Practică de specialitate I

Practică de autocunoaștere și de cunoaștere eclesiastică. Studenții, în cadrul practicii de specialitate, participă la discuții interactive de dezvoltatare a autocunoașterii și al identității studentului de teologie protestantă. Aceste conversații se desfășoară în modelul interacțional tematic. Lângă colocviile de autocunoaștere, studenții participă la vizite regulate la diferite parohi reformate din Cluj. Obiectivul acestor vizite este ca, direcțional și organizat, studenții să aibă ocazia de a intra în contact cu parohiile şi servaţi (preoţii) acestor biserici.

Competențe

Competențe specifice

Pe baza acelor capitole din Vechiul Testament în care sunt povestite chemarea la misiunea (vocaţia şi misiunea), precum și prin prelucrarea cătorva articole de specialitate pe această temă, dorim să dezvoltăm și abilitățile de exprimare a studenților. Discuțiile interactive asigură pentru studenți, un cadru potrivit ca să acordă atenție deplină voinţei lui Dumnezeu exprimat in Biblie, să fie receptivi în faţa înaintaşilor teologi de prestigiu, precum şi să fie deschişi şi receptivi faţă de opinia altora. Astfel au ocazia de a autoevalua vocaţia proprie și misiunea la care au răspuns afirmativ, şi prin acestea pot să ajungă la o autocunoaştere mai bună. Confruntându-se cu viaţa reală şi provocările actuale ale vieții bisericești, studenții vor dezvolta o viziune eclesiastică. Aceste situaţii specifice eclesiastice văzute din interior (prin descrierile preoților), pe de o parte dezvoltă viziunea și sensibilitatea eclesiastică a studențiilor, şi pe de altă parte, văzând diversitatea vieţii bisericeşti, bucuriile și eșecurile în munca pastorală, devine şi motivant din punctul de vedere al studiilor teologice viitoare.

Structura cursului

 1. Despre povestirile de chemare (vocaţie şi misiune) în general. Importanța autocunoașterii

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
  • Imre Lajos: Szombatesték a parókián. Ötvenkét meditáció ifjú lelkipásztoroknak
  • Németh Pál: Magyar református önismereti olvasókönyv
  • Kozma Zsolt: Önazonosság és küldetés
  • Bonhoeffer, Dietrich: Követés
 2. Utilitatea eclesiastică a vizitelor la parohii. Importanța cunoașteri eclesiastice

 3. Vocaţia şi misiunea lui Avram (Genesa 12, 1-9)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 4. Vocaţia şi misiunea lui Moise (Exodul 3-4)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 5. Misiunea lui Iosua (Iosua 1,1-9)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 6. Vocaţia şi misiunea lui Samuel (1 Samuel 3, 1-21)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 7. Vocaţia şi misiunea lui David (1 Samuel 16,1-13)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 8. Vocaţia şi misiunea lui Isaia (Isaia 6,1-13)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 9. Vocaţia şi misiunea lui Ieremia (Ieremia 1,4-19)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 10. Vocaţia şi misiunea lui Ezechiel (Ezechiel 2,1-3,11)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 11. Vocaţia şi misiunea lui Daniel (Daniel 1,1-21)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 12. Misiunea lui Iona (Iona 1)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 13. Misiunea lui Habacuc (Hab 1)

  Bibliografie:

  • László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai
 14. Evaluare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 2)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 28)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 10 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 0 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 30 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 42 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 70 ore/semestru.

Examinare

Studenții iau notițe eclesiastice despre vizitele făcute, având în vedere nişte criterii prestabilite. Procesul practic este încheiat de două lucrări scrise în formă de eseu. Primul este scris în tema vocaţiei și al misiunii, a doua despre experiențele eclesiastice făcute în timpul vizitelor.