Teologia și istoriografia evangheliilor

Cursul din semestrul II. se concentrează asupra tradiției sinoptice. Unitatea sistematică în prezentarea evangheliilor este garantată de centralitatea hristologiei și a ideii mesianice. Pe baza evangheliilor sinoptice se conturează faţa umana şi dumnezească a lui Isus Christos. Studentul va face cunoştinţă cu momentele importante ale activităţii sale publice, cu predica sa despre Împărăţia lui Dumnezeu, minunile sale mesianice, patimile Lui, moartea sa mântuitoare pe cruce şi învierea lui din morţi.

Competențe

Competențe specifice

Studentul îşi formează o imagine de ansamblu despre concepţiile specifice ale cărţilor din Noul Testament, descoperind în acelaşi timp trăsăturile comune, care asigură unitatea cărţilor canonice din Noul Testament. Studentul devine conştient că în scrierile lor evanghelişti au istorisit nu numai istoria vieţii lui Iisus, ci au şi mărturisit despre caracterul mesianic a persoanei Sale şi despre ţelul răscumpărător al jertfei Sale pe Cruce. Studentul se deprinde să facă distincţie între părţile istorice şi cele kerigmatice ale evangheliilor sinoptice. Îşi însuşeşte învăţătura lor despre persoana lui Hristos, despre caracterul sfânt al Bisericii, despre voinţa şi munca mântuitoare a lui Dumnezeu şi despre credinţa creştinilor în viaţa veşnică. Studentul îşi însuşeşte capacitatea de a formula mesajul sfintelor evanghelişti despre istoria pământească a lui Isus Hristos şi despre moartea sa mântuitoare şi de a-l transmite în limbajul omului modern. Studentul este capabil să interpreteze textul biblic și teologic într-o anumită situație, și dispune de aptitudini dialogic irenice. Studentul este capabil să demonstreze capacitatea de conexare a cunoștințelor dobândite cu ansamblul disciplinelor studiate, precum și cu activitatea sa profesională pe care o urmează să desfășoare.

Structura cursului

 1. Problema teologică a vieţii lui Iisus. Sursele biblice şi extrabiblice ale vieţii lui Iisus

  Bibliografie:

  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 30-46 (17)
 2. Contextul istoric al vieţii lui Iisus. Cronologia istorică şi geografică a vieţii Sale. Descendenţa Lui şi locul şi data naşterii Sale

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 51-67 (17)
 3. Relaţia lui Hristos cu Sfântul Ioan Botezătorul

  Bibliografie:

  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 47-56 (10)
  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 68-75 (8)
 4. Cuvintele şi faptele lui Isus în relaţia cu Împărăţia lui Dumnezeu

  Bibliografie:

  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 56-63 (8)
  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 76-83 (8)
 5. Pildele lui Isus despre Împărăţia lui Dumnezeu

  Bibliografie:

  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 64-74 (11)
  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 84-92 (9)
 6. Chemarea lui Iisus la convertire şi urmare

  Bibliografie:

  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 75-92 (18)
 7. Învăţătura morală a lui Isus. Despre Dumnezeu şi despre Voinţa lui

  Bibliografie:

  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 92-98 (7)
  • Schrage, Wolfgang: Ethik des Neuen Testaments, 57-69 (13)
 8. Învăţătura morală a lui Isus. Porunca cea mare: iubirea aproapelui

  Bibliografie:

  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 98-108 (11)
  • Schrage, Wolfgang: Ethik des Neuen Testaments, 72-86 (15)
 9. Autoritatea lui Isus

  Bibliografie:

  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 109-118 (10)
 10. Titlurile mesianice. Conştiinţa mesianică a lui Isus

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 116-131 (16)
 11. Problema teologică a vieţii lui Iisus. Sursele biblice şi extrabiblice ale vieţii lui Iisus

 12. Problema teologică a vieţii lui Iisus. Sursele biblice şi extrabiblice ale vieţii lui Iisus

 13. Contextul istoric al vieţii lui Iisus. Cronologia istorică şi geografică a vieţii Sale. Descendenţa Lui şi locul şi data naşterii Sale

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 51-67 (17)
 14. Suferinţele lui Isus în propria viziune

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 132-147 (16)
 15. Istoria suferinţelor lui Iisus pe baza evangheliilor sinoptice. Judecarea şi moartea lui pe cruce

  Bibliografie:

  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 128-132 (5)
  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 148-159 (12)
 16. Învierea lui Isus din morţi

  Bibliografie:

  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 128-132 (5)
  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 167-181 (15)
 17. Recapitulare-evaluare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 32 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 72 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 100 ore/semestru.

Examinare

Conform regulamentului de examinare.