Dogmatică unitariană II

Dogmatica unitariană este disciplina teologiei sistematice, care se ocupă cu sistematizarea ideilor unitariene. Cursul are ca scop sporirea adâncirii credinței religioase, a recunoașterii valorilor creștine specific credinței unitariene dar și promovarea gândirii ecumenice și interreligioase. Sunt prezentate și dezbătute următoarele teme teologice: Sfântul Duh, antropologia unitariană, viața și învățătura lui Iisus Hristos, păcatul și iertarea păcatelor, viața veșnică, problema mântuirii.

Competențe

Competențe specifice

Studentul înțelege rolul și locul unitarianismului în creștinism și în societatea contemporană. El este capabil să analizeze și să (re)evalueze conținutul credinței creștine unitariene, și să aplică diferitele manifestări ale acesteia în cadrul teologiei și practicii bisericești.

Competențe generale

Studentul este în măsură să îmbine credința unitariană cu contextul cultural al prezentului, să se reflecte într-un mod sistematic asupra temelor cu o tangență teologică.

Structura cursului

 1. Sfântul Duh

  Scurtă prezentare despre istoria dogmei; consecinţele şi rezultatul muncii sfântului Duh.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 64-68 (5)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 385-391 (7)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 155-160 (6)
 2. Rugăciunea

  Noțiunea rugăciunii, importanța rugăciunii, pregătirea și scopul rugăciunii.

  Bibliografie:

  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 200-205 (6)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 161-170 (10)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 137-141 (5)
 3. Felurile rugăciunii

  Bibliografie:

  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 205-207 (3)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 171-174 (4)
 4. Natura omului

  În introducere este prezentată provenienţa omului, apoi caracteristicele naturii omului: fiinţă inteligentă, fiinţă socială, fiinţă în curs de perfecţionare, fiinţă religioasă (homo religiosus).

  Bibliografie:

  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 395-410 (16)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 188-198 (11)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 199-202 (4)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 76-81 (6)
 5. Menirea omului

  Analizăm relația omului cu Dumnezeu.

  Bibliografie:

  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 656-657 (2)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 197-199 (3)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 241-245 (5)
 6. Persona lui Iisus Hristos

  Analizăm numele lui Iisus Hristos: Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, Mesia, Domnul.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 75-79 (5)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 86-108 (23)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 311-317 (7)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 175-182 (8)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 249-250 (2)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 31-33 (3) 94-97 (4)
 7. Învăţăturile lui Iisus Hristos

  Tema principală: dragostea față de Dumnezeu, de om, de lumea creată.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 68-74 (7) 79-82 (4)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 629-640 (12)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 183-187 (5)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 202-207 (6)
  • Buherens, John: A House for Hope: The Promise of Progressive Religion for the Twenty-first Century, 123-134 (12)
 8. Originea și noțiunea păcatului

  Definirea păcatului prin prisma religiei, a moralei, a psihologiei, a sociologiei. Păcatul, ca o înstrăinare de la Dumnezeu. Peccatum originalis și răspunsul unitarian.

  Bibliografie:

  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 133-143 (11)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 272-282 (11)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 199-206 (8)
 9. Iertarea păcatului

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 84-86 (3)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 211-215 (5)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 171-173 (3)
 10. Mântuire

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 246-249 (4)
  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 82-84 (3)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 298-302 (5) 365-367 (3)
  • Erdő János: Teológiai tanulmányok, 293-295 (3)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 130-132 (3)
 11. Botezul

  Noțiunea și importanța botezului în teologia și religia unitariană.

  Bibliografie:

  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 236-244 (9)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 218-227 (10)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 44-48 (5)
 12. Eucharistia

  Noțiunea și importanța eucharistiei.

  Bibliografie:

  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 245-253 (9)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 228-232 (5)
  • Buherens, John: A House for Hope: The Promise of Progressive Religion for the Twenty-first Century, 156-160 (5)
 13. Ecleziologia și dialogul interreligios

  Provenienţa bisericii; comentarea bisericii vizibilă şi invizibilă; caracteristicele de bază a bisericii unitariene. Importanța dialogului interreligios în epoca contemporană.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 89-96 (8)
  • Szentábrahámi Lombard Mihály: A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint, 358-370 (13)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 498-519 (22)
  • McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába, 366-373 (8)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 233-245 (13)
  • Buherens, John: A House for Hope: The Promise of Progressive Religion for the Twenty-first Century, 168-173 (6)
  • Lingwood, Stephen: The Unitarian Life: Voices from the Past and Present, 34-41 (8)
 14. Viața veșnică

  Noțiunea vieții veșnice, cauzele existenţei acestuia. Speranța omului creștin pentru viața veșnică provine din iubirea lui față de Dumnezeu.

  Bibliografie:

  • Varga Béla: Varga Béla válogatott hittani művei, 86-89 (4)
  • Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 288-293 (6) 660-661 (2) 663-668 (6)
  • Rezi Elek: „Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr”. Bevezetés az unitárius vallás és teológia világába, 250-260 (11)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 65 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 25 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 8 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 100 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 128 ore/semestru.

Examinare

Candidatul trebuie să cunoască noţiunile de bază discutate în cadrul orelor de dogmatică, și să fie capabil să actualizeze dogmele bisericeşti.

Bibliografie

Carte

Colecție de studii