Introducere în Noul Testament II

Obiectivul principal este introducerea studentului în sfera cunoaşterii istoriei şi conţinutul textului biblic, elucidarea sensului noţiunilor specifice terminologiei teologiei Noului Testament.

Competențe

Competențe specifice

Studentul poate să aplice noţiunile generale despre Biblia în analiza structurală a cărţilor Noului Testament; să reflecte asupra informaţiilor referitoare la contextul socio-cultural, religios al apariţiei Noului Testament, precum şi asupra istoriei textului şi temele principale teologice; să sintetizeze elementele specifice fiecărei carte biblice; să-și dezvolte o cultură teologică, necesară viitorilor preoţi ai bisericii; să aplice cunoştinţele biblice în diferite activităţi pastorale; să înţeleagă şi să respecte iudaismul.

Competențe generale

Studentul își dezvoltă o capacitate de a participa în dialoguri interreligiose şi interconfesionale.

Structura cursului

 1. Evangelia după Marcu I

 2. Evangelia după Marcu II

 3. Evangelia după Matei I

 4. Evangelia după Matei II

 5. Introducere în opera lucanică: Evangelia şi Faptele Apostolilor I

 6. Introducere în opera lucanică: Evangelia şi Faptele Apostolilor II

 7. Evangelia după Ioan I

 8. Evangelia după Ioan II

 9. Epistole soborniceşti: Iacov

 10. Epistola către Evrei

 11. Epistole pastorale

 12. Epistolele soborniceşti ale lui Ioan

 13. Epistole soborniceşti: Iuda și 1–2 Petru

 14. Apocalipsa lui Ioan

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 32 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 60 ore/semestru.

Examinare

Componența notei finale: examenul oral sumativ (65%), teste periodice scrise (35%). Prezentarea la examenul final este precondiționată de participarea candidatului la cel puțin 50% din cursuri, de obținerea a notei minime de 5 pentru testele scrise pe parcurs, precum și pentru testul scris de înaintea examinării orale.