Consilierea spirituală a individului

Scoul acestui curs este fundamentarea teoretică al consilierii spirituale creștine, definirea locului și profilului disciplinei în cadrul teologiei practice, prezentarea curentelor principale din domeniul poimenicii, al psihologiei generale și cel al psihologiei religiei din secolele XX-XXI.

Competențe

Competențe specifice

Studentul se va poate orienta în domeniul consilerii spirituale, precum și cel al psihologiei și psihoterapiei, recunoscând însemnătatea acestora pentru activitatea sa profesională de preot. Studentul va dobândi discernământul de a se orienta în curentele pomenice și psihologice, va cunoaște posibilitățile de diagnostizare și de terapie inerente psihologiei și psihoterapiei, pe care le va folosi în mod suveran în practica sa de consilier în biserica creștină.

Structura cursului

 1. Locul și rolul poimenicii în cadrul teologiei practice și în practica bisericească

  Bibliografie:

  • Baumgartner, Isodor: Pasztorálpszichológia, 63-70 (8)
  • Klessmann, Michael: Seelsorge, Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens, 263-299 (37)
  • Kozma Zsolt: Pojmenika. A személyes lelkigondozás elmélete, 3-5 (3)
 2. Curentele principale în poimenică I: Pastorația kerygmatică

  Bibliografie:

  • Klessmann, Michael: Seelsorge, Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens, 55-73 (19)
  • Kozma Zsolt: Pojmenika. A személyes lelkigondozás elmélete, 12-14 (3)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 40 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 4 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 84 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 112 ore/semestru.

Examinare

Vizsga leírása