Identitate pastorală profesională

Cursul are ca scop ca studentul să facă cunoștință prin intermediul cursurilor și a literaturii de specialitate cu aspectele profesionale și personale ale conversației pastorale. Într-un prim pas se expune teoria conversației pastorale. În acest scop se descriu teoriile relevante ale limbajului (limbaj medial, dialogic), cele mai importante modalități de comunicare (verbală, nonverbală, paraverbală), teoriile relevante de comunicare (nivelurile de comunicare, analiza tranzacțională) și dinamica comunicării. Apoi va fi prezentată teoria și dinamica conversației unice (așa numita conversație de fulger) precum și teoria și dinamica relației pastorale îndelungate. Urmează prezentarea competențelor profesionale și personale necesare conversației pastorale.
Seminarul atașat cursului lărgește și consolidează cunoștințele legate consilierea pastorală.

Competențe

Competențe specifice

Studentul își însușește cunoștințele de bază necesare pastorației și consilierii eficiente a indiviziilor și a cuplurilor respectiv a familiilor. Studentul înțelege aspectul terapeutic a prezenței și a conversației pastorale, legitățile comunicării precum și esența competențelor profesionale și personale necesare conversației pastorale, cunoaște necesitatea, beneficiul și esența reflectării.

Competențe generale

Studentul înțelege legitățiile și dinamicele care înfluențează conversațiile internumane și știe să le folosească în mod adecvat.

Structura cursului

 1. Prezența ca pastorație

  Cursul evidențiază, că patorația înseamnă în primul rând prezență personală. Prezența pastorală anticipează și însoțește activitatea pastorală. Se va descrie prezența pastorală prin ajutorul termenilor "milă și disponibilitate", "relație eu - tu și confirmare", "prezență autentică".

  Bibliografie:

  • Menken-Bekius, Corja, Van der Melulen, Henk: Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, 129-160 (32)
  • Pembroke, Neil: The Art of Listening. Dialogue, Shame and Pastoral Care, 11-50 (40)
 2. Rolul limbii în pastorație. Comunicarea verbală și nonverbală.

  Pe baza teoriei lui Johannes Anderegg distingem limbajul instrumental și cel medial. Limbajul folosit în pastorație constituie un medium și nu un instrument. După prezentarea filozofiei limbajului dialogic (Eugen Rosenstock Heussy) vor fi prezentate caracteristicile comunicării verbale și nonverbale, precum și importanța acestora în pastorație.

  Bibliografie:

  • Klessmann, Michael: Seelsorge, Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens, 117-146 (30)
  • Buda Béla: A közvetlen emberi kapcsolat szabályszerűségei , 71-106 (36)
  • Engemann, Wilfried: Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Profile , 158-176 (19)
 3. Regulile de bază a comunicării și aplicarea lor în conversația pastorală

  Prezentarea teoriei lui Paul Watzlawick. Totodată se va arăta semnificația celor cinci reguli de comunicare privind conversația pastorală.

  Bibliografie:

  • Walter, Simon: GABALs großer Methodenkoffer. Grundlagen der Kommunikation, 22-31 (10)
 4. Cele patru aspecte ale comunicării

  Se vor prezenta aspectele de bază ale comunicării după teoria lui Schulz von Thun și se va evidenția importanța celor patru laturi a comunicării privind conversația pastorală.

  Bibliografie:

  • Walter, Simon: GABALs großer Methodenkoffer. Grundlagen der Kommunikation, 49-59 (11)
 5. Analiza tranzacțională și semnificația ei în conversația pastorală

  Cursul prezintă teoria lui Eric Berne și modalitățile de aplicare ale acestei teorii în pastorație.

  Bibliografie:

  • Walter, Simon: GABALs großer Methodenkoffer. Grundlagen der Kommunikation, 32-48 (17)
 6. Dinamica conversației pastorale

  Studenții fac cunoștință cu elementele constitutive, precum și cu fazele conversației pastorale.

  Bibliografie:

  • Dijkstra, Jaap: Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voreren , 127-150 (24)
  • Faber, Heije, Van der Schoot. E.: A lelkigondozói beszélgetés lélektana, 76-101 (26)
  • Van de Geest, Hans: Négyszemközt
 7. Conversația pastorală unică (conversația fulger) I

  Această metodă de conversație pastorală va fi prezentată pe baza teoriei lui Timm Lohse.

  Bibliografie:

  • Lohse, Timm. H.: Villámbeszélgetések a lelkigondozásban és a tanácsadásban. Módszertani bevezetés, 1-123 (123)
 8. Conversația pastorală unică (conversația fulger) II

  Această metodă de conversație pastorală va fi prezentată pe baza teoriei lui Timm Lohse.

  Bibliografie:

  • Lohse, Timm. H.: Villámbeszélgetések a lelkigondozásban és a tanácsadásban. Módszertani bevezetés, 124-164 (41)
 9. Competențele profesionale ale pastorului I

  Deprinderile de bază învățate și exersate ale pastorului (partea I.):
  - moduri de însușire deprinderilor pastorale
  - ascultarea
  - vorbirea
  - privirea

  Bibliografie:

  • Dijkstra, Jaap: Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voreren , 105-111 (7)
  • Faber, Heije, Van der Schoot. E.: A lelkigondozói beszélgetés lélektana, 102-110 (9)
 10. Competențele profesionale ale pastorului II

  Deprinderile de bază învățate și exersate ale pastorului (partea II.):
  - întrebarea și tipurile de întrebări
  - reflectarea
  - parafrazarea
  - sintetizarea

  Bibliografie:

  • Dijkstra, Jaap: Gespreksvoering bij geestelijke verzorging. Een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voreren , 111-126 (16)
 11. Competențele personale ale pastorului I.: Identitatea pastorală

  Descrierea identității pastorale pe baza triunghiului funcțional (Gerben Heitink) și aplicarea acestei teorii în pastorație.

  Bibliografie:

  • Menken-Bekius, Corja, Van der Melulen, Henk: Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, 60-68 (9)
 12. Competențele personale ale pastorului II.

  Biografia, teologia și spiritualitatea pastorului

  Bibliografie:

  • Menken-Bekius, Corja, Van der Melulen, Henk: Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, 68-84 (17)
  • Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia, 280-304 (25)
 13. Reflectarea în pastorație

  Cursul accentuează importanța reflectării asupra activității pastorale și prezintă metodele de reflectare relevante în privința conversației pastorale.

  Bibliografie:

  • Menken-Bekius, Corja, Van der Melulen, Henk: Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging, 85-94 (10)
 14. Supervizarea pastorului

  Cursul arată și conștientizează, că însuși pastorul ca persoană copărtașă are nevoie de sprijin colegial și ajutor profesional (supervizare).

  Bibliografie:

  • Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia, 305-330 (26)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 4 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 2 | Practică: 0)
 • 56 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 28 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 100 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 20 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 140 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 196 ore/semestru.

Examinare

Studentul dovedește prin examenul scris, că și-a însușit esențele teoriei, care stă la baza conversației pastorale, și cunoaște esența competențelor profesionale și personale.