Cânt bisericesc unitarian II

Obiectul orelor de cânt bisericesc sunt psalmurile, imnurile și coralurile din cartea oficială de cântări ai bisericii. Scopul orelor de practică este ca studenții să învețe sâ cânte corect, sâ însușească cântările bisericești din cartea de cântări ai bisericii unitariene/reformate/luterane, și să cunoască substanța cântărilor comunitâții bisericești precum și funcția cântărilor în slujba divină. Studenții vor învăța aceste cântece cu a strofă pe de rost, și vor însușii proprietățiile istorice, stilistice, teologice și funcționale ale cântărilor, ceea ce le va fi de folos în orientarea printre cântări, și vor însușii cunoștințele imnologice de bază ale cântărilor. Însuşirea cântărilor se face prin rotaţie în 6 semestre.

Competențe

Competențe specifice

Prin însușirea tehnicii corecte de respirație studenții îşi vor dezvolta capacitatea de interpretare vocală atât prin cântare cât și prin discurs; datorită cunoașterii cântătrilor pe de rost, studenții vor putea să se orienteze mai ușor în cartea de cântări ai bisericii. Studenții vor fii capabili să aleagă pentru toate tipurile de slujbă religioasă cele mai potrivite cântări, și vor fii capabili să cânte corect, la nevoie să conducă individual cântul în comunitate.

Competențe generale

Datorită însuşirii datelor importante de himnologie legată de cântările învăţate, studenții vor putea recunoaște relațiile intre diferitele discipline teologie.

Structura cursului

 1. UÉ 12, UÉ 14

  Ím, bejöttünk templomodba (UÉ 12)
  Számadásra, bűnbánásra (UÉ 14)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 22-23 (2)
 2. UÉ 16, UÉ 31

  Megpihenni, megnyugodni (UÉ 16)
  Sorsod hagy az Úrra, s bízzál híven (UÉ 31)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 24-24 (1) 30-31 (2)
 3. UÉ 37, UÉ 47

  Légyen kedves az áldozat (UÉ 37)
  Szeret, imád, magasztal Értelmünk, érzetünk (UÉ 47)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 34-34 (1) 41-42 (2)
 4. UÉ 57, UÉ 64

  Hozzád megyek, Uram, Hozzád közel (UÉ 57)
  Téged dicsérlek, Én uram, Isten (UÉ 64)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 50-50 (1) 56-56 (1)
 5. UÉ 83, UÉ 103

  Oh egyetlen egy Istenség (UÉ 83)
  Oh mennyei kegyes Atyánk (UÉ 103)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 73-74 (2) 89-89 (1)
 6. UÉ 126, UÉ 136

  Bús harangszó hirdeti (UÉ 126)
  Fénylik a nap fényességgel (UÉ 136)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 109-110 (2) 118-118 (1)
 7. Examen parțial din materia orelor 1-6

 8. UÉ 144, UÉ 153

  Isten szent lelke, égi láng (UÉ 144)
  Ígéret beváltó, édes Atyánk (UÉ 153)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 125-125 (1) 132-133 (2)
 9. UÉ 178, UÉ 195

  Úr Isten, az én imádságom (UÉ 178)
  Dicsérünk téged, Isten (UÉ 195)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 152-153 (2) 171-172 (2)
 10. UÉ 202, UÉ 210

  Adjatok hálát az Istennek (UÉ 202)
  Igazlátó szent Úr Isten, Halld meg az én szóm (UÉ 210)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 178-188 (11) 184-185 (2)
 11. UÉ 291, UÉ 292

  Már elmegyek az örömbe (UÉ 291)
  Megyek síromba, Nyugodalomba (UÉ 292)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 238-240 (3)
 12. UÉ 305, UÉ 308

  Urunk, Atyánk, Az ég alkotója (UÉ 305)
  Gyermekednek szája Dicsér téged, Isten (UÉ 308)

  Bibliografie:

  • N. N.: Unitárius énekeskönyv, 245-247 (3)
 13. Recapitulare

 14. Examen parțial din materia orelor 8-13

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 1)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 14)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 2 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 22 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 36 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor cânta cântările cu o strofă pe de rost, vor fii capabili să adapteze melodia cântării și pe alt text potrivit melodiei din cartea de cântări. Studenții trebuie să cunoască datele imnologice ale cântărilor din literatura dată. Pentru o notă suficientă studenții trebuie să primească pe toate întrebările din examen notă suficientă.