Practica pastorală II

Practica pastorală are ca obiectiv, ca studentul practicant să învețe inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii; să acordă ajutor pastoral oamenilor și familiilor în nevoi, să să aplice concepțiile poimenice deja însușite, să exerseze și să întărească competențele pastorale profesionale și personale; să practice învățarea experiențială și să implementeze această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.
În acest scop studentul practicant:
1) vizitează persoana sau familia aflată în stare de criză personală, si/sau relațională cu scopul acordării de sprijin pastoral; în decursul convorbirii pastorale își formează o imagine cât mai precisă și profesională despre nevoia întâmpinată; evaluează intervențiile posibile și necesare și le aplică urmând dinamica convorbirii pastorale;
2) scrie un protocol despre vizita pastorală, urmând regulile legate de scrierea protocolului specific pastorației
3) reflectă în scris asupra vizitei efectuate și a protocolului redactat
4) transmite protocolul și reflexia către profesorul îndrumător spre evaluare, le prezintă colegilor după care reflectă în scris asupra evaluărilor.
Documentele menționate vor fi încărcate pe site-ul Studium în format .doc sau .docx.

Competențe

Competențe specifice

Studentul practicant adâncește și întărește abilitățile necesare pentru pastorația și consilierea eficientă a credincioșilor aflați în nevoi personale și relaționale.

Competențe generale

Studentul practicant își formează și întărește abilitatea de a lucra pe baza de concepții bine definite și de a iniția relații bazate pe încredere.

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

  • 4 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 4)
  • 56 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 56)

Studiu individual

  • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 0 ore/semestru.
  • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 80 ore/semestru.
  • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 60 ore/semestru.
  • Tutoriat: 4 ore/semestru.
  • Total ore de studiu individual: 144 ore/semestru.
  • Timpul total estimat: 200 ore/semestru.

Examinare

Studentul practicant primește o notă de merit pe baza protocolului precum și pe baza ambelor reflexii.