Genuri și forme în muzica bisericească II

Muzica bisericească II se ocupă de principalele teme ale imnologiei protestante. Studenții vor face cunoștință cu învățătura reformatorilor despre cântările bisericești și musica bisericească, vor cunoaște istoria cărților de cântări protestante, precum și biografia celor mai renumiți autori de cântări bisericești protestanți. Cu ajutorul instrucțiunulor primite la orele de practică de armoniu/orgă studenții trebuie să fie capabili să citească pe instrument o melodie nouă, precum și să cânte la instrument coraluri ușoare pe trei-patru voci.

Competențe

Competențe specifice

Studenții vor învăța să se orienteze în lumea bogată al cântărilor bisericești. Pe baza datelor istorice și teologice studenții vor putea aprecia individual valoarea câte unei cântări. Cu ajutorul instrucţiunilor primite la orele de practică de harmoniu/orgă studenţii trebuie să fie capabili să citească pe instrument o melodie nouă, precum și să cânte la instrument coraluri uşoare pe trei-patru voci.

Competențe generale

Materialul orelor contribuie la înbogățirea culturii generale, la dezvoltarea simțului estetic și al gustului muzical.

Structura cursului

 1. Introducere în imnologie. Cântare și muzică în biblie

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 5-11 (7)
 2. Cântarea comunității până la Reformă

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 12-16 (5)
  • Draskóczy László: Himnológia. Jegyzet, 14-22 (9)
 3. Cântările bisericești ale Reformei. Cântările lui Martin Luther

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Ének és zene a Szentírásban, 129-134 (6)
  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 17-19 (3)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 60-65 (6)
 4. Cântare biserisească și muzică în teologia lui Calvin și Zwingli. Culegerea de psalmi hughenoți

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 19-21 (3)
  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 66-69 (4)
 5. Cântări bisericești protestanți maghiari

  Bibliografie:

  • Keveházi László: „A kereszt igéjét hirdetni kezdtem” - Sztárai Mihály élete és szolgálata, 239-254 (16)
  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 17-28 (12)
 6. Cărțile de cântări bisericești maghiari din secolul 16.

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 31-36 (6)
 7. Psalterium Ungaricum.

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 31-36 (6)
 8. Gradualul Mare (Bărtân)

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 37-40 (4)
 9. Istoria cărții de cântări reformate în secolul 17-20.

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 41-63 (23)
 10. Maróthi György și cântarea în collegiul reformat

  Bibliografie:

  • Benkő András: Mondjatok dicséretet!, 45-48 (4)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene, 1-239 (239)
 11. Istoria cărții de cântări unitariene

  Bibliografie:

  • Retkes Attila: Pálffy Márton és az 1924-es Unitárius énekeskönyv, 23-27 (5)
 12. Istoria cărții de cântări evanghelice în secolul 17-20.

  Bibliografie:

  • Friedrich Károly: A magyar evangélikus templomi ének történetének vázalta (XVI-XVIII. század), 90-109 (20)
 13. Istoria cărții de cântări romano-catholice maghiare în secolul 16-20.

  Bibliografie:

  • Domokos Pál Péter: Egyházzenénk múltja, 21-26 (6)
 14. Muzica creștină de tineret și culegerile de cântări pentru tineret

  Bibliografie:

  • Dickson, Andrew-Wilson: Fejezetek a kereszténység zenéjéből, 280-290 (11)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 14 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 16 ore/semestru.
 • Tutoriat: 4 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 34 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 48 ore/semestru.

Examinare

Studenţii vor pregăti câte o prezentare de 15 minute a unei teme date, ce va fi prezentată în scris profesorului de specialitate cu o zi înainte, ca apoi să fie prezentată la ora de predare. Verificare pe parcurs din literatura recomandată și din schiţele orelor. Din practică de harmoniu/orgă studenţii vor prezenta pe parcursul semestrului 6 exerciţii pe trei sau patru voci din caietul de exerciţii pregătitoare pentru armoniu, sau 4 coraluri din Cartea de Coraluri.