Etică socială unitariană

Cursul are ca scop prezentarea generală a problemelor eticii actuale ale societății noastre și răspunsurile teologiei creștine. După însușirea conceptului, principiului, scopului și a metodelor eticii sociale, studentul se va familiariza cu temele concrete ale socio-eticii contemporane.

Competențe

Competențe specifice

Prin acest curs studentul va descoperi rolul și locul eticii sociale în cadrul gândirii creștine precum și în societatea contemporană. Studentul va dobândi cunoștințe esențiale, actuale legate de societate, cum ar fi principiul de solidaritate, etica muncii, teologie ecologică, influența mediei, etc. Cursul îl abilitează în enunțarea corectă a doctrinelor și normelor morale ale bisericii creștine în societatea contemporană.

Competențe generale

Cu cunoștințele dobândite prin absolvirea cursului studentul va deveni capabil să se exprime într-un mod profesional în dezbaterile actuale ale societății și să caute soluții pentru rezolvarea problemelor sociale. Studentul își asumă acele abilități și sensibilitate socială cu ajutorul cărora el este capabil să rezolve atât problemele de criză individuală, cât și pe cele ale societății. Cunoștințele dobândite îi sporesc capacitatea profesională și abilitarea de cercetare științifică individuală și colectivă în domeniul eticii sociale.

Structura cursului

 1. Introducere

  Concepţia, subiectul, scopul şi metodologia eticii sociale. Prezentăm relaţia acestuia cu disciplinele apropiate (sociologia, socio-psichologia, socio-filozofia)

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok, 9-13 (5)
  • Stott, John R. W.: Issues Facing Christians Today. A major appraisal of contemporary social and moral questions, 2-34 (33)
  • Ramsey, T. Ian: Ethics and Contemporary Philosophy, 181-329 (149)
  • Péter László: TP 5.0. Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában, 89-113 (25)
 2. Viziunile sociale

  Viziunea profeţilor despre sociatate, rolul dragostei în formarea societăţii în învăţătura lui Iisus, concepţia socio-etică al apostolului Pavel.

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 28-34 (7)
  • Bolyki János: Újszövetségi etika, 114-146 (33)
  • Goppelt, Leonard: Az Újszövetség theológiája, 38-45 (8) 96-101 (6)
  • Szabó Árpád: A prófétai örökség, mint az unitárius vallás társadalmi szolgálatának teológiai alapja, 5-10 (6)
 3. Individul și societatea

  Scopurile existențialiste ale individului și proiecțiile acestora în societate (status positivus, status negativus, status activus).

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok, 28-36 (9)
  • Boda László: Emberré lenni, vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség, 20-25 (6)
  • Müller, Gotthold: Felelősségteljes élet. A keresztyén etika alapkérdései, 57-118 (62)
  • Parker, Ann Receca: Blessing the World. What Can Save Us Now, 91-100 (10)
 4. Principiul de solidaritate

  Principiul de solidaritate ca realitate şi perspectivă în societate

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok, 17-19 (3)
  • Boda László: Emberré lenni, vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség, 25-28 (4)
  • Nyíri Tamás: Alapvető etika, 52-79 (28)
  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 116-124 (9)
  • Fromm, Erich: A rombolás anatómiája, 37-48 (12)
 5. Principiul de subsidiaritate

  Esenţa principiului de subsidiaritate şi nivelele de aplicare

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok, 15-17 (3)
  • Parker, Ann Receca: Blessing the World. What Can Save Us Now, 143-150 (8)
 6. Etica politicii

  Politică, dreptate, democraţia, drepturile omului, drepturile individuale şi colective

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 24-27 (4) 187-192 (6)
  • Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok, 179-186 (8)
 7. Etica economiei

  Munca, proprietatea, economia, economia de piaţă, dreptatea, dragostea, bunăvoinţa, sinceritatea, fidelitatea

  Bibliografie:

  • Boda László: Emberré lenni, vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség, 11-20 (10) 30-73 (44)
  • Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok, 125-132 (8)
  • Péter László: TP 5.0. Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában, 209-242 (34) 251-262 (12)
 8. Semnificația muncii

  Prezentăm importanța muncii în viața individului și în societate

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok, 125-132 (8)
  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 173-178 (6)
  • Boda László: Emberré lenni, vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség, 30-35 (6) 43-49 (7)
  • Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, 67-78 (12)
 9. Ocrotirea lumii create

  Problemele actuale ale mediului. Prezentăm necesitatea ocrotirii creaţiei în lumina teologiei şi eticii unitariene

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok, 149-166 (18)
  • Péter László: TP 5.0. Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában, 121-128 (8) 134-152 (19)
  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 179-186 (8)
 10. Teologia ecologică

  Conştiinţa ecologică – teologia ecologică

  Bibliografie:

  • Parker, Ann Receca: Blessing the World. What Can Save Us Now, 41-62 (22) 151-162 (12)
  • Stott, John R. W.: Issues Facing Christians Today. A major appraisal of contemporary social and moral questions, 84-97 (14) 109-121 (13)
  • Szabó Árpád: Az ökológiai világnézet és erkölcstan kialakításának szüksége, 3-8 (6)
  • Sorge, Jean-Paul: Kereszténység és ökológia - Világvége?
 11. Problemele morale ale mediei contemporane

  Informare, comunicare, competenţe de comunicare, modelele de corporativ şi cooperativ în media contemporană.

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: A tömegkommunikáció, a média hatásának erkölcsi dilemmái, 580-588 (9)
  • Hallin, Daniel C., Mancini, Paolo: Médiarendszerek - Társadalomelmélet - kommunikációtudomány
  • Juhász Tamás: Internetika. Egyház és a teológia a hálón és a hálóban
 12. Combaterea agresiunii – posibilitățile creștine

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok, 101-124 (24)
  • Fromm, Erich: A rombolás anatómiája
  • Péter László: TP 5.0. Elmélet és empíria öt globális társadalmi probléma vizsgálatában, 165-178 (14)
  • Reuss András, Orosz Gábor Viktor: Szabadulni ​az erőszaktól, 17-31 (15) 76-103 (28)
 13. Viața familiară

  Viața familiară în societate postmodernă. Schimbările funcțiilor familiare în era postmodernă și influența acestora în viața familiară

  Bibliografie:

  • Rezi Elek: Hit és cselekedet. Unitárius keresztény társadalometikai tanulmányok, 41-66 (26)
  • Rezi Elek: Unitárius erkölcstan, 158-166 (9) 170-172 (3)
  • Boda László: Emberré lenni, vagy birtokolni? A tulajdonnal, a személyi kibontakozással és a nemiséggel kapcsolatos keresztény felelősség, 145-166 (22)
  • Parker, Ann Receca: Blessing the World. What Can Save Us Now, 113-122 (10)
  • Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, 265-270 (6) 312-316 (5)
 14. Evaluarea generală

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 2 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 44 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 72 ore/semestru.

Examinare

Participarea activă în cadrul cursurilor contribuie la 20% din nota finală, restul de 80% fiind atribuite prin examenul final.