Formarea preoțească I

Pregătirea studenților pentru activitatea de îngrijire spirituală presupune pe lângă pregătirea teoretică și însușirea comportamentului de îngrijitor spiritual. Parte a acestuia trebuie să fie confruntarea cu propria personalitate (slăbiciuni și puncte forte deopotrivă). Activitatea în grup include: exerciții de comunicare, cunoaștere de sine și de dezvoltare a personalității completat de consulatrea între patru ochi.

Competențe

Competențe specifice

Prezența activă în activități de grup. Completarea introspecției cu rezultatele exercițiilor de autocunoaștere. Urmărirea conștientă a procesului de dezvoltare a personalității. Să fie capabil de interpretarea autoreflexivă a misiunii de preot.

Structura cursului

 1. Formarea dinamicii grupului

 2. Interacțiunea corp-spirit

  Bibliografie:

  • Federspiel, Krista, Ingeborg Lackinger: A lélek egészségkönyve, 23-32 (10)
 3. Legătura părinte-copil

  Bibliografie:

  • Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás: Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek, 1-68 (68)
 4. Amintiri determinante (din copilărie)

  Bibliografie:

  • Popper Péter, Ranschburg Jenő, Vekerdy Tamás: Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek, 69-192 (124)
 5. Vârsta de grădiniță

  Bibliografie:

  • Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek- a pszichológus szemével, 13-81 (69)
 6. Rolul anilor de școală

  Bibliografie:

  • Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek- a pszichológus szemével, 81-189 (109)
 7. Perioada pubertății

  Bibliografie:

  • Ranschburg Jenő: A serdülés gyötrelmei, 1-97 (97)
 8. Temă de grup: ce a însemnat pentru mine perioada pubertății?

  Bibliografie:

  • Ranschburg Jenő: A serdülés gyötrelmei, 97-176 (80)
 9. Perioada maturității

  Bibliografie:

  • Federspiel, Krista, Ingeborg Lackinger: A lélek egészségkönyve, 40-47 (8)
 10. Crizele dezvoltării personalității

  Bibliografie:

  • Jelenits István, Tomcsányi Teodóra: Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről, 245-267 (23)
 11. Activitate în grup: crearea unui grafic al vieții

 12. Dinamica relațiilor interumane

  Bibliografie:

  • Jelenits István, Tomcsányi Teodóra: Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről, 147-185 (39)
 13. Crize și ce este în spatele lor

  Bibliografie:

  • Jelenits István, Tomcsányi Teodóra: Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről, 267-291 (25)
 14. Activitate în grup: exerciții de autocunoaștere

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 2)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 28)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 16 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 12 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 10 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 40 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 68 ore/semestru.

Examinare

Nota generală se compune din: participare activă la cursuri și practică (pondere de 20%) și nota finală de examinare (pondere 80%).