Sociologia și antropologia religiei

Obiectivul cursului este trecerea în revistă a literaturii sociologice referitoare la fenomele religioase, în urma căreia studenţii vor face cunoştinţă cu principalele teme, noţiunile de bază, teoriile şi metodele de cercetare ale sociologiei religiilor. Cursul include şi prezentarea unor studii şi dezbaterea acestora de către studenţi.

Competențe

Competențe specifice

În urma participării la curs studenţii pot dobândi competenţe cognitive cum ar fi: utilizarea în mod adecvat a conceptelor analitice mai importante din domeniul sociologiei religiilor, respectiv aptitudinea de a identifica diferitele dimensiuni ale fenomenului religios în comunităţile religioase (cognitivă, rituală, organizatorică). Ca şi o competenţă atitudinală pe durata cursului urmărim să dezvoltăm o raportare conştientă faţă de fenomele religioase, tratând cu deosebită atenţie distincţia între convingerile religoase ale stundenţilor şi gândirea analitică, critică specifică sociologiei.

Competențe generale

Studenții vor cunoaște informații referitoare la comunităţile religioase din România şi specificul acestora, despre instituţiile de cercetare, reviste şi foruri în domeniul sociologiei religiilor şi vor dobândi aptitudini necesare prezentării unei lecturi, redactarea unui articol ştiinţific (scrisul academic).

Structura cursului

 1. Religia în societatea modernă. Religia şi perspectiva sociologică. Istoria cercetări

  Bibliografie:

  • Tomka Miklós: Vallásszociológia (jegyzet)
  • Tomka Miklós: A vallásszociológia új útjai
  • McGuire, Meredith B.: Religion: The Social Context
  • Frida Balázs: A vallás és a szupernaturális, 195-215 (21)
  • Horányi Özséb: Az egyház mozgástereiről, 68-69 (2)
  • András Imre: Egy erdélyi vallásszociológiai kutatás fogadtatása ürügyén
  • Kiss Dénes: Vallásszociológia a posztkommunista Romániában, 195-206 (12)
  • Jakab Attila: Vallástudomány – Hittudomány, 35-47 (13)
 2. Definiţiile religiei şi consecinţele teoretice şi practice ale acestora

  Gábris Krisztián: Vallás és a létezés értelme (Reader)

  Bibliografie:

  • McGuire, Meredith B.: Religion: The Social Context
  • Tomka Miklós: Vallásszociológia (jegyzet)
  • Földvári M., Rostás G.: A modern vallásosság megközelítési lehetőségei
  • Simon Róbert: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal
 3. Sisteme interpretare, viziuni a lumii, structură de plauzibilitate. Tipologia discursurilor publice ale religie

  McGuire: The Individual’s Religion, 3. fejezet
  Kiegészítő irodalom:
  Kamarás István: Belépés vagy megtérés? In: Krisznások Magyarországon. Iskolakultúra, Budapest 1998, 99-170
  Edwards, C.: A tömeges áttérés dinamikája. Replika 1996
  Fosztó László: A megtérés kommunikációja: gondolatok a vallási változásról pünkösdizmusra tért romák kapcsán. Erdélyi Társadalom 2007, 23-50

 4. Dinamica vieţii religioase individuale. Schimbări în religiozitate dealungul ciclului vieţii. Conversia religioasă

  McGuire: The Provison of Meaning and Belonging, 2. fejezet
  Szentistványi Rita: A nyilvános vallási diskurzusok tipológiája

 5. Modelele religiilor „oficiale” şi „neoficiale”

  McGuire: Official and Nonofficial Religion, 4. fejezet
  Péter Dénes, (unitárius) próféta: http://www.dunatv.hu/felsomenu/nettv?video=1_447629
  Kiegészítő irodalom:
  Peti Lehel: Egyházi rítus és bűncselekmény. A tanacui apácagyilkosság. http://epa.oszk.hu/00400/00458/00108/2005honap12cikk1194.htm
  Gagyi József: „Az egy szent testület…” A kalugerekhez (ortodox szerzetesekhez) járás, a „próba kultúrája” társadalmi szerepéről. Erdélyi Társadalom 2007, 9-22
  Beckford, J.A.: A „hatalom” fogalmának újjáéledése a vallásszociológiában. Replika 1996

 6. Tipurile şi dinamica organizaţiilor religioase

  McGuire: The Dynamics of Religious Collectivities, 5. fejezet
  Hamilton, M.: Szekták, kultuszok, mozgalmak, 17. fejezet

 7. 8. Biserici şi denominaţiuni. Relaţia bisericilor cu statul, societatea şi cu membrii

  Bourdieu, Pierre: A vallási mező kialakulása és struktúrája. In: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Budapest 1978
  Kiegészítő irodalom:
  Szabó Zoltán József: Az elintézményesedett egyház. Confessio 1997/4
  Kiss Dénes: A református egyház és a CE Szövetség. Erdélyi Társadalom 2004/2
  Horváth Zsuzsa: Katolikus bázisközösségi mozgalmak. In: Horváth Zs: Hitek és emberek. ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet, Budapest 1995
  McGuire, M: Toward a Sociological Interpretation of the Catholic Pentecostal Movement, 1975
  Nemzetközi Vallászabadság jelentések: http://bucharest.usembassy.gov/US_Policy/2005_IRF_En.html

 8. Secte: tipuri istorice

  Wilson, Bryan: The American Sects: Their Impact on Europe, 128-148
  Berger, Peter L: McJesus Kft. Egyházak mint vállalkozók.http://ourworld.compuserve.com/homepages/merleg/201ta1.htm#ta3
  Fehér Ágnes: A szabadegyházak. In: Gesztelyi Tamás (szerk.): Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Budapest, 1991, Akadémiai Kiadó, 121-141. oldal
  Kiegészítő irodalom:
  A „történelmi” kisegyházak, szabadegyházak http://mek.niif.hu/02100/02185/html/288.html
  Bereczki Lajos (szerk.): „Krisztussal járva követségben.” Tanulmányok a magyar baptista misszió 150 éves történetéből. Budapest, 1996, Baptista Kiadó,193-250, 267-286. oldal
  Kardos László – Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. Budapest, 1988, Magvető Kiadó, 297-569. oldal
  Rajki Zoltán: A H. N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon. Budapest, 2003, Advent Kiadó.
  Tóth László – Makovei János – Kovács Béla – Pataky Albert: A pünkösdi mozgalom Magyarországon. Budapest, 1998, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, 155-208. oldal

 9. Secte: relaţia cu statul şi cu societate

  Stark, R. – Finke, R.: Church and Sect. In: Acts of Faith, 142-162
  Wilson, B: Survival: The Sect Against the World, 23-45
  Wilson, B: How Sects Evolve. Isuues and Unterferences, 105-127
  Kiegészítő irodalom:
  God’s Warriors dokumentumfilmek
  Horváth Zsuzsa: Egy szabadkeresztény gyülekezet, 153-232
  Jesus Camp film

 10. Noi mişcări religioase în a doua parte a secolului 20

  Barker Eileen: What are New Religious Movements Like? In: Barker, E: New Religious Movements. A Practical Introduction. HMSO, London 1992, 9-37
  Robbin, Thomas: Az új vallási mozgalmak és a társadalom: elméletek és magyarázatok. Replika, 1996
  Kiegészítő irodalom:
  Kamarás István: A globális és a lokális jegyei a magyarországi új vallási jelenségekben. In: Kamarás I: Kis magyar religiográfia, 2003 Pécs, Pannónia, 340-357
  Kamarás István: Krisnások Magyarországon, 28-97

 11. O teorie nouă: economia religiei

  Stark, R. – Finke, R.: A Theoretical model of Religious Economics. In: Acts of Faith, 193-217

 12. Relaţia între religie şi sănătate

  Kopp Mária – Székely András – Skrabski Árpád: Vallásosság és életminőség az átalakuló társadalomban. Confessio 2006/1 (ábrákkal: www.dmrek.hu/download/koppmaria_vallasossag.doc)
  Pikó Bettina: A vallás és egészség kapcsolatának szociológiai értelmezése http://www.socio.mta.hu/mszt/19993/piko.htm

 13. Concluzii şi recapitulare

  Literatură adițională

  A népi vallásosság. In: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár, 1999. 106–110.
  Alszeghy Zoltán: Vádlottak padján. In: Erdélyi Zs. (szerk.): Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Bp., 1991. 13–28.
  Annus Irén: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza.169–188.
  Bálint Sándor: A magyar vallásos népélet kutatása. In: Vallási néprajz III. Bp., 1987. 8–66.
  Bálint Sándor: A magyar vallásos néprajz körvonalai. Előszó. In: Népünk ünnepei. Bp., 1938. 5–85.
  Bálint Sándor–Barna Gábor: Búcsújáró magyarok. Bp., 1994.
  Bartha Elek: A megszentelt idő. In: Uö: Vallásökológia. Debrecen, 1992. 123—140.
  Bodrogi Tibor: Előszó. In: Vittorio Lanternari: Gyarmatosítás és vallási szabadságmozgalmak. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972. 7–18.
  Boyer, Paul–Nissenbaum, Stephen: Boszorkányok Salemben. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 45–73.
  Durand, Gilbert: A vallásos ember és szimbólumai. In: Ries, Julien (szerk.): A szent antropológiája. Bp., 2003. 75–124.
  Durkheim, Emile: A vallási élet elemi formái. Budapest, L’Harmattan, 2003.
  Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Bp., 1976/1978/1999.
  Eriksen, Thoman Hylland: Vallás és rítus. In: Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. Gondolat Kiadó, Budapest, 263–284.
  Erőss Alfréd: Lelkipásztori néprajz. Gyulafehérvár, 1998.
  Fejős Zoltán (szerk.): Idő és antropológia. Bp., 2000.
  Gerardus van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. Budapest, 2001.
  Hobsbawm, Eric: A millenárius mozgalmak I: lazzarettisták. In: Uő. Primitív lázadók. Vázlatok a társadalmi mozgalmak archaikus formáiról a XIX. és a XX. században. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1974.
  Jádi Ferenc Ferenc – Tüskés Gábor: A népi vallásosság pszichopatológiája. Egy hasznosi parasztasszony látomásai. In: Tüskés Gábor (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986. 516–556.
  Julien Ries: A vallásos ember és a szent az új antropológiai szemlélet megvilágításában. In: Uő. (szerk.): A szent antropológiája. Bp., 2003. 27–54.
  Kamarás István: Krisnás habitusok (Két magyarországi Krisnahívő csoport vallásossága, életstílusa és ízlése). In: Vallásosság / változatok, 153–168.
  Kertész Ágnes–Takács András: István után 1000 évvel: újtáltosság Magyarországon az ezredfordulón. Korunk, 2006/1, 117–122.
  Kis-Halas Judit: A wiccától a cyberboszorkákig: Újboszorkány kultuszok a 20. században. Rubicon. 16. évf. 7. sz., 2005. 56–61.
  Kiss László: Az „ezeréves birodalom”. A millenarista eszme állandósága és változása a népi szektákban és mozgalmakban. Szofi. 2002/VI., 1–2. sz., 120–130.
  Lammel Annamária–Nagy Ilona: Parasztbiblia. Bp., 1985/1995.
  Lévi, Giovanni: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 19–52.
  Manga János: A hasznosi tömegpszichózis. (A búcsújáróhelyek és a “hasznosi csoda” összefüggései) Etnographia, 1962, 353–388.
  Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel, Török Péter: A vallási hovatartozás generációk közti változása néhány kisebb egyház tagságánál. 113–130.
  Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel: Vallásosságtípusok néhány új vallási mozgalomban. In: Vallásosság / változatok, 47–74.
  Máté-Tóth András, Török Péter, Nagy Gábor Dániel: Az új vallási közösségek viszonya a társadalomhoz. Nyitottság, zártság, vonzerő néhány új vallási közösség tagjainál. In: Vallásosság / változatok, 29-46.
  Máté-Tóth András: Igazodási preferenciák néhány vallási közösségben. In: Vallásosság / változatok,75–90.
  Mezei Sára, Nagy Gábor Dániel, Máté-Tóth András: Vallási orientáció néhány magyarországi vallási közösségben. In: Vallásosság / változatok, 91–112.
  Otto, Rudolf: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz. Budapest, 1997
  Paksa Katalin: Népi előénekesek – egyházi népénekek. In: Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Bp., 2003. 241–248.
  Peter Burke: Népi kultúra a kora újkori Európában. Bp., 1991. 213–285.
  Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Bp., 383–395
  Pócs Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció. Budapest, Janus/Osiris, 2001.
  Szenes Márta: Új vallási mozgalmakba belépett fiatalok életútjellemzői a megtérést megelőzően. 189–220.
  Tánczos Vilmos.: Egyház, vallás – népi kultúra. Korunk 1993/8. 9–22.
  Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Kolozsvár, 2006
  Török Péter: A vallási entitások tipologizálása és alkalmazása a magyar helyzetre. In: Vallásosság / változatok, 9–20.
  Török Péter: Az Egyesítő Egyház. In: Vallásosság / változatok, 131–152.
  Voigt Vilmos: A „szent” és a „szentség”. In: A vallási élmény története. Bp. 2004. 70–76.; Eliade, Mircea: A szent és a profán. A vallási lényegről. Budapest, 1987/1996.
  Voigt Vilmos: A vallási élmény története. Bp. 2004.
  Voigt Vilmos: A vallások társadalomtörténeti típusai. In: A vallási élmény története. Bp., 2004. 31–51.

 14. Teoriile clasice şi recente ale secularizării: reinnoire şi perspective. Religiozitate în Romania în context European

  Hamilton, N: Szekularizáció, 15. fejezet
  Stark, R. – Finke, R.: Secularization. In: Acts of Faith, 57-79
  Kiegészítő irodalom:
  A vallásszociológia mint szociális episztemológia. http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5305257

  Bibliografie:

  • Máthé-Tóth András: Vallásnézet. A kelet-közép-európai átmenet vallástudományi értelmezése

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 16 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 6 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 12 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 36 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 64 ore/semestru.

Examinare

Fiecare student va prezenta o lectură liber aleasă din bibliografie, această activitate având o pondere de 40% din totalul notei finale, cealaltă 60% fiind formată din examenul final sumativ.