Teologia Noului Testament

Scopul principal al acestui curs este studierea Noului Testament prin prisma cercetării lui Isus și a celor mai noi rezultate ale cercetărilor creștinismului primar.

Competențe

Competențe specifice

Studentul se familiarizează cu pluralismului teologic al bisericii antice și recunoaște punctele de vedere teologice pe baza textelor din Noul Testament; cunoaștere relația dintre literatura biblică canonică respectiv cea extra-canonică; recunoaștere „politicului” din literatura de specialitate a studiului lui Isus; recunoaștere și poate interpreta diferențele dintre mesajul subversiv al lui Isus și mesajul creator de mituri al creștinismului primar.

Competențe generale

Studentul înțelege importanța Noului Testament pentru teologia creștină. Studentul își dezvoltă o capacitate de gândire reflectivă și critică asupra unei probleme anume.

Structura cursului

 1. Istoria și prezentul cercetării lui Isus

  Bibliografie:

  • Funk, Robert: Honest to Jesus: Jesus for a New Millennium, 17-29 (13)
  • Theissen, Gerd, Mertz, Annette: Historical Jesus: A Comprehensive Guide, 151-161 (11)
 2. De ce chiar atunci și chiar acolo? Contextul Socio-politice și religioase. Natura mișcării lui Isus: o mișcare radicală de rezistență non-violentă?

  Bibliografie:

  • Vermes Géza: A zsidó Jézus, 57-77 (21)
  • Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője, 25-58 (34) 265-335 (71)
  • Long, A. A.: Hellenisztikus filozófia
 3. Împărăția lui Dumnezeu ca conceptul central

  Bibliografie:

  • Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa, 57-80 (24)
  • Varga Zsigmond J.: Újszövetségi bevezetés, 17-109 (93)
  • Funk, Robert: Honest to Jesus: Jesus for a New Millennium, 94-97 (4)
 4. Împărăția lui Dumnezeu ca manifesstarea perfecțiunii a creației

  Bibliografie:

  • Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője, 430-450 (21)
  • Czire Szabolcs: Jézus világának mikroszociológiai / antropológiai dimenziói. Becsület és szégyen, kollektív személyiség, 256-271 (16)
  • Douglas, Mary: Rejtett jelentések. Antropológiai tanulmányok, 289-316 (28)
  • Malina, Bruce J.: The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology
 5. Vindecările (miracolele) lui Isus apoi și acum (I): istoria interpretării

  Bibliografie:

  • Vermes Géza: A zsidó Jézus, 78-108 (31)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa
  • Burkert, Walter: Ancient Mystery Cults
  • Godwin, Joscelyn: Mystery Religions in the Ancient World
  • Eliade, Mircea: Vallási hiedelmek és eszmék története
  • Hegyi Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe
 6. Vindecările (miracolele) lui Isus apoi și acum (II): istoria interpretării

  Bibliografie:

  • Czire Szabolcs: Jézus csodáinak értelmezéstörténete a felvilágosodástól napjainkig, 154-175 (22)
  • Czire Szabolcs: Az Egység tükröződései. Unitárius teológiai tanulmányok, 47-61 (15)
  • Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa
  • Dunn, James D. G.: Jesus Remembered: Christianity in the Making, 724-764 (41)
 7. Isus la masă: practica și mesajul comensalității inclusive

  Bibliografie:

  • Bolyki János: Jézus asztalközösségei, 169-189 (21)
  • Lange, de Nicholas: A zsidó világ atlasza
  • N. N.: A judaizmus
  • Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon
  • Simon Philip de: Zsidó rítusok és jelképek
 8. Relația între practica comensalități și eucharistia ritualizată de către Cina cea de Taină

  Bibliografie:

  • Vermes Géza: Jézus változó arcai, 87-128 (42)
  • Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság. Az Újszövetség korának világa
  • Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője
  • Smooley, R., Kinney, J.: Hidden Wisdom – A Guide to Western Inner Traditions, 25-44 (20)
 9. Înălțarea lui Isus ca evitarea disonanței. Isus divin și monoteismul

  Bibliografie:

  • Theissen, Gerd: Az első keresztyének vallása, 33-65 (33)
  • Copan, Paul: Will the Real Jesus Please Stand Up? A Debate between William Lane Craig and John Dominic Crossan
  • Herbst, Karl: A valódi Jézus, 209-248 (40)
 10. Schimbare valoriilor în creștinismul primar: putere și proprietate, înțelepciune și sfințenie

  Bibliografie:

  • Theissen, Gerd: Az első keresztyének vallása, 95-116 (22)
 11. Din nou: unitarianismul și Isus

  Bibliografie:

  • Vermes Géza: Jézus változó arcai, 238-280 (43)
  • Sztankóczy Zoltán: Unitárius bibliai óráink 2: János evangéliuma és a Jánosi levelek, 253-264 (12)
 12. Unitarismul și Biblia

 13. Viitorul cercetării lui Isus

 14. Evaluare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 30 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 16 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 18 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 66 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 94 ore/semestru.

Examinare

Nota finală se compune din: cunoașterea aprofundată a bibliografiei (30%), prezentarea lucrării de seminar (20%), activitate la cursuri și seminare (10%), examenul final sumativ (40%).