bipartită, mişcarea tonică-dominantă-tonică. Allemande, Courrante, Sarabande, Gigue, Menuett

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 105-106 (2)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 189-195 (7)
 9. Forma sonată

  expoziţie, tema, modulare, coda

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 117-118 (2)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 135-141 (7)
 10. Coralul protestant şi cantata

  corală, preludiu coral, fantesie corală, partită corală, calendarul liturgic, recitativul, aria

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 107-109 (3)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 249-261 (13)
 11. Missa

  ordinarium, proprium, missa brevis, missa solemnis, Missa sine nomine, L´home arme, Requiem

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 235-238 (4)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 365-371 (7)
 12. Oratoriul

  recitativ, aria, evanghelist, turba

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 227-229 (3)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 348-358 (11)
 13. Patimile

  patimile de corală, evanghelist, turba

  Bibliografie:

  • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához, 229-234 (6)
  • Jean-Jacques Rapin: Să descoperim muzica, 360-364 (5)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 14 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 16 ore/semestru.
 • Tutoriat: 4 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 34 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 48 ore/semestru.

Examinare

Verificare pe parcurs din literatura recomandată și din schiţele orelor. Din practică de harmoniu/orgă studenţii vor prezenta pe parcursul semestrului 6 exerciţii pe trei sau patru voci din caietul de exerciţii pregătitoare pentru armoniu, sau 4 coraluri din Cartea de Coraluri.