Enciclopedie

Scopul disciplinei este aprofundarea cunoştiinţelor teologice, şi a acelor baze teologice, care duc la o mai bună cunoaştere a disciplinelor din cadrul teologiei sistematice.
Aprofundarea cunoştiinţelor teologice de bază, relaţia teologiei faţă de alte discipline ştiinţifice, importanţa confesiunii, cercetarea crezului naturii şi atribuţiile lui Dumnezeu, şi prezentarea disciplinelor grupurilor teologice.
Motivaţia noastră este îndreptarea atenţiei către studierea trecutul nostru teologic în formarea viitorilor preoţi. În contextul prezent se află dialogul între confesiuni, mişcările ecumenice, precum şi prezentarea curentelor teologice mai însemnate ale prezentului.

Competențe

Competențe specifice

La sfârșitul cursului toți participanții vor avea o noțiune generală despre disciplinele teologice, și vor fi capabili de a face diferența între diferitele curente teologice moderne.

Competențe generale

Absolvirea acestui curs va ajuta studenții nu numai în formarea profesională, dar va facilita și dialogul ecumenic și promovarea discuțiilor interreligioase.

Structura cursului

 1. Idei generale despre teologia enciclopedică

  Bibliografie:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 121-125 (5)
 2. Idei teologice de bază

 3. Confesiune

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 37-48 (12)
 4. Cercetarea conceptului lui Dumnezeu

  Bibliografie:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 197-222 (26)
 5. Teologia biblică

  Bibliografie:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 123-123 (1)
 6. Teologia sistematică

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 7-26 (20)
 7. Istoria bisericească

  Bibliografie:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 124-124 (1)
  • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet, 5-9 (5)
 8. Teologia practică

  Bibliografie:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 125-125 (1)
 9. Dialogul între religiile lumii

  Bibliografie:

  • Visky Sándor Béla: Kereszténység és világvallások Hans Küng értelmezésében, 1-125 (125)
 10. Creștinismul și religiile lumii

  Bibliografie:

  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 392-404 (13)
 11. Curente teologice moderne I

  Bibliografie:

  • Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története, 191-200 (10)
 12. Curente teologice moderne II

 13. Curente teologice moderne III

 14. Curente teologice moderne IV

  Bibliografie:

  • Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története, 235-277 (43)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 14 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 10 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 5 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 10 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 25 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 39 ore/semestru.

Examinare

A kiadott kurzus és bibliográfia alapján szóbeli vizsga. Kurzus 60% bibliográfia 40%