Conceptele cultice și politice ale Vechiului Testament

Acest curs analizează tematicile principale ale Vechiului Testament, care joacă un rol deosebit atât în cadrul acestei colecții, cât și în iudaismul și creștinismul de mai târziu, care derivă din această tradiție. După o introducere în traseele teologice veterotestamentare majore, care au lăsat amprenta lor pe întreaga colecție (cum ar fi teologia deuteronomistică sau cea hieratică), cursul abordează tematici mai ample, ca teologia națională (alegerea lui Israel, relația dintre divinitate și popor, monarhismul divin) și teologia sacerdotală (noțiunile de sacralitate, puritate și impuritate, păcat, jertfă, ispășire, binecuvântare).

Competențe

Competențe specifice

Prin acest curs studentul
 • va cunoaște principalele abordări ale teologiei Vechiului Testament;
 • se va familiariza cu pluriformitatea teologiei Vechiului Testament, fiind capabil să schițeze cele mai importante trasee teologice din această colecție, precum și din subcolecțiile acesteia;
 • va fi capabil să interpreteze tensiunile dintre diferitele voci, și va putea să tragă consecințele aferente acestei pluriformități;
 • va cunoaște semnificația fondului social, politic și ideologic în procesul creării textelor biblice;
 • va fi capabil să interpreteze elementele credinței israelite în contextul culturii vechiului Orient apropiat;
 • va cunoaște importanța teologiei naționale in tradiția literară a Vechiului Testament;
 • va fi capabil să elaboreze problema sacralității, purității, păcatului, binecuvântării în gândirea Vechiului Testament.

Competențe generale

În general cursul dezvoltă capacitatea studentului
 • de a observa importanța Vechiului Testament pentru Noul Testament și teologia creștină;
 • de a recunoaște relevanța Vechiului Testament pentru teologia creștină cu privire la problematic fundamentale precum monoteismul sau iconografia cultică;
 • de a fi conștient de consecințele pluriformității teologice pentru gândirea și cultura creștină și umană;
 • de a reflecta în mod critic asupra unei problematici, precum și a unei abordări a problematicii respective.

Structura cursului

 1. Traiectele principale ale teologiei Vechiului Testament.

  Acest curs abordează diferitele tradiții teologice ale Vechiului Testament, concentrând în special asupra tradiției hieratice și deuteronomistice, ca două voci de o extremă importanță în formarea identității iudaice, si cu o puternică influență asupra gândirii Noului Testament și a gândirii creștine.

 2. Sacralitate, sfințenie și desacralizare în Vechiul Testament

  Bibliografie:

  • Otto, Rudolf: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz, 11-103 (93)
  • Gemeren, A. van: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 877-887 (11)
  • Gemeren, A. van: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 145-150 (6)
  • Eliade, Mircea: A szent és a profán
 3. Puritate și impuritate

  Bibliografie:

  • Klawans, Jonathan: Impurity and Sin in Ancient Judaism, 3-61 (59)
  • Gemeren, A. van: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 206-209 (4) 338-353 (16) 365-376 (12)
  • Douglas, Mary: Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo
 4. Noțiunea de păcat în Vechiul Testament (1)

  Bibliografie:

  • Gemeren, A. van: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 557-566 (10)
  • Gemeren, A. van: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 93-103 (11) 689-710 (22)
  • Gemeren, A. van: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 706-710 (5)
  • Schreiner, Josef: Az Ószövetség teológiája, 247-279 (33)
 5. Noțiunea de păcat în Vechiul Testament (2)

 6. Sacrificiu, împăcare, ispășire

  Bibliografie:

  • Schreiner, Josef: Az Ószövetség teológiája, 247-279 (33)
 7. Puterea cuvântului: jurământ, binecuvântare, blestem (1)

  Bibliografie:

  • Gemeren, A. van: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 757-767 (11)
 8. Puterea cuvântului: jurământ, binecuvântare, blestem (2)

  Bibliografie:

  • Gemeren, A. van: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 757-767 (11)
 9. Teologie națională în Vechiul Testament (1)

  Bibliografie:

  • Block, Daniel I.: The Gods of the Nations. Studies in Ancient Near Eastern National Theology
  • Gemeren, A. van: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 77-81 (5)
 10. Teologie națională în Vechiul Testament (2)

  Bibliografie:

  • Block, Daniel I.: The Gods of the Nations. Studies in Ancient Near Eastern National Theology
  • Gemeren, A. van: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 77-81 (5)
 11. Israelul și popoarele străine. Universalism și particularism (1)

  Bibliografie:

  • Balogh Csaba: JHVH sztéléje. Idegen népekről szóló próféciagyűjtemények az ószövetség prófétai irodalmában, 22-45 (24)
 12. Israelul și popoarele străine. Universalism și particularism (2)

  Bibliografie:

  • Balogh Csaba: "Áldott népem, Egyiptom…" Ézsaiás 19,16-25 és az ószövetségi univerzalizmus problémái, 26-50 (25)
 13. Teologia "populară" în Vechiul Testament

 14. Evaluare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 2 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 42 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 70 ore/semestru.

Examinare

Studentul trebuie să cunoască discuțiile cele mai importante din literatura de specialitate aferentă subiectelor tratate și să fie în stare să reflecteze critic asupra diferitelor opinii formulate. Examenul va evalua familiaritatea studentului cu tematicile abordate, precum si opinia sa personală privind interpretările acestora.