Formarea preoțească II

Pregătirea studenților pentru activitatea de îngrijire spirituală presupune pe lângă pregătirea teoretică și însușirea comportamentului de îngrijitor spiritual. Parte a acestuia trebuie să fie confruntarea cu propria personalitate (slăbiciuni și puncte forte deopotrivă). Activitatea în grup include: exerciții de comunicare, cunoaștere de sine și de dezvoltare a personalității completat de consulatrea între patru ochi.

Competențe

Competențe specifice

Prezența activă în activități de grup. Completarea introspecției cu rezultatele exercițiilor de autocunoaștere. Urmărirea conștientă a procesului de dezvoltare a personalității. Să fie capabil de interpretarea autoreflexivă a misiunii de preot.

Structura cursului

 1. Activitate în grup: exerciții de comunicare

 2. Dezvoltarea sănătoasă a personalității

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 21-35 (15)
 3. Personalitatea matură și sănătoasă

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 37-48 (12)
 4. Perioada tânără a maturității

  Bibliografie:

  • Debrecenyi Károly István, Tóth Mihály: Életesemények. A pásztori lélektan és a filozófia tükrében, 77-97 (21)
 5. Secțiunea de mijloc a maturității

  Bibliografie:

  • Debrecenyi Károly István, Tóth Mihály: Életesemények. A pásztori lélektan és a filozófia tükrében, 98-110 (13)
 6. Anii de pensionar și îmbătrânirea

  Bibliografie:

  • Debrecenyi Károly István, Tóth Mihály: Életesemények. A pásztori lélektan és a filozófia tükrében, 111-123 (13)
 7. Activitate în grup: exerciții de dezvoltare a personalității

 8. Convorbirea de îngrijire spirituală

  Bibliografie:

  • Jelenits István, Tomcsányi Teodóra: Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről, 185-201 (17)
 9. Îngrijirea spirirtuală și psihanaliza

  Bibliografie:

  • Jelenits István, Tomcsányi Teodóra: Tanulmányok a vallás és lélektan határterületeiről, 25-43 (19)
 10. Unitatea trup-suflet a omului

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 49-60 (12)
 11. Temă de grup: sănătatea spirituală și religiozitatea

  Bibliografie:

  • Ferenczi Enikő: A mentálhigiéné elméleti és gyakorlati megközelítése, 185-199 (15)
 12. Temă de grup: ce înseamnă pentru mine misiunea de preot?

 13. Activitate în grup: autocunoaștere și comunicare

 14. Activitate în grup: program orar și planificare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 2)
 • 28 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 28)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 16 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 12 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 10 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 40 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 68 ore/semestru.

Examinare

Nota generală se compune din: participare activă la cursuri și practică (pondere de 20%) și nota finală de examinare (pondere 80%).