Biserica primară și teologia apostolică

Acest curs prezintă teologia creștinilor iudaici și elenici din primul secol de după Chr. și introduce studentul în gândirea apostolului Pavel, care a jucat un rol extrem de important pentru întregul creștinism.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își formează o imagine de ansamblu despre concepțiile speciale ale cărților din Noul Testament, descoperind in același timp trăsăturile comune care asigura unitatea cărților canonice din Noul Testament. Din Faptele Apostolilor studentul face cunoștința cu viața comunității primara și cu învățătura teologica a acesteia. Pe baza epistolelor apostolului Pavel studentul reușește să contureze viața apostolului, chemarea sa, și slujirea sa in misiune, precum si învățătura propovăduita de el despre persoana și munca mântuitoare a lui Hristos. Studentul însușește conținutul noțiunilor soteriologice de baza si concepția sa legate de om, credința, biserica și viața eternă.

Competențe generale

Studentul însușește deprinderi prin care este capabil să diferențieze învățătura creștinilor iudaice și cea a comunităților creștine elenice. Studentul devine capabil să deslușească mesajul epistolelor apostolice despre Hristos si sa actualizeze sensul acestuia pentru cititorilor de astăzi. Studentul este capabil să interpreteze textul biblic și teologic într-o anumită situație, și dispune de aptitudini dialogic irenice. Studentul este capabil să demonstreze capacitatea de conexare a cunoștințelor dobândite cu ansamblul disciplinelor studiate, precum și cu activitatea sa profesională pe care o urmează să desfășoare.

Structura cursului

 1. Teologia Noului Testament: probleme şi principii fundamentale

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 16-25 (10)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 18-28 (11)
 2. Istoria Bisericii creștine primitive. Probleme istorice. Valoarea istorică a surselor. Situația istorică

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 199-220 (22)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 141-161 (21)
 3. Istoria apostolului Sf. Pavel. Surse biografice. Viața lui precreștina

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 296-307 (12)
 4. Baza cristologică a teologiei Sfântului Pavel

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 202-222 (21)
 5. Semnificaţia Legii în viziunea lui Pavel

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 251-265 (15)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 232-243 (12)
 6. Istoria apostolului Sf. Pavel. Surse biografice. Viața lui precreștina

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 223-232 (10)
 7. Antropologia lui Pavel

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 266-279 (14)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 222-233 (12)
 8. Învățătura lui Pavel despre Christos. Noțiuni soteriologice

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 281-304 (24)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 215-221 (7)
 9. Învățătura lui Pavel despre mântuire

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 305-318 (14)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 260-268 (9)
 10. Antropologia lui Pavel

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 266-279 (14)
 11. Învățătura lui Pavel despre mântuire

 12. Dreptatea lui Dumnezeu, noțiunea şi structura credinței

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 318-338 (21)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 247-259 (13) 268-273 (6)
 13. Învățătura morală

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 359-375 (17)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 286-296 (11)
 14. Învățătura lui Pavel despre Biserică

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 344-352 (9)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 273-280 (8)
 15. Învățătura lui Pavel despre Sf. Botez şi Euharistie

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 339-358 (20)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 280-286 (7)
 16. Eschatologia Sfântului Apostol Pavel

  Bibliografie:

  • Stuhlmacher: Az Újszövetség bibliai teológiája I. Alapvetés Jézustól Pálig, 307-312 (6)
  • Ferdinand: Theologie des Neuen Testament I. Die Vielfalt des Neuen Testaments, 307-322 (16)
 17. Recapitulare-evaluare

 18. Recapitulare-evaluare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 60 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 37 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 97 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 125 ore/semestru.

Examinare

Examenul se desfășoară după regulamentele în vigoare.